Cód Iompair

Cód Iompair Ghaelscoil Míde 2016.

Réamhrá
Rinne foireann Ghaelscoil Míde athbhreithniú ar an gCód Iompair sa bhliain 2015/2016.  Chuaigh siad i gcomhairle leis an Bhord Bainistíochta agus le Coiste na dTuismitheoirí. 

Réasúnaíocht
Rinne Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde cinneadh athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód Iompair chun a chinntiú go bhfuil na riachtanais dhlíthiúla agus na dea chleachtais atá leagtha amach sa leabhar “Cód Iompair a Fhorbairt “ (Treoirlínte i gcomhair scoileanna, foilsithe ag an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais) á gcomhlíonadh againn.  Leagann an tAcht Oideachais (Leas) 2000 amach na nithe ar leith a chaithfear a bheith san áireamh i gCód Iompair.  De réir Alt 23(2) den Acht Oideachais (Leas) 2000 sonrófar na nithe seo a leanas i gCód Iompair:

 • na caighdeáin iompair a bheidh le hurramú ag gach mac léinn atá ag freastal ar an scoil
 • na céimeanna a thógfar nuair a dhiúltaíonn páiste nó nuair a theipeann ar pháiste na caighdeáin iompair a chomhlíonadh
 • na nósanna imeachta a bheidh le leanúint sula bhféadfar mac léinn a chuir ar fionraí nó a dhíbirt ón scoil
 • na forais/cúinsí ina gcuirtear deireadh le fionraí ar pháiste, agus
 • na nósanna imeachta a leanfar nuair atá páiste as láthair ón scoil (aischuir chuig an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA).

Tá an Cód Iompar ar fáil ar shuíomh idirlín na scoile agus tá cóip ar fáil ón oifig.  Glacadh leis an Chód Iompar ag cruinniú den Bhord Bainistíochta i Mean Fómhair 2016.

Fealsúnacht na Scoile
Is Gaelscoil í Gaelscoil Míde a bhfuil oideachas iomlán an pháiste trí mheáin na Gaeilge mar phríomhaidhm aici. Tá an scoil faoi phátrúnacht an Ardeaspaig Chaitlicí, agus feidhmíonn an scoil faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais agus Scileanna. Curaclam páiste-lárnach atá i bhfeidhm a aithníonn luach agus éagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a chumas an fhorbairt iomlán is dual dó/di a dhéanamh mar pháiste, agus ina shaol sa tsochaí.  Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shuaimhneach a chruthú ina ndéantar cúram d’fhorbairt intleachtach, fhisiceach, chultúrtha, mhorálta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchánach an pháiste.  Déantar dea-luachanna Críostúla a chothú.  Creidimid go bhfuil comhoibriú dea-bhéasaí agus dea-iompar riachtanach d’éifeacht na scoile agus d’fhorbairt agus dul chun cinn na bpáistí.  Spreagtar páistí i ngach gné den chultúr gaelach: teanga, cluichí, damhsa agus traidisiúin.  Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuismitheoirí mar chuid thábhachtach de shaol na scoile.

An Ghaeilge
Is í an Ghaeilge teanga labhartha na scoile.  Déantar an-iarracht na páistí a spreagadh le Gaeilge mhaith a labhairt agus a bheith bródúil aisti.  Caithfidh gach duine Gaeilge a labhairt sa seomra ranga, sa chlós, i dtimpeallacht na scoile agus ar ócáidí a bhaineann le cúrsaí scoile (i.e. turais, cluichí , comórtais, acraimintí agus rl.).

Gaol idir Fealsúnacht na Scoile agus an Cód Iompair
Cruthaíonn gníomhartha agus iompar gach duine sa scoil atmaisféar na scoile.  Bíonn tionchar suntasach ag iompar na ndaoine fásta i saol an pháiste ar iompar an pháiste.  Bíonn Cód Iompair an-éifeachtach nuair a bhíonn daoine díreach agus oscailte lena chéile agus nuair a bhíonn comhoibriú ann idir an fhoireann, na tuismitheoirí agus na páistí.  Tá sé tábhachtach go bhfuil tuiscint ag na páirtnéirí ar fad ar an chaighdeán iompair atá ag teastáil sa scoil agus na céimeanna a leantar nuair a bhristear na rialacha.  Cabhraíonn sé seo timpeallacht shíochánta a chruthú, áit gur féidir le daoine oibriú go héifeachtach.

Aidhmeanna an Chóid Iompair
Tugadh aird faoi leith ar riachtanais na scoile seo nuair a bhí an Cód Iompair á dhréachtú againn.  Is é aidhm an Chóid seo ná timpeallacht a chruthú ina bhfuil ord agus eagar a rachaidh chun sochar do phobal na scoile ar fad.  I dtimpeallacht mar seo is féidir leis na páistí féinsmacht a fhorbairt, a bheith sábháilte agus dul chun cinn a dhéanamh i ngach gné dá bhforbairt.  Déanann an Cód Iompair cur síos ar an iompar a bhfuil muid ag súil leis agus ar an mbealach inár féidir le pobal na scoile cabhrú le scoil dhearfach, éifeachtach a chruthú. Cuirfidh gach baill foirne an-bhéim ar dhea-iompar agus beidh cur chuige dearfach acu ar an iompar atá inghlactha sa scoil. Mar fhoireann, ba mhaith linn atmaisféar sona, socair a chruthú, áit a bhfuil ord, eagar agus smacht ciallmhar réasúnta. Bíonn muid i gcónaí ag súil le tacaíocht na dtuismitheoirí chun ard-chaighdeán iompair a bhaint amach sa scoil.

Na príomh aidhmeanna:

 • Timpeallacht fhoghlama dhearfach a chruthú le go mbeidh an scoil in ann feidhmiú go héifeachtach agus go mbeidh na páistí in ann dul chun cinn a dhéanamh i ngach gné dá bhforbairt.
 • Iompar dearfach agus féinsmacht a spreagadh agus a mholadh, ag aithint go bhfuil difríochtaí idir pháistí agus go bhfuil orainn freastal ar na difríochtaí sin.
 • Atmaisféar a chruthú ina bhfuil meas ag daoine ar a chéile.
 • Féinmheas, féinsmacht agus freagracht a chothú sa pháiste le dea-iompar a spreagadh.
 • Sábháilteacht agus sástacht chuile dhuine i bpobal na scoile a chinntiú.
 • Cabhrú le tuismitheoirí agus le páistí na córais agus na nósanna a bhaineann leis an gCód Iompair a thuiscint agus a dtacaíocht a fháil chun na córais seo a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
 • A chinntiú go bhfuil na córais ó thaobh rialacha, smachtbhannaí agus aitheantais curtha i bhfeidhm ar bhealach féaráilte agus comhsheasmhach i ngach rang sa scoil.
 • Cur ar chumas na múinteoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan trasnaíocht.

 

Dualgais na Rannpháirtithe i leith an Chóid Iompair

Dualgais an Bhord Bainistíochta

 • Scoil agus timpeallacht scoile shábháilte agus chompordach a chur ar fáil.
 • Tacaíocht a thabhairt don Phríomhoide/don fhoireann i gcur i bhfeidhm an Chóid Iompair.
 • An Cód Iompair a dhaingniú.


Dualgais an Phríomhoide

 • Atmaisféar dearfach oideachasúil a chur chun cinn sa scoil.
 • Déanamh cinnte de go gcuirtear an Cód Iompair i bhfeidhm ar bhealach atá cóir, cothrom agus comhsheasmhach.
 • Athbhreithniú ar an gCód Iompair a eagrú nuair is gá.


