Fógraí ScoileDráma na Nollag
Wednesday, December 20, 2017

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh linn le Dráma na Nollag ar an Aoine.  Tá súil againn gur bhain sibh ar fad sult as an dráma agus as na carúil.  Míle buíochas le Brian Whelan as na grianghraif áille.

 

Many thanks to everyone who helped us with Dráma na Nollag on Friday.  We hope you all enjoyed the dráma and the carols.  A special word of thanks to Brian Whelan for all the camera work.

 

An Mainséar Beo
Wednesday, December 20, 2017

Bhí lá álainn ag Rang 1 i dTeach an Ard Mhéara do sheoladh An Mainséar Beo.

 

Clann Lir
Friday, November 24, 2017

Bhí Rang 1 ag foghlam faoi Chlann Lir.  Nach iad a rinne an ealaín álainn!

 

Boscaí Nollag
Friday, November 10, 2017

Cuireann “Boscaí Nollag/ Shoebox Appeal” tús le Séasúr na Nollag i nGaelscoil Míde gach bliain. Arís i mbliana bhí go leor páistí páirteach ann.  Grianghraif anseo.


“Boscaí Nollag/ Shoebox Appeal” is the start of Séasúr na Nollag in Gaelscoil Míde. Once again there was a great response from the children.  Photographs here.

 

Muilte Cuimhneacháin Rang 6
Wednesday, November 8, 2017

Bhí Rang 6 gnóthach ag déanamh muilte cuimhneacháin i gcuimhne ar a gclanna agus a gcairde  atá ar Neamh.

 

Rang 6 made these beautiful pinwheels in memory of their loved ones whom are in Heaven.

 

Samhain
Friday, October 27, 2017

Beidh Gaelscoil Mide dúnta do bhriseadh na Samhna agus ag oscailt arís ar an 6ú Samhain.  Bhí seó faisin iontach againn sa halla d’Oíche Shamhna.  Grianghraif anseo.

Bhí Rang 1 ag obair go crua le tamall  ag déanamh maisc.  Nach bhfuil siad go h-álainn.

 

Baile Átha Cliath ABÚ!
Monday, September 18, 2017

Comhghairdeas le Peileadóirí Bhaile Átha Cliath a bhuaigh “SAM” don tríú uair as a cheile ar an Domhnach.  Féach cá raibh “SAM” ar an Aoine!

 

Rialacha agus Nósanna
Monday, September 18, 2017

Seo a leanas roinnt de na rialacha/nósanna/polasaithe atá i bhfeidhm ar chúiseanna Sláinte agus Sábháilteacht, Cosaint Linbh, agus do dheá-riarachán na scoile, agus iarraimid ar gach tuismitheoir/caomhnóir comhoibriú linn.

The following are some of the rules/customs/policies that are in place due to Health and Safety Issues, Child Protection, and for the smooth and efficient running of the school, and we ask that every parent/guardian cooperate with us.

 

Am Oscailte/Opening Times

Déantar maoirseacht ar dhaltaí na scoile sa chlós (nó sa halla ar la fliuch) ó 8.40am gach maidin.  Níl cead ag aon daltaí bheith ar láthair na scoile roimh an am seo.

De bharr easpa spáis, iarrtar ar thuismitheoirí gan dul isteach sa halla leis na páistí ar mhaidin fhliuch.

Children are supervised in the yard (or in the hall if it’s raining) from 8.40am every morning.  Children are not allowed on the school grounds before this time.

Because of space restrictions, parents are asked not to go into the hall with children on wet mornings.


Poncúlacht/Punctuality

Bailítear  na paistí ón chlós nó ón halla ag 8.50 am gach maidin.  Tá sé fíor thábhachtach go mbeidh gach páiste ar scoil faoin am sin.  Cuireann sé as go mór don pháiste féin agus cuireann sé isteach ar obair an ranga nuair a thagann paistí ar scoil déanach.

Children are collected from the yard or the hall at 8.50am.  It is very important that every child is at school by that time.  It can be upsetting for the child and disruptive for the rest of the class when children arrive late.


