Stair agus Struchtúir

Stair agus Struchtúr

 

Réamhfhocal Ó Chathaoirleach  Ghaelscoil Mide

Tá sé de phribhléid agus d’onóir agamsa, mar Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, an deis seo a ghlacadh chun cúpla focal a rá libh.

Is é “Dia agus Dúchas” an mana atá againn. Ar an dá bhunchloch sin, creideamh agus cultúr, atá fealsúnacht na scoile seo bunaithe. Is scoil Chaitliceach muid agus is é Ardeaspag Bhaile Átha Cliath pátrún na scoile. Cé gur Eorpaigh anois muid, is Gaeil ar dtús muid, le hoidhreacht luachmhar shaibhir Ghaelach. Is mó é ár bhféinmheas, agus an meas a bheidh ag daoine eile orainn, má léiríonn muid dílseacht don oidhreacht ársa sin. Is dúshlán mór é an dá ghné seo de shaol agus de dhúshraith Ghaelscoil Míde a chothú agus a choinneáil beo beathach sa lá atá inniu ann. Glacann bainistíocht Ghaelscoil Míde go fonnmhar leis an dúshlán agus iarrann muid ar thuismitheoirí siúl céim ar chéim linn in oilithreacht oideachasúil Ghaelach seo ár gcuid leanaí.

It is my privilege, as Chairperson of the Board of Management, to address a few words to the parents of Gaelscoil Míde.

Our motto is “Dia agus Dúchas – God and Heritage” and these are the two cornerstones on which the philosophy of our school is built. We are a Catholic school under the patronage of the Archbishop of Dublin. Although we are Europeans, and members of the European family of nations, we believe that we are first and foremost Irish people, with a rich and wonderful cultural legacy. Faithfulness to our birthright will not only improve our self-image but will earn us the respect of others. To support and nourish these two aspects of the life and work of Gaelscoil Míde is a challenge in today’s world, but it is a task we gladly accept. We ask our parents to join with us in promoting the educational and cultural adventure that we in Gaelscoil Míde provide.

Nár laga Dia sibh!

Beití Mhic Amhlaoibh Cathaoirleach Ghaelscoil Míde

 

 

Stair agus Struchtúr na Gaelscoile  History and Structure of the school

 

 Sa bhliain 1981 a bunaíodh Gaelscoil Míde. Grúpa tuismitheoirí i gceantar Dhomhnach Míde a bhí ag iarraidh bunscolaíocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil da gcuid leanaí a ghin an scoil seo. Cé gurb é Cill Bharróg ceantar na scoile anois, is é dúiche Dhomhnach Míde cliabhán na scoile mar is léir ón ainm, Gaelscoil Míde.

Sa bhliain 1981, ní raibh ann ach an t-aon rang amháin agus aon mhúinteoir amháin. Sa lá atá inniú ann, tá ocht rang againn, príomhoide agus ochtar múinteoirí ranga, múinteoirí acmhainne agus múinteoirí tacaíochta foghlama á roinnt le scoileanna eile.

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil, mar atá ag gach scoil. Bíonn ochtar ionadaithe ar an Bhord Bainistíochta: · Beirt ainmnitheach ag an Phátrún – an Cathaoirleach as a measc seo · Beirt ainmnitheach ag na tuismitheoirí · Beirt ainmnitheach ó Phobal na Gaeilge nó as measc na mbunaitheoirí · An Príomhoide agus ainmnitheach amháin ó mhúinteoirí na scoile.

Gaelscoil Míde was founded in 1981 by a group of parents in the Donaghmede area who wanted their children to avail of All-Irish primary education.  Although Kilbarrack is our home, the area of Donaghmede, or Domhnach Míde, was the cradle of the Gaelscoil, hence the name Gaelscoil Míde.

In 1981, we started with only one teacher and one class.  Today, we have eight classes, with a Principal, eight class teachers,  resource teachers and learning support teachers shared with other schools.

Our school, like every other National School, is managed by a Board of Management, which has eight members:

· Two nominees of the Patron – including the Chairperson · Two nominees  of the parents · Two nominees of the Irish-speaking community or of the founders of the school. · The Principal and a nominee of the teachers.

 

 

Baill an Bhoird  Members of the Board of Management

o Cathaoirleach: Beití Mhic Amhlaoibh

o Príomhoide: Joe Ó Dónaill

o Múinteoir Caitríona

o Liam Bairéad

o Máire Uí Mhuirthile

o Gillian Uí Dhuifinn

o Caoimhín Mac Giolla Phádraig

o An t-Athar Séamus

 

Aidhmeanna Agus Fealsúnacht Na Gaelscoile Aims And Philosophy Of The School

 

Tá fealsúnacht an phobail a bhunaigh an Ghaelscoil le brath ar aidhmeanna Ghaelscoil Míde. Leagann an fhealsúnacht seo béim ar thradisiún ársa na hÉireann, ar a cultúr agus ar a dúchas, agus ar an Chríostaíocht, chomh maith lenár gcomhchultúr Eorpach agus a bhfuil ann den nuaíocht is fearr. “Dia agus Dúchas” atá mar mhana ag an Ghaelscoil, mana atá le feiceáil ar shuaitheantas na scoile, maraon le bís thriarach, gréasán atá chomh sean agus chomh Gaelach le Brú na Bóinne, ach fós atá ina shiombal Críostaíoch den Tríonóid Naofa.

Tá sé mar aidhm againn sa scoil seo timpeallacht a chruthú ina dtiocfaidh forbairt iomlán ar chumas agus ar acmhainní gach páiste, timpeallacht Ghaelach, Chríostaí, staidéartha, shlán, shona, shocair. Sa dóigh seo táimid ag súil go mbeidh tuiscint agus meas ag gach dalta air/uirthi  féin agus ar chách, go gcomhlíonfaidh siad a gcuid dualgais i leith an phobail, agus go mbeidh fonn orthu a gcion féin a dhéanamh chun idéalacha na Gaelscoile a chur i gcrích.

The philosophy of our founders is reflected in the aims of Gaelscoil Míde. This philosophy lays heavy emphasis on our Irish tradition, on our culture and heritage, and on Christianity, and which embodies all that is best in our common European tradition. On the Gaelscoil crest, the motto “Dia agus Dúchas” (God and Heritage), surrounds a triple spiral, a pattern which is as old and as Irish as the tumulus at Newgrange, but a pattern which is also used as a symbol of the Blessed Trinity.

In the Gaelscoil, we try to create an atmosphere which will help every child to realise his/her full potential as a student and as a person, an atmosphere which is Gaelach and Christian, safe and happy, an atmosphere which is conducive to learning.  In so doing, it is our sincere hope that our children will learn respect and understanding for themselves and for others, will be aware of their obligations towards themselves and others, and will do their best to embody the ideals of the Gaelscoil in their own lives.

Ar Scáth a Chéile Together Ar scáth a chéile a mhaireann muintir Ghaelscoil Míde. Tá foireann na Gaelscoile thar a bheith buíoch do na tuismitheoirí, don Bhord Bainistíochta agus do na coistí éagsúla as a dtacaíocht, a dtuiscint agus a ndílseacht.

Muintir Ghaelscoil Míde, or the people of Gaelscoil Míde, work hand-in-hand for the good of the school. The teachers would like to express their deep gratitude to the parents, to the Board of Management and to the various committees for their support, their understanding and their faithfulness.

Gura fada buan Gaelscoil Míde!