Dualgais an Mhúinteora

 • Tacú le Cód Iompair na Scoile agus é á chur i bhfeidhm.
 • Timpeallacht shábháilte a chur ar fáil do gach páiste áit gur féidir leo dul i mbun oibre.
 • Aitheantas agus moladh a thabhairt don pháiste nuair a dhéanann sé/sí obair mhaith.
 • Obair scoile an mhúinteora a réiteach agus a ullmhú agus obair na bpáistí a cheartú.
 • Aitheantas a thabhairt do bhuanna éagsúla na bpáistí agus freastal ar riachtanais gach páiste.
 • A bheith béasach, cóir agus cothrom le páistí agus le pobal na scoile.
 • Déanamh cinnte de más féidir nach dtugtar deis do pháistí cur isteach ar obair an ranga.
 • Déanamh cinnte de go dtugtar deis do phaiste a bhfuil mí-iompar curtha ina leith a t(h)aobh féin den scéal a thabhairt.
 • Déileáil go cuí le mí-iompar páistí (de réir Chód Iompair na Scoile).
 • Dul i dteagmháil/i gcomhairle le tuismitheoirí nuair is gá maidir le hiompar a bpáiste.
 • Tacú lena c(h)omhmhúinteoirí.
 • Ceannasaíocht a ghlacadh ar iompar/smacht sa rang nuair atá cuairteoir/múinteoir eile ag múineadh/ag caint leis an rang.


Dualgais an Pháiste

 • Freastal ar scoil go rialta agus go poncúil.
 • Gaeilge a labhairt sa seomra ranga, sa chlós, i dtimpeallacht na scoile agus ar ócáidí a bhaineann le cúrsaí scoile (i.e. turais, cluichí , comórtais, sacraimintí agus rl.).
 • Éide scoile Ghaelscoil Míde ina iomláine a chaitheamh ar scoil gach lá.
 • Cloí le rialacha na scoile/an ranga.
 • Éisteacht leis an múinteoir agus glacadh le húdarás/comhairle an mhúinteora.  Meas a thaispeáint ar gach ball de phobal na scoile.
 • Meas a thaispeáint ar mhaoin na scoile agus ar mhaoin pháistí eile.
 • Déanamh cinnte de nach gcuirfeadh a n-iompar aon pháiste eile i mbaol.
 • Gan a bheith gránna nó ag glaoch ainmneacha ar pháistí eile agus gan a bheith ag eascaine.
 • Déanamh cinnte de go bhfuil an trealamh ranga/leabhair acu ar scoil i gcónaí.
 • Aird a thabhairt ar rialacha scoile agus ar rialacha ranga.


Dualgais an Tuismitheora/an Chaomhnóra

 • Páistí a spreagadh le meas a bheith acu orthu féin, ar dhaoine eile agus ar mhaoin.
 • Déanamh cinnte de go ndéanann na páistí freastal ar scoil go rialta agus go poncúil.
 • Déanamh cinnte de go bhfuil éide scoile Ghaelscoil Míde ina iomláine a chaitheamh ag a bpáistí ar scoil gach lá.
 • Lón sláintiúil agus deoch a chur ar fáil dá bpaistí ar scoil gach lá.
 • Suim a léiriú agus tacaíocht agus spreagadh a thabhairt dá gcuid páistí lena n-obair scoile.
 • A bheith eolach ar Chód Iompair na Scoile agus tacaíocht a thabhairt dó.
 • Comhoibriú le múinteoirí nuair atá mí-iompar a bpáistí ag cur isteach ar dhaoine eile/ar an rang.
 • An scoil a chur ar an eolas nuair a bhíonn páiste déanach ag teacht ar scoil nó as láthair.
 • An scoil a chur ar an eolas nuair nach mbíonn obair bhaile déanta.
 • An scoil a chur ar an eolas má tá aon fhadhb ag a bpáiste a chuirfeadh isteach ar dhul chun cinn nó ar iompar an pháiste.


Treoracha ginearálta iompair
Aithníonn an scoil na difríochtaí a bhíonn ann idir pháistí agus an gá atá ann déileáil leis na difríochtaí seo.  Táthar ag súil go n-iompródh gach páiste iad féin ar bhealach freagrach ina leith féin agus i leith daoine eile agus go mbeidh siad béasach, tuisceanach, múinte agus fírinneach lena chéile agus le daoine fásta.  Ní ghlacfar le h-iompar a chuireann isteach ar shábháilteacht nó ar chearta páistí eile.  Caithfear meas a thaispeáint don duine aonair, do mhaoin an duine aonair agus do mhaoin na scoile.  Táthar ag siúl go ndéanfaidh gach páiste freastal ar an scoil go rialta agus go mbeidh siad in am. Táthar ag súil chomh maith go ndéanfaidh gach páiste a ndícheall le hobair scoile agus le hobair bhaile.

Caithfear rialacha na scoile a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar fud na scoile.  Déantar cinnte de go bhfuil rialacha na scoile ar eolas ag gach páiste sa scoil.  Tá rialacha na scoile scríofa sa dialann obair bhaile agus sa Chód Iompair.    Déanann gach múinteoir ranga na rialacha a phlé leis na páistí ag tús na scoilbhliana agus i rith na bliana.  Pléitear agus déantar daingniú ar rialacha na scoile ag an tionól chomh maith.  I gcás páistí le riachtanais speisialta, go bhfuil deacracht acu na rialacha a thuiscint déanann an múinteoir ranga teagmháil leis na tuismitheoirí agus iarrtar orthu dul siar ar na rialacha leo sa bhaile.  Chomh maith leis seo is féidir leis an múinteoir ranga cabhair a lorg ó na múinteoirí tacaíochta foghlama chun daingniú a dhéanamh ar rialacha na scoile i rith na bliana.

Iarrtar ar gach rang a gcuid rialacha féin a dhréachtú, rialacha atá oiriúnach d’aois agus d’aibíocht na bpáistí sa rang sin.  Tugtar cuireadh do gach páiste a bheith páirteach i ndréachtú na rialacha agus déantar iarracht na rialacha a choinneáil simplí, oiriúnach don aois ghrúpa agus scríofa i dteanga atá simplí agus dearfach.  Déantar na rialacha a phlé go minic ach go háirithe sa rang OSPS.

Bulaíocht
‘Séard is bulaíocht ann ná bagairt nó ionsaí a dhéanann duine nó grúpa ar dhuine/ar dhaoine eile go leanúnach nó go rialta.  Is féidir leis an mbagairt seo a bheith ó bhéal, síceolaíoch, leictreonach  nó fisiciúil.  ‘Siad ionsaí fisiciúil, glaoch ainmneacha, imeaglú, sracaireacht, aonrú agus scigmhagadh na príomhchineálacha bulaíochta.  Ní ghlacfar choíche le bulaíocht i nGaelscoil Míde agus beifear ag súil le comhoibriú iomlán na dtuismitheoirí nuair atá an scoil ag déileáil le heachtraí bulaíochta de réir Pholasaí Frithbhulaíochta na scoile.