Bia Sláintiúil/Health Eating

Bíodh lón agus deoch shláintiúil ag na páistí gach lá.  Ní cheadaítear na rudaí seo a leanas:

Criospaí,  cereal bars, muffins, cáca, fruit winders, milseáin, líreacáin, seacláid (ní cheadaítear seacláid nó aon bhia ina bhfuil seacláid le fáil), barraí, brioscaí(seachas ‘plain’), deochanna giosála, guma coganta, Capri-Sun, glóthach, Nutella agus cnónna, srl.

NB: De bharr go bhfuil ailléirge do chnónna ar pháistí sa scoil, níl cead ag aon duine cnónna nó bia le cnónna ann a thabhairt ar scoil.

Bíonn bainne agus torthaí ar fáil sa scoil gach lá.

Tá cead ag paistí treat beag a bheith acu sa bhosca lóin ar an Aoine.

Children should bring a healthy lunch and drink to school every day.  The following foods are not allowed:

Crisps, cereal bars, muffins, buns, cake, fruit winders, sweets, lollipops, chocolate (any food with chocolate will not be allowed), bars, biscuits(except plain), fizzy drinks, chewing gum, Capri-Sun, jelly Nutella and nuts, etc.

NB: Some children in Gaelscoil Míde have a severe nut allergy and therefore nuts and any foods containing nuts are not allowed in school.

Milk and fruit is available  in school every day.

Children can bring a small treat to school on Fridays.

 

Éide Scoile/School Uniform

Caithfidh gach paiste an t-éide scoile ina iomláine(T léine bán san aireamh) a chaitheamh ar scoil gach lá.  Má tá cúis eisceachtúil nach bhfuil an t-éide a chaitheamh ag páistí, caithfidh nóta a bheith acu sa dialann.

Children must wear the complete school uniform(including white T shirt or polo shirt) every day at school.  If for any reason a child is not wearing the uniform, they must have a note in the dialann.

 

Tinneas/Unwell

Mura bhfuil do pháiste ag mothú maith go leor le gnáth lá a chaitheamh sa scoil agus sa chlós, is ceart é/í  a choimeád sa bhaile go dtagann biseach air/uirthi.

I gcásanna eisceachtúla go gcaithfidh páiste fanacht istigh ag am sosa/lóin caithfidh nóta a bheith ag an pháiste gach lá atá i gceist.

If your child is not feeling well enough to spend a normal day at school and in the yard, please keep them at home until they are better.

In exceptional circumstances when a child must stay in during breaks, he/she must have a note each day.

 

Cumarsáid le Múinteoirí/Communicating with teachers

Is é nóta sa dialann an bealach is éifeachtaí  le teagmháil a dhéanamh leis na múinteoirí ranga.  Is féidir, má tá gá leis, glaoch ar an scoil agus tabharfaidh Síle an teachtaireacht don mhúinteoir.  Má tá géarghá le labhairt le múinteoir, is fearr glaoch ar an scoil agus socrú a dhéanamh go nglaofaidh an múinteoir ar ais ort nó coinne a dhéanamh le bualadh leis an mhúinteoir.

Tá gá le nóta sa dialann tar éis asláithreacht,  teach ar scoil déanach nó mura bhfuil obair bhaile críochnaithe.

A note in the diary is the best way to communicate with the class teacher.  If necessary, parents can telephone the school and Sile will pass on messages to the teacher.  If you must speak to a teacher, please telephone the school and arrange for the teacher to call you back or make an appointment to meet the teacher.

Children must have a note in the diary after being absent, if arriving late for school or if homework hasn’t been completed.

 

 Bailiú Páistí go Luath/Collecting children early

 • Cuir nóta sa dialann ag insint cén t-am agus cén fáth a bhfuil tú ag bailiú do pháiste.
 • Tar isteach chuig Síle san oifig agus sínigh an “Foirm Síniú Amach”.
 • Cuirfidh Síle fios ar an pháiste ón rang.
 • Buailfidh do pháiste leat taobh istigh de phríomh doras na scoile.
 • Write a note in the dialann to let the class teacher know the time and the reason you are collecting your child.
 • Come to Síle in the office and sign the “Sign-Out Form”.
 • Síle will fetch the child from the classroom.
 • Your child will meet you inside the front door of the school.


