Fúinn

 

Baill na Foirne / Members of Staff

 

Príomhoide: Joe Ó Dónaill

Nái. Bheaga: Múinteoir Caitríona 

Naí Mhóra: Múinteoir Maria

Rang 1: Múinteoir Katie agus Maistir Conal

Rang 2: Máistir Paidí

Rang 3: Múinteoir Fionnuala

Rang 4: Muinteoir Claire

Rang 5: Muinteoir Éadaoin

Rang 6: Máistir Caoimhín

Múinteoir Leigh

Máistir Graeme

Máistir Ryan

Rúnaí na Scoile: Síle

Feighlí na Scoile: Antaine

Cúntóirí :  Dolores, Angelina, Lorraine

 

 

Stair agus Struchtúr na Gaelscoile

 History and Structure of the school

Sa bhliain 1981 a bunaíodh Gaelscoil Míde. Grúpa tuismitheoirí i gceantar Dhomhnach Míde a bhí ag iarraidh bunscolaíocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil da gcuid leanaí a ghin an scoil seo. Cé gurb é Cill Bharróg ceantar na scoile anois, is é dúiche Dhomhnach Míde cliabhán na scoile mar is léir ón ainm, Gaelscoil Míde.

 

Sa bhliain 1981, ní raibh ann ach an t-aon rang amháin agus aon mhúinteoir amháin. Sa lá atá inniú ann, tá ocht rang againn, príomhoide agus ochtar múinteoirí ranga, múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama á roinnt le scoileanna eile.

 

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil, mar atá ag gach scoil. Bíonn ochtar ionadaithe ar an Bhord Bainistíochta:

Beirt ainmnitheach ag an Phátrún – an Cathaoirleach as a measc seo

Beirt ainmnitheach ag na tuismitheoirí

Beirt ainmnitheach ó Phobal na Gaeilge nó as measc na mbunaitheoirí

An Príomhoide agus ainmnitheach amháin ó mhúinteoirí na scoile.

 

Gaelscoil Míde was founded in 1981 by a group of parents in the Donaghmede area who wanted their children to avail of All-Irish primary education.  Although Kilbarrack is our home, the area of Donaghmede, or Domhnach Míde, was the cradle of the Gaelscoil, hence the name Gaelscoil Míde.

 

In 1981, we started with only one teacher and one class.  Today, we have eight classes, with a Principal, eight class teachers, resource teachers and learning support teachers shared with other schools.

 

Our school, like every other National School, is managed by a Board of Management, which has eight members:

 

Two nominees of the Patron – including the Chairperson

Two nominees of the parents

Two nominees of the Irish-speaking community or of the founders of the school.

The Principal and a nominee of the teachers.

 

Baill an Bhoird

 Members of the Board of Management

 

Cathaoirleach: Beití Mhic Amhlaoibh

Príomhoide: Joe Ó Dónaill


An t-Athar Séamus

Múinteoir Caitríona

         Gillian Uí Dhuifinn

         Caoimhín Mac Giolla Phádraig

Liam Bairéad

Máire Uí Mhuirthile

 

 

 

 

 

Aidhmeanna Agus Fealsúnacht Na Gaelscoile

Aims And Philosophy Of The School

Tá fealsúnacht an phobail a bhunaigh an Ghaelscoil le brath ar aidhmeanna Ghaelscoil Míde. Leagann an fhealsúnacht seo béim ar thradisiún ársa na hÉireann, ar a cultúr agus ar a dúchas, agus ar an Chríostaíocht, chomh maith lenár gcomhchultúr Eorpach agus a bhfuil ann den nuaíocht is fearr. “Dia agus Dúchas” atá mar mhana ag an Ghaelscoil, mana atá le feiceáil ar shuaitheantas na scoile, maraon le bís thriarach, gréasán atá chomh sean agus chomh Gaelach le Brú na Bóinne, ach fós atá ina shiombal Críostaíoch den Tríonóid Naofa.