Cur chuige uile scoile chun dea-iompar a spreagadh
Is ar an bPríomhoide agus ar an mBord Bainistíochta atá iomlán freagrachta i leith cur i bhfeidhm an Chód Iompair agus monatóireacht rialta a dhéanamh air.  Tá gach múinteoir freagrach as an smacht ina seomra ranga féin agus freagrach i gcomhpháirt leis na múinteoirí eile as ord agus eagar, agus dea-iompar ar fud na scoile.  Tá gach múinteoir freagrach chomh maith as cúrsaí smachta nuair atá siad ar dualgas clóis agus nuair atá maoirseacht ar siúl acu ag ócáidí atá eagraithe ag an scoil.  Tugtar deis do  thuismitheoirí agus do bhaill eile de phobal na scoile moltaí agus smaointe a chuir go foirmiúil chuig an mBord Bainistíochta don Chód Iompair nuair atá athbhreithniú á dhéanamh air.  Is féidir é seo a dhéanamh trí ionadaithe na dtuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta nó labhairt go díreach leis an bPríomhoide.  Tuigeann an scoil an tábhacht a bhaineann le tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i gcur i bhfeidhm an Chóid Iompair. Baineann an Cód Iompair le gach páiste agus bíonn sé i bhfeidhm i gcónaí i rith am scoile agus ag aon imeacht atá eagraithe ag an scoil.

Is é polasaí na scoile ná dea-iompar a chur chun cinn i gcónaí.  Is fearr a fhoghlaimíonn páistí nuair a spreagtar agus nuair a mholtar iad agus nuair a thugtar aitheantas dá ndea-iompar.  Tá sé níos éifeachtaí páistí a mholadh, nuair is féidir, ná mar atá sé iad a cháineadh nuair atá mí-iompar ar siúl acu. Mar chuid dár n-iarrachtaí chun dea-iompar a spreagadh tabharfar am ag cruinnithe foirne chun plé a dhéanamh ar an gCód Iompair.  Tabharfar deiseanna d’fhoireann na scoile dea-iompar agus mí-iompar a phlé agus foghlaim óna chéile. Bainfidh múinteoirí úsáid as straitéisí éagsúla chun dea-iompar a chur chun cinn.

Tabharfar deis do gach múinteoir nua an Cód Iompair a léamh agus pléifear é ag an gcéad chruinniú foirne ag tús na scoilbhliana.  Tabharfar cóip den Chód Iompair do gach ball foirne agus beidh sé ar fáil ar shuíomh  idirlín na scoile agus ón oifig do thuismitheoirí.

Cabhraíonn moladh agus spreagadh le féin smacht an pháiste. I nGaelscoil Mide cuireann muid níos mó béime ar aitheantas a thabhairt do dhea-iompar seachas pionós a chur chun dea-bhéasaí agus caighdeán ard foghlamtha a bhaint amach.  Ó am go chéile cuirfear pionós lena léiriú don pháiste nach nglacfar leis an gcoir/leis an droch-iompar. Nuair a chuirtear pionós ar pháiste ba cheart go dtuigfeadh an páiste nach nglacfar leis an mhí-iompar agus gurbh í an choir atáthar á lochtú.

Straitéisí chun dea-iompar a spreagadh

 • Déanfar cinnte de go bhfuil rialacha na scoile ar eolas ag gach páiste agus go rachfar siar orthu go rialta.
 • Moladh ó bhéal ón mhúinteoir.
 • Moladh scríofa ar obair an pháiste nó moladh scríofa sa dialann obair bhaile.
 • Moladh ós comhair an ranga.
 • Duais ranga ón mhúinteoir (oíche shaor ón obair bhaile, am órga, am breise sa chlós, srl.)
 • Bronntar pribhléid/freagracht speisialta ar an bpáiste nó ar an rang.
 • Moladh ón bPríomhoide nó ó mhúinteoir eile.
 • Aitheantas ag an Tionól.
 • An dea-iompair a chur in iúl do thuismitheoirí an pháiste.
 • Córas pointí, “grian agus scamall,” soilse tráchta” srl.


Straitéisí chun cosc a chur ar mhí-iompar
Úsáidtear na straitéisí seo chun dea-iompar a spreagadh agus cosc a chur ar mhí iompar.  Braitheann an pionós a chuirtear ar pháiste ar an gcineál mí-iompar atá i gceist, ar na rialacha a briseadh agus ar aois an pháiste.  

 • Ceartú agus comhairle ón mhúinteoir
 • Scarfar an páiste óna chomhscoláirí/óna chairde nó cuirfear é/í chuig rang eile
 • Nóta scríofa ag an bpáiste nó ag an mhúinteoir faoin mhí-iompar agus sínithe ag na tuismitheoirí
 • Bainfear pribhléidí den pháiste
 • Tabharfar obair bhreise don pháiste
 • Déanfaidh an múinteoir na drochbhéasaí a chlárú san Fhillteán Smachta
 • Coinneofar an páiste istigh ag am lóin agus is féidir obair bhreise a thabhairt dó/dí
 • Déanfar teagmháil leis na tuismitheoirí
 • Cuirfear fios ar an Phríomhoide
 • Gheobhaidh an páiste “Bileog Bhaile” le líonadh isteach sa bhaile agus le síniú ag na tuismitheoirí.
 • Déanfaidh an Príomhoide teagmháil leis na tuismitheoirí
 • Cuirfear na tuismitheoirí ar an eolas i bhfoirm scríofa agus eagrófar cruinniú foirmiúil leo
 • Fionraí/díbirt on Scoil (de réir Riail 130 de na Rialacha le haghaidh Scoileanna Naisiúnta agus an Acht Oideachais Leas, 2000)


Ní chaillfidh an páiste amach ar aon ábhar curaclaim ach amháin ar chúiseanna Sláinte agus Sábháilteacht.  Rachaidh an múinteoir ranga i ngleic le mí-iompar an pháiste ar dtús.  Déanfaidh an múinteoir plé ar iompar na bpáistí agus conas feabhas a chur air sna ranganna OSPS.  Cuirfidh gach múinteoir ranga béim mhór ar dhea-iompar agus beidh sé mar aidhm acu moladh a thabhairt go minic chun dea-iompar a spreagadh sa rang.  Nuair a theipeann ar na straitéisí thuas luaite nó nuair atá fíor dhroch-iompar i gceist beidh sé riachtanach go ndéanfaidh an Príomhoide, na tuismitheoirí nó an Bord Bainistíochta déileáil leis.

An Fillteán Smachta
Usáideann an múinteoir ranga an Fillteán Smachta chun mion mhí-iompar atá ag tarlú ar bhonn rialta sa rang a chlárú. Déantar cur síos ar cad a rinne an páiste agus cén pionós a tugadh.  Má dhéantar teagmháil leis na tuismitheoirí faoi na heachtraí smachta seo déantar an teagmháil seo a chlárú chomh maith.

Úsáideann an múinteoir ranga an Fillteán Smachta freisin chun mí-iompar dáiríre agus tromchúiseach, labhairt i mBéarla agus bulaíocht a chlárú.  Déantar cur síos ar cad a rinne an páiste agus cén pionós a tugadh.  Má dhéantar teagmháil leis na tuismitheoirí faoi eachtra smachta déantar an teagmháil seo a chlárú chomh maith. Cuirtear an páiste chuig an Phríomhoide faoin mhí-iompar dáiríre.  Eagraítear cruinniú leis na tuismitheoirí más gá.

Bileog Bhaile
Má chuirtear páiste chuig an Phríomhoide de bharr mion mhí-iompar rialta nó mí-iompar dáiríre nó tromchúiseach nó bulaíocht, gheobhaidh an páiste  ‘Bileog Bhaile’ le líonadh isteach sa bhaile agus le síniú ag na tuismitheoirí.  Coimeádfar na Bileoga Baile ar chomhad san oifig.