Gléasanna Leictreonach/Electronic Devices

Níl cead ag aon pháiste fón póca nó aon ghléas leictreonach eile a bheith ina s(h)eilbh in am ar bith sa scoil, ar an bhus nó ar aon ócáid scoile, mar shampla, turas scoile, cluiche peile srl.

I gcásanna eisceachtúla, má chruthaíonn an riail seo deacrachtaí móra, mar shampla,  páiste a théann abhaile ar an DART nó le Bus Átha Cliath, iarraimid ar thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh leis an phríomhoide chun socrú eile a phlé.

The children are not allowed to have mobile phones or any other electronic devices in their possession at any time in the school, on the bus or at any school event, e.g. school tours, matches after school etc.

In exceptional cases, where this rule causes major inconvenience for families, e.g. children who come to school on the DART, Dublin Bus etc. we ask that parents contact the principal to discuss alternative arrangements.

 

Cúrsaí Airgid/Money Matters

Seolaigí isteach an t-airgead do na leabhar srl. chomh luath agus is féidir.  Is féidir an bille a íoc le Síle san oifig i rith am scoile.(Ar  maidin, roimh 11am más féidir ar chor a bith.)  Má tá sibh ag seoladh isteach airgead le páistí, déanaigí cinnte go bhfuil ainm an pháiste, an méid airgid, agus an bille atá á íoc scríofa go soiléir ar an chlúdach dúnta.  Seolfar an éide scoile abhaile leis na paistí tar éis don airgead a bheith íoctha.

Má tá deacracht ag aon duine le fiacha scoile a ghlanadh, is féidir teacht i dteagmháil leis an phríomhoide, nó le Síle an Rúnaí, faoi dhiscréid, chun é sin a phlé.

Please pay bills for books etc. as soon as possible.  Bills can be paid with Síle in the office during school hours.(In the mornings, before 11am if at all possible) If you are sending money in with the children, please have it in a sealed envelope with the name of the child, the amount enclosed and the bill being paid clearly written on the outside.  School tracksuits will be sent home with children once they have been paid for.

If anyone has difficulty paying book bills etc. to the school, they can make discreet contact with the principal  or with Síle the Secretary to discuss this.  

 

Míoltóigíni/Head Lice

Cosúil le beagnach gach scoil sa tír, bíonn deacrachtaí againn go minic sa scoil le míoltóigíni gruaige.  Iarann muid ar gach tuismitheoir sár iarracht a dhéanamh i rith na bliana ar fad chun na míoltóigíní a sheachaint nó a aimsiú agus fáil réidh leo nuair is gá. Tá gach eolas ar fáil ón bpoitigéir, nó ar shuíomh idirlín an HSE ag: http://www.hse.ie/eng/health/az/H/Head-lice/Detecting-head-lice.html

Like most schools in the country, we regularly have issues with head lice.  We ask that that parents make every effort to avoid, detect and treat head lice if necessary.  Information is available from your local pharmacy or from the HSE website at:

http://www.hse.ie/eng/health/az/H/Head-lice/Detecting-head-lice.html


Obair Bhaile/Homework

Bíonn obair bhaile ag na daltaí ceithre oíche sa tseachtain, de ghnáth: Luan, Máirt, Céadaoin agus Déardaoin.  Anois is arís, mar phribhléid, bronntar oíche shaor ón obair bhaile ar pháiste/ar ghrúpa páistí/ar rang iomlán nó ar an scoil ar fad.  Bíonn gné scríofa agus gné foghlama san obair bhaile de ghnáth.  Bítear ag súil leis go ndéanfaidh tuismitheoirí maoirseacht ar an obair bhaile agus go mbeidh síniú tuismitheora sa dialann obair bhaile agus ar aon obair scríofa más cuí.