 

Tá sé mar aidhm againn sa scoil seo timpeallacht a chruthú ina dtiocfaidh forbairt iomlán ar chumas agus ar acmhainní gach páiste, timpeallacht Ghaelach, Chríostaí, staidéartha, shlán, shona, shocair. Sa dóigh seo táimid ag súil go mbeidh tuiscint agus meas ag gach dalta air/uirthi  féin agus ar chách, go gcomhlíonfaidh siad a gcuid dualgais i leith an phobail, agus go mbeidh fonn orthu a gcion féin a dhéanamh chun idéalacha na Gaelscoile a chur i gcrích.

 

The philosophy of our founders is reflected in the aims of Gaelscoil Míde. This philosophy lays heavy emphasis on our Irish tradition, on our culture and heritage, and on Christianity, and which embodies all that is best in our common European tradition. On the Gaelscoil crest, the motto “Dia agus Dúchas” (God and Heritage), surrounds a triple spiral, a pattern which is as old and as Irish as the tumulus at Newgrange, but a pattern which is also used as a symbol of the Blessed Trinity.

 

In the Gaelscoil, we try to create an atmosphere which will help every child to realise his/her full potential as a student and as a person, an atmosphere which is Gaelach and Christian, safe and happy, an atmosphere which is conducive to learning.  In so doing, it is our sincere hope that our children will learn respect and understanding for themselves and for others, will be aware of their obligations towards themselves and others, and will do their best to embody the ideals of the Gaelscoil in their own lives.

 Ar Scáth a Chéile Together

Ar scáth a chéile a mhaireann muintir Ghaelscoil Míde. Tá foireann na Gaelscoile thar a bheith buíoch do na tuismitheoirí, don Bhord Bainistíochta agus do na coistí éagsúla as a dtacaíocht, a dtuiscint agus a ndílseacht

Muintir Ghaelscoil Míde, or the people of Gaelscoil Míde, work hand-in-hand for the good of the school. The teachers would like to express their deep gratitude to the parents, to the Board of Management and to the various committees for their support, their understanding and their faithfulness.

 

Gura fada buan Gaelscoil Míde!

Coistí Committees

Coistí Éagsúla Various Committees 

 

Tá tuismitheoirí na scoile an-ghníomhach i gcoistí éagsúla agus is ar leas na ndaltaí a dhéanann na coistí seo a gcuid oibre ar fad:

 

Coiste na dTuismitheoirí: Tá Coiste na dTuismitheoirí an-ghníomhach againn sa scoil. Eagraítear oícheanta sóisialta agus ócáidí le hairgead a bhailiú ar son na scoile go rialta i rith na bliana. Cuirtear fáilte roimh chách ag na cruinnithe agus is breá leis an gcoiste smaointe nua agus baill nua.

An Coiste Ceoil: Eagraíonn an coiste ceoil ranganna ceoil i ndiaidh scoile. Cuireann siad múinteoirí ceoil agus uirlisí ceoil ar fáil mar is gá. Tugann siad aire do na leanaí atá ag  fanacht le freastal ar ranganna ceoil.

An Coiste  Snámha:  Eagraíonn an coiste snámha ranganna snámha  do pháistí Ghaelscoil Míde i rith na scoil bhliana.

 An Coiste Glas 2013/14

An Máistir Caoimhín Breathnach

Beirt pháistí ó Rang 1-Rang 6

I mbliana is é “Taisteal” an téama atá idir lámha againn agus beidh an Coiste Glas agus an scoil uilig ag obair go dian leis an cheathrú Bratach Ghlas a bhaint amach. 

Parents of the school are active on various committees and work very hard for the cultural and educational welfare of the pupils:

 

Parents Committee: We have a very strong and active Parents Committee.The committee organise social events during the year as well as  regular fund raisers for the school. All are welcome at meetings and new ideas and new members are always welcomed.

 

The Music Committee:  The music committee organise music  classes after school during the school year. They organise music teachers      and any instruments that are needed. They look after the children who are waiting to attend classes.

 

The  Swimming Committee:  The swimming committee organise swimming classes for pupils of Gaelscoil Míde during the school  year.

 

The Green Flag Committee 2012/14

An Máistir Caoimhín Breathnach

Two children from Rang 1 – Rang 6

“Travel” is this year’s theme and the Coiste Glas together with the whole school are working hard towards our fourth Green Flag.