Nóta
Tá cead ag múinteoirí Ghaelscoil Míde feidhm a bhaint as na smachta éagsúla sa chód smachta seo. Fágfar an cinneadh faoi gach múinteoir  cén smacht a bhfuil feidhm le baint as i gcás mí-iompair. Níl liosta na smacht uileghabhálach agus is féidir le ball foirne dul i muinín smachta cuí eile más gá. Níl na smachta taobh istigh de na céimeanna éagsúla in ord ar leith. Ní gá go mbainfeadh an ball foirne feidhm as gach smacht taobh istigh de na rannóga éagsúla. Is é an Príomhoide atá freagrach as feidhmiú an Chóid agus is féidir leis idirghabháil ag am ar bith agus dul i mbun gnímh smachtaithe de réir spiorad an Chóid.

Riail na Gaeilge
Is í an Ghaeilge teanga labhartha na scoile.  Caithfidh gach páiste Gaeilge a labhairt sa seomra ranga, sa chlós, i dtimpeallacht na scoile agus ar ócáidí a bhaineann le cúrsaí scoile (i.e. turais, cluichí , comórtais, sacraimintí agus rl.).  Caithfear aird a thabhairt ar Riail na Gaeilge i gcónaí.  Níl cead Béarla a labhairt.

Sa chás go mbíonn páiste ó rang 1 go rang 6 ag caint béarla, tabharfaidh an múinteoir Bileog Bhéarla dó/di le líonadh isteach sa bhaile agus le síniú ag an tuismitheoir.  Ma chloistear páiste ó rang 1 go rang 6 ag caint béarla sa chlós, cuirfidh an múinteoir ar an chlós an múinteoir ranga ar an eolas.  Coimeádfaidh an múinteoir ranga na Bileoga Béarla ar comhad sa rang agus déanfaidh sé/sí iad a chlárú san Fhillteán Smachta.  Sa chás go bhfaigheann páiste níos mó nó dhá Bhileog Béarla in aon téarma amháin nó níos mó na ceithre Bhileog Béarla ia aon scoilbhliain cuirfear an príomhoide ar an eolas agus cuirfidh an príomhoide na smachta cuí i bhfeidhm de réir an Chóid Iompar.  Cuirfear aois an pháiste san áireamh agus Riail na Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Mí-Iompar - Rangú
Tá trí rannóg mhí-iompar i gceist: mion mhí-iompar; mí-iompar dáiríre agus mí-iompar tromchúiseach. Déanfaidh an múinteoir nó an Príomhoide cinneadh réasúnta, ciallmhar faoin saghas  mí-iompar atá i gceist, ag cur san áireamh aois agus soghontacht an pháiste, minicíocht an mhí-iompar agus cé chomh dáiríre is atá an mí-iompar.

Seo a leanas samplaí de mhion mhí-iompar:
Ag cur isteach ar an obair ranga; ag teacht ar scoil déanach ar bhonn rialta; ag rith nó a bheith glórach sa scoil; gan an obair bhaile a dhéanamh agus gan nóta a bheith agat; ag caitheamh bruscair; a bheith drochbhéasach/dí mhúinte; ag déanamh neamhaird de rialacha na scoile; geistear nó/agus iompar mí-oiriúnach; aisfhreagairt; ag labhairt gan cead; ag glaoch ainmneacha; ag siúl timpeall gan cead.

I gcás mion mhí-iompar leanfar na céimeanna seo a leanas:

 • ceartúchán ó bhéal/comhairle ón mhúinteoir;
 • réasúnaíocht leis an bpáiste;
 • am ciúin (time out);
 • nóta sa dialann le síniú ag tuismitheoir/cuireann múinteoirí na Naíonáin na tuismitheoirí ar an eolas;
 • mí-iompar sa chlós a insint don mhúinteoir ranga agus a thaifead san Fhillteán Smachta más cuí.


I gcás mion mhí-iompar a tharlaíonn go rialta leanfar na céimeanna seo a leanas:

 • clárú san Fhillteán Smachta;
 • scaradh sealadach óna c(h)omhscoláirí sa rang;
 • roinnt ama a chaitheamh i rang eile;
 • pribhléidí a bhaint den pháiste;
 • obair scríofa bhreise le déanamh sa bhaile nó ag am lóin;
 • cur-síos scríofa ag an mhúinteoir nó ag an pháiste, sínithe ag tuismitheoir agus curtha i dtaisce ag an múinteoir.

Nuair a theipeann ar na straitéisí thuas luaite leanfar na céimeanna seo:

 • An Príomhoide agus na tuismitheoirí a chur ar an eolas;
 • Cruinniú a eagrú leis na tuismitheoirí.


Mí-iompar sa Chlós
I gcás mí-iompar sa chlós leanfar na céimeanna seo a leanas.

Labhróidh an múinteoir atá ar dualgas leis an bpáiste/na páistí a bhfuil mí-iompar ar siúl acu.  Ag brath ar an mí-iompar is féidir na céimeanna seo a leanas a chur i bhfeidhm:

 • An páiste a cheartú
 • Iarraidh ar an bpáiste/na páistí siúl timpeall an chlóis i dteannta an mhúinteora atá ar dualgas
 • An páiste/na páistí a scaradh óna gcomhscoláirí in áit faoi leith ar feadh tréimhse 5-15 nóiméad
 • Cuirfear an múinteoir ranga ar an eolas nuair atá am lóin thart.  Déanfaidh an múinteoir ranga clárú ar an mí-iompar san Fhillteán Smachta
 • Déanfaidh an múinteoir ranga i gcomhairle leis an mhúinteoir atá ar dualgas clóis déileáil leis an mí- iompar de réir mar atá leagtha síos do mhion mhí-iompar/mí-iompar dáiríre.
 • Má tharlaíonn mí-iompar atá dáiríre agus tromchúiseach cuirfidh an múinteoir atá ar dualgas fios ar an bPríomhoide nó ar an múinteoir ranga.

Seo a leanas samplaí de mhí-iompar dáiríre:
I gcónaí ag cur isteach ar an rang; ag insint bréaga; ag goid; aisfhreagairt go rialta; droch-chaint; aon iompar a chuireann an páiste féin nó páiste eile i mbaol;  bulaíocht;  ag milleadh rudaí a bhaineann le daoine eile nó leis an scoil; a bheith easumhal go leanúnach agus d’aon ghnó; gan aon iarracht a dhéanamh leis an obair scoile/obair bhaile go leanúnach agus d’aon ghnó; ag labhairt i mBéarla; ag glaoch ainmneacha ar dhaoine eile go rialta.

I gcás mí-iompar dáiríre leanfar na céimeanna seo a leanas:

 • na céimeanna atá leagtha síos chun déileáil le mion mhí-iompar (nuair atá sé oiriúnach)
 • déanfar taifead san Fhillteán Smachta
 • eagróidh an múinteoir ranga cruinniú leis na tuismitheoirí
 • obair bhreise a thabhairt don pháiste agus é/í a choinneáil istigh ag am lóin mór
 • pribhléidí a bhaint den pháiste
 • má leanann an mí-iompar dáiríre ar aghaidh eagróidh an múinteoir ranga agus an Príomhoide cruinniú foirmiúil leis na tuismitheoirí chun teacht ar réiteach
 • cuirfear Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta ar an eolas agus iarrfar ar na tuismitheoirí freastal ar chruinniú leis an bPríomhoide agus  leis an gCathaoirleach, (nó ionadaí ón mBord Bainistíochta) chun an mí-iompar dáiríre a phlé
 • cuirfear an páiste ar fionraí ina dhiaidh sin nuair a theipeann ar gach iarracht eile chun déileáil leis an mí-iompar.   Cuirfear tuismitheoirí an pháiste ar an eolas faoin bhfionraí i scríbhinn.