Is iad seo a leanas na treoirlínte ama do na ranganna éagsúla:

 • Naíonáin Shóisir (ó Théarma 2):                  0-10 nóiméad
 • Naíonáin Shinsir:                                           0-15 nóiméad
 • Ranganna 1,2:                                             20–30 nóiméad
 • Ranganna 3,4:                                             30–45 nóiméad
 • Ranganna 5,6:                                             45–60 nóiméad

Children usually have homework four nights a week, Monday to Thursday.  Occasionally a night free from homework is awarded to an individual/group of children or the whole class/school.  Homework will normally have both a written and learning element.  Parents are asked to supervise the homework and to sign the dialann and the written work when appropriate.  The time guidelines for each class are given above.


Sábháilteacht Bóthar/Road Safety

Déanaigí cinnte go bhfuil sibh i gcónaí páirceáilte go dleathach in aice na scoile.  Is do charranna amháin atá na geataí móra isteach sa scoil.  Níl cead ag aon pháiste nó duine fásta riamh siúl isteach nó amach na geataí seo. Caithfidh coisithe an geata beag a úsáid.

Please make sure that your car is always legally parked when near the school.  The large gates at the side of the school are strictly for cars only.  Neither children or adults are allowed to walk in and out these gates.  Pedestrians must use the smaller gate. 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
Monday, September 18, 2017

Tugann Gaeilgeoirí na Seachtaine aitheantas do leanaí a dhéanann tréan iarracht i rith na seachtaine Gaeilge a úsáid mar theanga chaidrimh na scoile.

Gaeilgeoirí na Seachtaine is a recognition for those children who make a special effort using Gaeilge as the spoken language of the school.

 

Fáilte Ar Ais.
Monday, September 18, 2017

A chairde,

Beatha agus sláinte agus súil againn go bhfuil gach duine socraithe ar ais ar scoil. 

Tá muid ag súil go mbeidh bliain iontach eile againn i nGaelscoil Míde.

I hope this school year will be another great one for us all.

Cuirimid fáilte ar leith roimh na Naíonáin Nua. Nach iad atá ag féachaint socraithe cheana féin!

A special welcome to our New Infants.  They certainly look well settled already!

 

Seachtain na Gaeilge 2017
Tuesday, February 28, 2017

Tá Seachtain na Gaeilge ar siúl idir 1 Márta - 17 Márta ar fud na tíre. Beidh Gaelscoil Míde ag glacadh páirt inti arís i mbliana agus tá clár ama thíos ag léiriú ár n-imeachtaí. Is ócáid í Seachtain na Gaeilge le cibé cúpla focal atá agat a úsáid. Má tá an deis agat cuairt a thabhairt ar an scoil i rith Seachtain na Gaeilge cuirfear fáilte romhat. Buail isteach sa halla agus féach ar ealaín na bpáistí, bí páirteach ach níos tábhachtaí fós labhair cúpla focal linn. Is mór an tacaíocht í dúinne agus do bhur leanaí nuair a chloiseann siad roinnt Gaeilge in úsáid agaibh. Chun cabhrú libh tá roinnte “Frásaí Áisiúla” ar fáil anseo.

 

Seachtain na Gaeilge is running from 1 March – 17 March nationwide. Gaelscoil Míde is taking part again this year and a timetable of the main events is below. If you have the opportunity do drop in, have a look at the children’s art work, be part of S. Na G. with us and most importantly labhair cúpla focal linn. Children love to hear their parents using their cúpla focal. Some “Useful Phrases” available here.

 

Ceiliúradh sa scoil 10-16 Márta

 • Aoine 10 Márta:  11am.  Seoladh sa chlós agus Seisiún Ceoil sa halla.
 • Luan  13 Márta  11 am:  Quiz Boird sa halla.
 • Máirt 14  Márta 11 am:  Bingo Gaelach sa halla.
 • Céad.15 Márta  11 am:  Céilí sa halla.
 • Déar.16 Márta  11 am:   Seó Ghaelscoil Míde sa halla.

Fáilte roimh thuismitheoir/Parents welcome:

Aoine 10ú, agus Déardaoin 16ú Márta.

 

Dea-Scéal Great News.
Monday, December 19, 2016

19-12-16

 

Tá an áthas orainn go bhfuil “double yellow lines” péinteáilte anois ar Thornville Drive ar fad.  Tharla se seo tar éis feachtas a mhair beagnach dhá bhliain.  Scríobhadh ana chuid litreacha agus ríomh- phoist agus tá muid buíoch do na Gardaí, do na Comhairleoirí Cathrach agus do gach duine a chabhraigh leis an bhfeachtas.  Cuirfidh na línte seo go mór le sábháilteacht phaistí Ghaelscoil Míde agus iarraimid ar gach tiománaí gan an dlí a bhriseadh.

We are delighted that since Saturday morning, double yellow lines are now painted on the full length of Thornville Drive.  This of course means that it is illegal to park anywhere between the two roundabouts.  It took nearly two years, with dozens of letters, phone calls and emails to get the lines.  We are grateful to the Gardaí, the Dublin City councillors and everyone else who campaigned on our behalf to make it a safer crossing for all of our children.   We trust that all drivers will obey the new law.

 

Dátaí don Dialann
Monday, November 7, 2016

Aoine 11-11-16 8pm.:    Quiz Boird i Naomh Barróg

                                      Pub Quiz in Naomh Barróg.

 

Céadaoin & Déardaoin 23,24-11-16:  Cruinnithe le tuismitheoirí tar éis scoile.

                                                         Parent/Teacher meetings after school.

 

Aoine 16/12/16  6pm:  Dráma na Nollag sa séipéal.

                                      Dráma and Carol service in the séipéal.

 

Déardaoin 19-1-17    Scoil dúnta.  Traenáil don churaclam nua teanga.

                                   School closed.  Training for new Language Curriculum.

 

Déardaoin 30-3-17:   Cóineartú.  (ag bráth ar cheadú ó Theach an Ard-Easpaig)

                                    Confirmation.  (pending approval from ArchBishop’s House)

 

Satharn 27-5-17  11am:   An Chéad Chomaoineach.

                                        First holy communion.

 

Bleá Cliath Abú!
Friday, September 16, 2016

Deireann Mr Twit agus Rang 1 "Bleá Cliath Abú!"

 

Laochra Arís!
Monday, June 20, 2016

Comhghairdeas le foireann iomanaíochta na mbuachaillí a bhuaigh craobh Chumann na mBunscoil i bPáirc an Chrócaigh inniu.  Comhghairdeas freisin agus míle buíochas leis an mháistir Caoimhín agus le Pádraig Ó Tighearnaigh a thraenáil iad.  Tá muid ar fad an bhródúil astu ar fad.  Grianghraif anseo.

 

Laochra
Thursday, May 19, 2016

Comhghairdeas le foireann peile na mbuachaillí a bhuaigh an chraobh sa Fingal League i bPáirc Pharnell ar an Mháirt.  Tá an scoil ar fad thar a bheith bródúil astu.  Grianghraif anseo.

 

Nuacthtlitir Choiste na dTuistí, Earrach 2016
Monday, February 15, 2016

Ba mhaith linn, ar dtús, ár mbuíochas a ghabháil libh ar fad as ucht an tacaíocht a thug sibh an téarma seo caite. Sár obair arís ón gCoiste Ceoil agus ón gCoiste Snámha.  Freisin, bhailíomar cuid mhaith airgid trí Fhéilirí, Bailiúchán Éadaí, Oícheanta na Scannáin agus Carúil na Nollag. Tá súil againn a bheith níos gnóthaí fós an téarma seo!

Malartú Chultacha Scoile: Dé Luain 22 – Dé Máirt 23 Feabhra

Má tá seanchultacha agaibh sa bhaile, nach bhfuil ag teastáil níos mó, is féidir libh iad a thabhairt isteach go dtí an scoil.  Táimid ag glacadh le sciortaí agus geansaithe dúghorma freisin. Má tá culaith bhreise uaibh taraigí isteach agus bailígí í saor-in-aisce. Beidh siad ar bhoird sa halla, socraithe in ord méide. Táimid ag lorg cultacha nite atá néata gan a bheith stróicthe. Táimid sásta glacadh le cultacha a bhfuil an dath lag iontu.

 

Oíche an Dioscó: Dé hAoine, 4 Márta ó 6.30pm – 8.15pm

Do na Naíonáin Bheaga go Rang 3. Criospaí, deochanna, grán rósta tugtha – €5.