Seo a leanas samplaí de mhí-iompar tromchúiseach:

 • ag glacadh páirte go leanúnach i ngníomhaíochtaí atá contúirteach nó mí oiriúnach
 • ag fágáil na scoile/clós na scoile gan cead
 • ag gortú aon bhall de phobal na scoile d’aon ghnó
 • foirgneamh nó maoin na scoile a loit nó a chur trí thine d’aon ghnó
 • sconnaí nó píobán uisce a fhágáil ar siúl d’aon ghnó
 • iompar ionsaitheach, bagrach, foréigneach a úsáid i gcoinne páiste nó aon bhall d’fhoireann na scoile:  ag bualadh, ag ciceáil, ag baint plaic as duine, ag caitheamh seile ar pháiste.  Má leanann an páiste le mí-iompar dáiríre glacfar leis gur mí-iompar tromchúiseach é
 • airm nó substaintí contúirteacha a thabhairt chun na scoile

I gcás mí-iompar tromchúiseach leanfar na céimeanna seo a leanas:

 • eagrófar cruinniú foirmiúil leis na tuismitheoirí (agus leis an páiste más gá).  Beidh an múinteoir ranga agus an Príomhoide i láthair
 • ag an gcruinniú déanfar an mí-iompar tromchúiseach a phlé agus déanfar iarracht déileáil leis an eachtra mí-iompar le comhoibriú na dtuismitheoirí agus an pháiste
 • cuirfear Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta ar an eolas agus iarrfar ar na tuismitheoirí freastal ar chruinniú leis an mhúinteoir ranga, an Príomhoide agus leis an gCathaoirleach (nó ionadaí ón mBord Bainistíochta)
 • cuirfear an páiste ar fionraí nó déanfar an páiste a dhíbirt ón scoil nuair a theipeann ar gach iarracht eile chun déileáil leis an mí-iompar.  Cuirfear tuismitheoirí an pháiste ar an eolas faoin bhfionraí i scríbhinn.

Fionraí Láithreach
I gcúinsí eisceachtúla féadfaidh an Príomhoide a bhreithniú go bhfuil fionraí láithreach oiriúnach i gcás ina léireofaí go mbeadh láithreacht leantach an mhic léinn ag an am sin mar fhíor bhagairt do shábháilteacht na mac léinn nó foirne na scoile, nó do dhuine ar bith eile.  Ní foláir gnáthaimh chóra a chur i bhfeidhm i gcónaí.

Fionraí
Déanfaidh an scoil gach iarracht de réir an Chóid Iompair sula gcuirfear páiste ar fionraí/sula ndéanfar é a dhíbirt ón scoil.  Déanfar an páiste a chur ar fionraí de réir théarmaí Rialacha 130(5) le haghaidh Scoileanna Náisiúnta agus de réir An Acht Leasa Oideachais.  Cuirfear an mí-iompar in iúl láithreach don Phríomhoide agus don Chathaoirleach agus ceadófar fionraíocht.  Tá cead ón mBord Bainistíochta ag an bPríomhoide téarma fionraíochta de thrí lá a chur i bhfeidhm.  Caithfear cead an Bhord Bainistíochta a fháil le fionraíocht sa bhreis ar an trí lá a chur i bhfeidhm.  Is féidir an cead seo a fháil ag gnáth chruinniú Boird nó ag cruinniú práinneach ina gcuireann an Cathaoirleach agus an Príomhoide in iúl na fáthanna a gceapann siad go bhfuil sé riachtanach tuilleadh fionraíochta a chur i bhfeidhm.  Mar atá leagtha síos i gcoinníollacha an Acht um Leasa Oideachais (2000), cuirfidh an Bord Bainistíochta in iúl don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA) má chuirtear páiste ar fionraí ar feadh sé lá nó níos mó.

Nuair a chuirtear páiste ar fionraí, iarrfar ar thuismitheoirí an páiste a thógáil abhaile ón scoil.  Buailfidh an Príomhoide le tuismitheoirí an pháiste chun fionraíocht an pháiste a shoiléiriú dóibh agus tabharfaidh an Príomhoide ráiteas scríofa dóibh de choinníollacha, de thréimhse agus dáta deiridh na fionraíochta.

Deireadh a chur le Fionraí
Le linn tréimhse fionraithe ón scoil tá sé de cheart ag na tuismitheoirí iarratas a dhéanamh go nglacfar a bpáiste ar ais sa scoil.  Caithfidh na tuismitheoirí glacadh orthu féin go gcloífidh an páiste a bhí ar fionraí go hiomlán le Cód Iompair na scoile.  Chomh maith leis sin caithfidh an Príomhoide a bheith sásta nach mbeadh baol ann ó thaobh slándáil de do na páistí eile, don fhoireann nó don pháiste féin agus an páiste seo a bheith ar ais ag freastal ar an scoil.  Más gá rachaidh an Príomhoide i gcomhairle leis an múinteoir ranga, leis na tuismitheoirí agus leis an bpáiste chun plean iompair a ullmhú don pháiste agus tabharfaidh sé cead oifigiúil don pháiste dul ar ais sa rang.

Má thagtar ar réiteach sásúil ar an bhfadhb le linn an tréimhse fionraithe is féidir leis an Chathaoirleach nó an Príomhoide cead a thabhairt don pháiste filleadh ar ais ar scoil.

Díbirt
Tá údarás ag an mBord Bainistíochta páiste a dhíbirt ón scoil más cás tromchúiseach é nó i gcás mhí-iompair leanúnach a chuireann isteach ar oideachas pháistí eile nó san áit a bhfuil bagairt ar shláinte agus ar shábháilteacht pháistí agus lucht foirne na scoile.  Déanfar an smachtbhanna seo a chur i bhfeidhm de réir théarmaí an Acht Leasa Oideachais (2000).  Sula ndéanfar páiste a dhíbirt ón scoil déanfaidh an Bord Bainistíochta é seo a chur iúl don Oifigeach Áitiúil Leasa Oideachais (Local Welfare Education Officer) de réir Roinn 24 den Acht Leasa Oideachais.  Má cheapann an Bord Bainistíochta go bhfuil gá leis is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí.

Rule 130(5) of the Rules for National Schools

Where the Board of Management deems it necessary to make provision in the code of discipline to deal with continuously disruptive pupils or with a serious breach of discipline, by authorizing the Chairperson or Principal Teacher to exclude a pupil or pupils from school, the maximum initial period of such exclusion shall be 3 school days.  A special decision of the Board of Management is necessary to authorize a further period of exclusion up to a maximum of 10 school days to allow for consultation with the pupil’s or pupils’ parents or guardians.  In exceptional circumstances, the Board of Management may authorize a further period of exclusion in order to enable the matter to be reviewed.  (Dept. of Education’ Rules for National Schools’ 1965.)