 

Oíche an Scannáin: Dé hAoine, 11 Márta ó 7.00pm – 9.30pm

Do Rang 4 go Rang 6. Páistí le scannán a roghnú/vóta a chaitheamh. Criospaí, deochanna, grán rósta tugtha – €5.

 

Raifil na Cásca

Beidh Raifil Scoile ann le haghaidh ubh Chásca speisialta. Díolfar na ticéid sa scoil.

 

Tráth na gCeist: Dé hAoine, 15 Aibreáni CLG Naomh Barróg.

I mbliana tá aonad nua againn don Tráth na gCeist. Is seans iontach í seo chun cabhrú leis an scoil agus le oíche phléisiúrtha a bheith againn ag an am céanna. Ceadófar suas go seisear ar gach bord, €10 an duine.  

Má tá duaiseanna agat gur féidir leat deonú don raifil nó don cheant bheimis thar a bheith buíoch glacadh leo.  

Má tá aithne agat ar ghnó ar bith a bheadh sásta cabhrú linn ar shlí ar bith bheimis an-bhuíoch dá rachfá i dteagmháil leo. Tabharfar aitheantas do gach gnó no pearsanra a thugann cúnamh dúinn ar an oíche. Glacfar le haon duais, mór nó beag, le míle buíochas. Déan teagmháil leis an gCoiste faoi seo ag 087-2935741.

 

Díolachán Leabhair & Cácaí:  Dé hAoine, 29 Aibreán.


Athchúrsáil Teicstílí: Dé Luain, 16 Bealtaine.

I Mí Bealtaine, beidh comhlacht athchúrsála ar ais sa scoil chun sean éadaí, bróga, tuáillí agus teicstílí eile a bhailiú. Rachaidh an t-airgead a bhailítear díreach chuig an scoil.

Le buíochas

 

Coiste na dTuismitheoirí

*************************************************************************** 

 First of all, thank you to everyone who supported our initiatives last term. The Coiste Ceoil and Coiste Snámh continue to do their usual wonderful work. The School Calendars, Textile Recycling, Disco, Movie Night and Carol Singing were very successful. We hope to be even busier this term.


Uniform Drop and Swap: Monday 22nd – Tuesday 23rd February.

If you have old Gaelscoil Míde tracksuits that you have no further use for perhaps you would like to send them in to the school? Navy pinafores, skirts, cardigans and jumpers are also welcome.  If you would like to pick up a spare uniform then please come in and take one for free. Tables will be set up in the Halla, sorted by uniform size. Please send in uniforms washed and in good repair, without tears or patches. Reasonable fading is acceptable.


Disco night: Friday 4th March 6.30pm – 8.15pm.

For Naíonáin Bheaga to Rang 3. Crisps, drinks, popcorn provided – €5.


Movie Night: Friday 11th March 7.00pm – 9.30pm.

For Rang 4 to Rang 6. Children to pick/vote for movie. Drinks and snacks provided – €5.


Easter Raffle

School Raffle for special Easter egg. Tickets sold in school.


Pub Quiz: Friday April  15th in Naomh Barróg GAA Club.

This year we have a new venue for our popular Quiz night. We're planning a fun and lighthearted quiz.  It's a great opportunity to help the school and have an enjoyable evening in the process.  Maximum six people per table, €10 per person.  

If you have any prizes to donate to the raffle and auction we would be delighted to accept them.  

If you know of any business willing to sponsor or contribute to our night it would be greatly appreciated.  Everyone who contributes will be listed and thanked on the night.

Any prizes, big or small, will be gratefully accepted.  Contact the Coiste at

087-2935741.


Book and Bake Sale:  Friday April 29th.


Textile Recycling: Monday 16th May 2016.

Another textile collection week is planned for May. A recycling company will call to the school to collect old clothing, textiles, bed linen, towels, and shoes. Any money earned goes directly to the school. So, please have a look around the house and start gathering up anything you don’t need.


Le buíochas

 

Coiste na dTuismitheoirí

 

 

Stair Rang 1
Monday, February 15, 2016

Bhí Rang 1 ag foghlam faoi bhréagáin agus faoi Chlann Lir sa stair le déanaí.

Grianghraif anseo.

 

Post CRS/SNA
Wednesday, February 10, 2016

Tá Gaelscoil Míde ag lorg Cúntóir Riachranais Speisialta.  Post fógraithe anseo.

 

Gaelscoil Míde are looking to employ a Special Need Assistant.  Position advertised here.

 

Athbhliain Faoi Mhaise!
Thursday, January 7, 2016

Fáilte ar ais agus Athbhliain faoi mhaise daoibh ar fad.

 Cúpla Fógra.

Ceol:  Ag tosú arís inniu agus ag dul ar aghaidh mar is gnáth gach Máirt agus Déardaoin.

Snámh:  Ar ais mar is gnáth ar an Chéadaoin seo chugainn, 13-1-16.

Fraincis:  Ranganna ag tosú arís ar an Chéadaoin seo chugainn, 13-1-16, 2.30-3.30pm.

 

Craobh Cispheile
Monday, December 7, 2015

D'imir foireann Ghaelscoil Míde i gcraobh cispheile sa National Basketball Arena inniu.  Cé nach raibh an lá linn, tá an scoil iontach bródúil as an croí, an misneach aagus an spiorad a thaispeán na buachaillí.  Grianghraif anseo.

 

Na hAstacaigh
Thursday, December 3, 2015

Bhi rang 6 ag foghlam faoi na hAstacaigh.  Obair álainn anseo.

 

Ealaíon Nollag Naíonain Bheaga.
Thursday, December 3, 2015

Bhi na naíonáin bheaga an gnóthach ag ullmhú don Nollaig.  Féach ar an ealaíon álainn.

 

Sam sa Scoil
Monday, November 30, 2015

Chuir an scoil fáilte mhór roimh James Mc Carthy agus Sam Maguire.  Grianghraif anseo.

 

Airm ar Cuairt
Monday, November 30, 2015

 

Chun comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, thug comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann, faoina gcuid éide, cuairt ar Ghaelscoil Míde ar an Mháirt seo caite.  Léigh Oifigeach ón airm, le cabhair ó Ríonach i rang 6, Forógra 1916 agus bhronn sé an bratach náisiúnta chomh maith le cóip den Fhorógra ar an scoil.  Bhí lá álainn againn ar fad.  Grianghraif anseo.

 

  

To commemorate the centenary of the 1916 Rising and to celebrate 100 years since the Proclamation of the Irish Republic, two members of the Irish Army visited Gaelscoil Míde last Tuesday.  An Officer, with the assistance of Ríonach i rang 6, read out the 1916 Proclamation,  and presented the national  flag and  a copy of the Proclamation to the school.  A great day was had by all concerned.  Pics here.

 

Cuairteoirí Tábhachtacha/Important Visitors
Wednesday, November 18, 2015

 

Chun comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, tá cúram tugtha ag an Rialtas do Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír. Is cuid thábhachtach de chlár comórtha Éire 2016 an tionscnamh seo trína mbeidh comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann, faoina gcuid éide, ag tabhairt cuairt ar Ghaelscoil Míde ar an Mháirt seo chugainn Samhain 24 ag 12.15pm.

Léifidh an tOifigeach nó NCO Forógra 1916 agus bronnfaidh sé/sí cóip ar ardchaighdeán den Fhorógra, arna phriontáil ó Chlóphreas Óglaigh na hÉireann, ar gach scoil.

Is ócáid mhór a bheidh anseo i stair Ghaelscoil Míde agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do gach tuismitheoir gur féidir leo ‘bheith i láthair.  Ní leanfaidh an searmanas níos faide ná 30 nóiméad.

To commemorate the centenary of the 1916 Rising and to celebrate 100 years since the Proclamation of the Irish Republic, the Government has tasked the Irish Army, Óglaigh na hÉireann with delivering a National Flag to every Primary School in the country. This is a key part of the Ireland 2016 commemorative programme and  members of Óglaigh na hÉireann, in uniform, will visit Gaelscoil Míde next Tuesday, November 24 at 12.15pm. 

The Officer or NCO will also read out the 1916 Proclamation and present a high-quality copy of the Proclamation, which has been produced from the Defence Forces Printing Press.