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí i mBainistiú Fadhbanna Iompar
Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí/caomhnóirí i saol na scoile agus iarrfar orthu a bheith rannpháirteach i gcur chun cinn an dea-iompar sa scoil agus tacaíocht a thabhairt don Chód Iompair.  Déanfaidh an múinteoir ranga tagairt d’eachtraí de mhion mhí-iompar a tharlaíonn go minic i ndialann scoile an pháiste.  Beidh ar na tuismitheoirí/caomhnóirí an nóta seo a léamh agus a shíniú.  Nuair a thugtar obair bhreise don pháiste mar phionós nó Bileog Bhaile, beidh ar na tuismitheoirí/caomhnóirí an obair seo a shíniú chomh maith.  Ó am go chéile cuirfidh múinteoirí fios ar thuismitheoirí/ar chaomhnóirí teacht chun na scoile chun gné éigin d’iompar a bpáiste a phlé.  Más gá cuirfear an Príomhoide ar an eolas faoin gcruinniú agus d’fhéadfadh go mbeadh sé/sí i láthair.  Moltar do thuismitheoirí/chaomhnóirí coinne a dhéanamh leis an mhúinteoir ranga/nó leis an Príomhoide chomh luath agus is féidir chun iarracht a dhéanamh mí-iompar a bpáistí a stopadh ó dhul in olcas.  Cuirfidh an scoil i gcuimhne do thuismitheoirí/chaomhnóirí chomh minic agus is féidir an bealach le dul i dteagmháil leis an scoil agus coinne a dhéanamh leis na múinteoirí.  I gcásanna ina dtuigtear go bhfuil baint ag páiste le mí-iompar atá níos dáiríre is féidir leis an bPríomhoide iarraidh ar thuismitheoirí/caomhnóirí freastal ar chruinniú neamhfhoirmiúil/foirmiúil sa scoil.  Is féidir an coinne seo a dhéanamh leis na tuismitheoirí/caomhnóirí ar an bhfón nó i bhfoirm scríofa.  D’fhéadfadh go mbeadh an múinteoir ranga nó na múinteoirí a chonaic an mí-iompar le linn dualgas clóis, an Príomhoide agus Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta i láthair ag an gcruinniú seo.  D’fhéadfadh an páiste freastal ar an gcruinniú nó ar chuid den chruinniú má cheaptar go bhfuil sin oiriúnach.

Ag Bainistiú Iompar Foréigneach/Ionsaitheach
Tuigeann an scoil nach i gcónaí a fhreagraíonn páistí go dearfach don ghnáth idirghabháil, mar atá leagtha síos sa Chód Iompair.  Bíonn tacaíocht bhreise ag teastáil ó na páistí seo chun iarracht a dhéanamh cabhrú leo bainistiú a dhéanamh ar a n-iompar foréigneach nó ionsaitheach.  Uaireanta léiríonn mionlach beag páistí iompar dúshlánach de bharr a gcuid riachtanais foghlama nó ar chúiseanna eile.  Tá sé rí thábhachtach go mbeadh comhoibriú idir na múinteoirí agus na tuismitheoirí chun déileáil leis an mí-iompar seo.  Tá sé tábhachtach go leanfadh na daoine fásta ina saol, sa bhaile agus ar scoil, an córas céanna nuair atá siad ag déileáil leis an mí-iompar.

Achomharc
De réir Alt 29 den Acht Oideachais 1998, is féidir le tuismitheoir nó scoláire atá ocht mbliana déag d’aois nó níos mó achomharc a dhéanamh le Rúnaí Ginearálta na Roinne Oideachais agus Scileanna in aghaidh cuid de chinntí an Bhoird Bainistíochta, ina measc (1) díbirt buan ón scoil agus (2) fionraí ar feadh tréimhse a thabharfadh tréimhse fionraí iomlán go dtí 20 lá scoile nó níos faide in aon scoil bhliain.  Caithfear an t-achomharc a thaisceadh laistigh de 42 lá ón lá a cuireadh na tuismitheoirí ar an eolas faoi chinneadh na scoile.  (Féach Ciorclán 22/02).

Nós imeachta chun asláithreacht a chur in iúl don scoil.  
Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí a chur in iúl don scoil (i scríbhinn) nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil agus an fáth atá leis an asláithreacht. Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí litir mhíniúcháin nó nóta sa dialann a sheoladh chun na scoile (chuig an mhúinteoir ranga) nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil de bharr tinnis nó eile.  Moltar do gach tuismitheoir gan páistí a thabhairt ar laethanta saoire i rith na scoil bhliana.  Sa chás go gcailleann páiste 20 lá nó níos mó, tá dualgas ar an scoil é seo a chur in iúil do TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Más de bharr tinnis a chaill do pháiste na laethanta cuirtear seo in iúil.  Tugann an scoil aitheantas gach bliain do pháistí a raibh lán tinrimh acu don scoilbhliain sin.

Aire do phaistí roimh/tar éis am scoile
Cuirtear in iúl do thuismitheoirí nach nglacfaidh Bord Bainistíochta na scoile aon fhreagracht as páistí a thagann chun na scoile roimh 8.40 a.m. nó tar éis 1.30 p.m. (do naíonáin) nó 2.30 p.m. do na páistí eile sa scoil.  Bíonn na múinteoirí freagrach as na páistí tar éis am scoile má tá na páistí ag glacadh páirt i ranganna atá eagraithe ag an scoil agus aitheanta ag an mBord Bainistíochta.  Caithfidh páistí atá ag déanamh ranganna tar éis am scoile a thuiscint go bhfuil Cód Iompair na Scoile i bhfeidhm i rith na ranganna seo.

Rialacha na Scoile
Roinntear na Rialacha Scoile mar seo a leanas:
1. An Ghaeilge    2. Rialacha scoile    3. Rialacha ranga    4. Rialacha clóis

An Ghaeilge
Is í an Ghaeilge teanga labhartha na scoile.  Caithfidh gach páiste Gaeilge a labhairt sa seomra ranga, sa chlós, i dtimpeallacht na scoile agus ar ócáidí a bhaineann le cúrsaí scoile (i.e. turais, cluichí , comórtais, sacraimintí agus rl.).  Níl cead Béarla a labhairt.  Tá comhoibriú na dtuismitheoirí riachtanach chun an riail seo a chur i bhfeidhm.

Rialacha Scoile

 • Labhair Gaeilge i gcónaí ar fud na scoile.  
 • Taispeáin meas, cúirtéis agus dea-bhéasa dá chéile agus do dhaoine fásta.
 • Ní ghlacfar le bulaíocht choíche i nGaelscoil Míde.  Níl cead a bheith gránna le páistí eile nó iad a ghortú.  Tá cosc ar íde béil, cúlchaint, bagairt nó ionsaí a dhéanamh ar aon duine.
 • Inis an fhírinne i gcónaí ar scoil.  Níl cead bréaga a insint.
 • Siúl go ciúin i gcónaí sa scoil agus i dtimpeallacht na scoile.  Níl cead a bheith ag rith nó a bheith glórach.  Fanann an líne ranga i gcónaí ar dheis ar na staighrí.
 • Bí ar scoil in am gach lá, agus fág clós na scoile láithreach nuair atá an lá scoile thart.
 • Níl cead siúl isteach nó amach an geata mór do na carranna choíche.
 • Tabhair aire don scoil; an clós, an seomra ranga, fearas scoile, troscán, ríomhairí agus leithris.
 • Níl cead bruscar a chaitheamh, nó damáiste a dhéanamh do mhaoin scoile nó do mhaoin daoine eile.
 • Caith éide scoile Ghaelscoil Míde ina iomláine gach la.  Níl cead fáinní cluasa fada, seodra scaoilte nó smideadh a chaitheamh ar scoil. Moltar gruaig fhada a cheangail siar.  
 • Ná fág an seomra ranga, an scoil nó an clós choíche gan cead an mhúinteora.
 • Níl cead fanacht istigh ag am lóin beag nó ag am lóin mór gan cead scríofa a fháil.
 • Bí socair agus aireach taobh amuigh de gheataí na scoile.  Trasnaigh an bóthar leis an Mhaor Tráchta i gcónaí.
 • Tóg lón folláin ar scoil.  Tá cosc ar ghuma coganta, cnónna, deochanna coipeacha agus buidéil ghloine.  Tóg an bruscar abhaile sa bhosca lóin.
 • Níl cead fón póca a thabhairt ar scoil nó a úsáid ach i gcásanna eisceachtúla atá réamh-cheadaithe leis an Phríomhoide.  Tuilleadh eolais sa pholasaí gléasanna leictreonacha.
 • Foghlaim an Druil Tine agus tabhair aird air.
 • Caithfear aird a thabhairt ar na rialacha scoile ag traenáil, ag cluichí, ar thurais, ag comórtais agus ag gach ócáid scoile.
 • Bíodh nóta agat ó do thuismitheoirí;  má bhí tú as láthair, má thagann tú ar scoil déanach, má tá tú ag fanacht istigh ag am lóin, má tá tú ag dul abhaile go luath, mura bhfuil d’obair bhaile déanta.
 • Níl cead tobac, alcól nó drugaí a bheith ar láthair na scoile.
 • Bíonn na rialacha atá leagtha síos sa Pholasaí Úsáide Inghlactha i bhfeidhm i gcónaí nuair a bhíonn an idirlíon agus na ríomhairí in úsáid ag na páistí.

Rialacha Ranga

 • Labhair Gaeilge i gcónaí sa seomra ranga.
 • Foghlaim na Rialacha Ranga agus tabhair aird orthu.
 • Bí béasach agus comhoibríoch le do mhúinteoir agus le do chomhscoláirí.  Ní ghlacfar le caint leanúnach, caint ghránna, eascaine, aisfhreagraí, dánacht nó drochbhéasaí.  Níl cead agat cur isteach ar an mhúinteoir nó ar aon pháiste.
 • Tabhair aird ar threoracha an mhúinteora.
 • Déan sár-iarracht i gcónaí leis an obair ranga agus leis an obair bhaile.  Bíodh an dialann obair bhaile sínithe ag do thuismitheoirí.
 • Bíodh do chuid leabhair agus an fearas ranga agat i gcónaí.  Caithfidh na leabhair a bheith clúdaithe agus coinnithe glan agus néata.
 • Bíodh d’ainm scríofa ar do leabhair, d’éadaí agus d’fhearais scoile.  
 • Níl cead siúl timpeall nó aon rud a chaitheamh sa seomra ranga.
 • Coinnigh do bhord agus an seomra ranga glan, néata agus sábháilte.  Caithfear cótaí a chrochadh, pasáistí a choinneáil glan, cathaoireacha a chur isteach srl.
 • Níl cead bréagáin, irisleabhair, cártaí imeartha nó airgead a thabhairt ar scoil gan cead.
 • Má thagann cuairteoir isteach sa rang, cuir fáilte rompu agus bí béasach leo.
 • Faigh cead an mhúinteora má tá tú ag dul go dtí an leithreas.  Níl cead ach ag duine amháin ag an am dul isteach sa leithreas.  Bíodh tuáille láimhe agat gach lá.
 • Más gá don mhúinteoir an seomra ranga a fhágáil, caithfidh tú fanacht suite i d’áit.  
 • Caithfidh beirt dul ar theachtaireacht i gcónaí.
 • Tabhair aird ar na rialacha ranga atá socruithe ag na páistí agus an múinteoir ranga.

Rialacha Clóis

 • Labhair Gaeilge i gcónaí i gclós na scoile.
 • Níl cead dul amach sa chlós go dtí go bhfuil an múinteoir atá ar dualgas ansin.
 • Nuair a deir an múinteoir leat, seas i do líne agus siúl amach sa chlós go ciúin.  Téigh chuig an leithreas sula dtéann tú amach agus cuir cóta ort má tá an aimsir fuar.
 • Caithfear aird a thabhairt ar threoracha an mhúinteora no an CRS atá sa chlós.
 • Caithfidh gach páiste imirt sa chlós cuí atá leagtha síos dá rang.
 • Ma tá tú ag imirt cispheile, caithfidh tú cloí leis na rialacha.
 • Níl cead aon chluiche atá dainséarach a imirt.  Níl cead a bheith:  ag troid, ag ciceáil, garbh, ag dreapadh, ag caitheamh smugairle, ag brú, ag caitheamh clocha, ag bualadh, ag siúl sna lócháin uisce.
 • Má thiteann tú sa chlós, inis é don mhúinteoir atá ar dualgas láithreach.
 • Níl cead teacht isteach ón gclós gan cead a fháil ón mhúinteoir atá ar dualgas.
 • Níl cead bruscar a chaitheamh sa chlós
 • Nuair a bhuaileann an clog ag deireadh am lóin, siúl go ciúin isteach i do líne ranga.  Fan go ciúin sa líne go dtí go dtagann do mhúinteoir ranga agus siúl ar ais chuig do rang.
 • Ar lá fliuch fanann gach rang ina suí ina seomra féin.  Níl cead siúl timpeall.
 • Níl cead bia a thabhairt amach sa chlós ag am lóin/sosa.

 

============================================

 

Gaelscoil Míde Code of Conduct.


Introduction
The staff of Gaelscoil Míde reviewed the Code of Behaviour in 2015/2016. They consulted with the Board of Management and Coiste na dTuismitheoirí.

Rationale
The Board of Gaelscoil Míde decided to review the Code of Behaviour to ensure that it is in compliance with the legal requirements and good practice as set out in the book “Developing a Code of Behaviour" (Guidelines for Schools, published by the National Educational Welfare Board).  The Education (Welfare) Act 2000 sets out certain matters that must be included in a Code of Behaviour.  According to Section 23(2) of the Education (Welfare) Act 2000, a Code of Behaviour shall specify the following:

 • the standards of behaviour that shall be observed by each student attending the school;
 • the measures that may be taken when a student fails or refuses to observe those standards;
 • the procedures to be followed before a student may be suspended or expelled from the school concerned;
 • the grounds for removing a suspension imposed in relation to a student; and
 • the procedures to be followed relating to a child's absence from school (notifying the Educational Welfare Service, Child and Family Agency, TUSLA).

The Code of Behaviour is available on the school website and a copy is available from the office.  The Code of Behaviour was approved by the Board of Management at a meeting in September 2016.

The School’s Philosophy
Gaelscoil Míde is an Irish-medium school who’s primary aim is to educate the child through the medium of Irish. The school is under the patronage of the Catholic Archbishop, and operates according to the general rules of the Department of Education and Skills. A child-centred curriculum is in place which recognises each child’s value and uniqueness and allows him/her to develop fully as a child, and in his/her life in society.  We aim to create a peaceful environment in which the child’s intellectual, physical, cultural, moral, spiritual, social and emotional development is nurtured. Good Christian values are fostered.  We believe that co-operation, good manners and good behaviour are essential for an effective school and for the development and progress of the children.  Children are encouraged in every aspect of Irish culture: language, games, dancing and tradition.  Parental participation and support forms an important part of school life.