This will be a very significant occasion in the history of Gaelscoil Mide and we would like to invite every parent who can to attend.  The ceremony should last not more than 30 minutes. 

**************************************

Dé Céadaoin seo chugainn, 25 Samhain, ag 11.45am, beidh Sam Maguire ag teacht go Gaelscoil Míde. Tá súil againn go mbeidh imreoir nó dhó leis freisin. Beidh míle fáilte roimh thuismitheoirí, etc. agus tá muid ag súil go mbeidh dathanna Bhaile Átha Cliath ar gach duine. Ócáid mhór a bheas ann agus tá muid ar fad ag súil go mór leis.

Next Wednesday, 25 November, at 11.45am, Sam Maguire will be paying a visit to Gaelscoil Míde. We are hoping that one or two of the Dublin players will be accompanying Mr Maguire on this historic visit.   Parents, grandparents, etc. are welcome to join us for this historic visit, and we are hoping that Gaelscoil Míde will be a sea of sky blue and navy blue on the day.

 

Oíche Shamhna
Friday, October 23, 2015

D'éirigh go hiontach le Paráid na Samhna sa scoil.  Grianghraif anseo agus anseo.

 

The Halloween Parade was a great success.  Pictures here ana here.

 

Polasaí Iontrála Nua. New Enrolment Policy.
Thursday, October 8, 2015

Tá polasaí iontrála nua faofa ag Bord Bainistíochta na scoile agus té se tábhachtach an polasaí a léamh ina iomláine go speisialta má tá se i gceist agat páistí a chur chun na scoile amach anseo.  Is féidir an polasaí iomlán a léamh anseo.


The Board of Management have approved a new enrolment policy for Gaelscoil Míde and it is important to read the whole policy, especially if you intend to send children to the school in future.  The policy can be read here.

 

Slán Elaine
Wednesday, September 2, 2015

Bhí an Múinteoir Elaine le bheith ar ais linn i mbliana ach déanach sa Samhradh fuair sí post i Muineachán.  Guíonn muid gach rath uirthi.  Tógfaidh se roinnt seachtainí ar an mbord bainistíochta múinteoir nua a cheapadh.  Idir an dá linn beidh an Máistir Dara le rang 5.

 

An Múinteoir Elaine was to be back with us this year but late in the summer she got a job in Monaghan.  We wish her well.  It will take us a number of weeks to appoint a new teacher.  In the meantime,  Máistir Dara will be teaching rang 5.

 

Rúnaí Nua
Wednesday, September 2, 2015

Tá Síle Grae fostaithe ag Gaelscoil Míde mar ár rúnaí nua.  Is iar-thuismitheoir sa scoil í Sile.  Chaith sí tréimhse ar an mbord bainistíochta agus bhí sí gníomhach ar go leor coistí eile sa scoil, go háirithe an coiste ceoil le roinnt blianta anuas.  Guíonn muid ar fad gach rath uirthi ina post nua.

 

Síle Grae has been appointed as the new school secretary.  Sile is a former parent in the school.  She served as a member of the board of management and has been active on many committees, especially an coiste ceoil during recent years.  We all wish Sile the best of luck in her new job.

 

Sláinte agus Sábháilteachta/ Health and Safety
Monday, September 15, 2014

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteachta má tá sibh ar láthair na scoile le bhur bpáistí féin coinnigh iad faoi smacht le bhur dtoil.

Tá trí gheata do choisithe ag an scoil. Níl sé ceadaithe ag coisithe na geataí móra a bhaineann leis an charrchlós a úsáid. Cuir seo in iúl do bhur leanaí le bhur dtoil mar feictear páistí ag rith amach geataí an charrchlóis go rialta.

Má thagann do pháiste ar scoil ar rothar déan cinnte go bhfuil clogad á chaitheamh aige.

 

For health and safety reasons if you are on the school premises with children of your own please keep them under supervision at all times.

 There are three pedestrian gates in the school. Pedestrians are not permitted to use the double gates that lead into the car park. Could you please stress this with your children as children are seen using the gates of the car park regularly.

 If your child cycles to school please make sure he is wearing a helmet.