Irish
Irish is the spoken language of the school.  Every effort is made to encourage the children to speak good Irish and to be proud of it.  Everybody must speak Irish in the classroom, in the yard, in the surrounds of the school, and at school related events (i.e. tours, games, competitions, sacraments etc).


Relationship between the School's Philosophy and the Code of Behaviour
How people act and behave determine the school’s atmosphere.  How adults behave around the child has a significant impact on the child’s behaviour.  An open, honest, co-operative relationship between staff, parents and pupils facilitates an effective Code of Behaviour.    It is important that all partners understand the standard of behaviour required in the school and the measures taken when the rules are broken.  This helps to create a peaceful environment, where people may co-operate effectively.

Aims of the Code of Behaviour
In drafting the Code of Behaviour, particular attention was given to the requirements of the school.  The aim of this code is to create an ordered and orderly environment which will benefit the entire school community. In such an environment children can develop self-discipline, feel secure and make progress in all aspects of their development. The Code of Behaviour outlines our expectations regarding behaviour and the manner in which the school community may help to create a positive and effective school. All members of staff will emphasise good behaviour and will adopt a positive approach towards the behaviour acceptable in the school. We, as staff members, would like to create a happy, calm environment, where there is sensible and reasonable order and discipline. We always expect parental support in order to achieve a high standard of behaviour in the school.

The main aims:

 • Create a positive learning environment to allow the school function effectively and where the children can make progress in all aspects of their development.
 • Encourage and praise positive behaviour and self-discipline, recognising that there are differences between children and that we need to accommodate those differences.
 • Create an atmosphere of respect of others.
 • Promote self-respect, self-control and responsibility in the child to encourage good behaviour.
 • Ensure the safety and well being of all members of the school community.
 • Assist parents and children in understanding the systems and procedures that relate to the Code of Behaviour and seek their co-operation in the effective application of these systems.
 • Ensure the systems of rules, sanctions and recognitions are implemented in a fair and consistent manner in every class in the school.
 • Enable teachers to carry out their work without interference.


Participant Responsibilities regarding the Code of Behaviour

Board of Management's Responsibilities

 • Provide a safe and comfortable school and school environment.
 • Support the Principal/Staff in implementing the Code of Behaviour.
 • Approve the Code of Behaviour.

Principal’s Responsibilities

 • Promote a positive educational atmosphere in the school.
 • Ensure the Code of Behaviour is implemented in a fair, equal and consistent manner.
 • Arrange the review of the Code of Behaviour as required.

Teacher’s Responsibilities

 • Support and implement the school’s Code of Behaviour.
 • Provide a safe working environment for each child.
 • Give recognition and praise to a child for good work.
 • Arrange and prepare his/her school work and correct the children’s work.
 • Recognise and provide for individual talents among the children and attend to each child’s requirements.
 • Be polite, fair and equal to the children and to the school community.
 • Limit the opportunities for children to disrupt class work.
 • Ensure that a child who has been accused of misbehaviour is given an opportunity to give their side of the story.
 • Deal appropriately with child misbehaviour (according to the school’s Code of Behaviour).
 • Communicate/consult with parents when necessary regarding their child’s behaviour.
 • Provide support for colleagues.
 • Take leadership on class behaviour/discipline when a visitor/another teacher is teaching/speaking to the class.

Child’s Responsibilities

 • Attend school regularly and punctually.
 • Speak Irish in the classroom, in the yard, in the in the surrounds of the school, and at school related events (i.e. tours, games, competitions, sacraments etc).
 • Wear the Gaelscoil Míde uniform(complete) in school every day.
 • Obey the rules of the school/class.
 • Listen to the teacher and accept their authority/advice.  Show respect for all members of the school community.
 • Show respect for school property and the property of other children.
 • Ensure their behaviour does not endanger any other child.
 • Avoid nasty remarks, name-calling or swearing.
 • Ensure they always bring the class equipment/books to school with them.
 • Pay attention to school and classroom rules.

Parent’s/Guardian’s Responsibilities

 • Encourage children to have a sense of respect for themselves, for others and for property.
 • Ensure children attend school regularly and punctually.
 • Ensure that their children wear the Gaelscoil Míde uniform(complete) in school every day
 • Provide their children with a healthy lunch and drink every day.
 • Be interested in, support and encourage their children’s school work.
 • Be familiar with and support the school’s Code of Behaviour.
 • Co-operate with teachers when their child’s behaviour is disrupting others/the class.
 • Inform the school when their children are absent or late.
 • Inform the school when homework isn’t completed.
 • Inform the school if their child has any problems which may interfere with his/her progress or behaviour.

General guidelines for behaviour
The school recognises the differences that exist between children and the need to deal with these differences.  It is expected that each child behaves responsibly in regard to themselves and others, and that they are well-behaved, understanding, polite and truthful to each other and to adults.  Behaviour that impinges upon the safety or rights of other children will not be tolerated.  Respect must be shown for the individual, his property and the school’s property.  Each child is expected to attend school regularly and to be on time. Each child is also expected to do his/her best both with school work and homework.

The school rules must be implemented effectively throughout the school.  It is ensured that each child in the school knows the school rules.  The school rules are written in the homework journal and in the Code of Behaviour.  At the beginning of the school year, each child from 1st class to 6th class, along with their parents, must read and sign the rules.  Each class teacher discusses the rules with the children at the beginning of and during the school year.  The school rules are also discussed and reinforced at assembly.  In the case where children with special needs have difficulty understanding the rules, the class teacher contacts the parents and request them to revise the rules with them at home.  In addition, the class teacher can enlist the help of the learning support teachers to reinforce the school rules with children on an ongoing basis and as problems arise.

Each class is required to draft their own set of rules, appropriate to the age and maturity levels of the children in that class.  Each child is invited to participate in drafting the rules, which will be kept simple, age appropriate and written in a language that is simple and positive.  The rules are often discussed, in particular during the SPHE lessons.

Bullying
Bullying is repeated or regular threatening or aggression by an individual or group against another/others.  It can be verbal, psychological,  electronic or physical.  The most common forms of bullying are aggressive physical contact, name-calling, intimidation, extortion, isolation and taunting.  Bullying will never be tolerated in Gaelscoil Míde and parents will be expected to fully co-operate when the school is dealing with incidents of bullying in accordance with the school’s Anti-Bullying Policy.

Whole school approach to promoting good behaviour
The Principal and the Board of Management have overall responsibility for the implementation and on-going monitoring of the Code of Behaviour.  Each teacher is responsible for discipline in their own classroom and with the other teachers are jointly responsible for school-wide order and good behaviour.  Each teacher is also responsible for discipline when on yard duty and when supervising at school organised events.  Parents and other members of the school community may formally submit recommendations and ideas on the Code of Behaviour to the Board of Management when it is under review.  Contact may be made with either of the parent representatives on the Board of Management or directly with the Principal.  The school is fully aware of the importance of parental support and co-operation in implementing the Code of Behaviour. The Code of Behaviour applies to all children and is always in force during school time and at any school organised event.

It is the policy of the school to promote good behaviour at all times.  Children learn best when they are encouraged and praised and given recognition for their good behaviour.  When possible it is more effective to praise well behaved children than to punish those who misbehave. As part of our efforts to encourage good behaviour, time will be allocated at staff meetings to discuss the Code of Behaviour.  School staff will be given opportunities the discuss good and bad behaviour and to learn from each other. Teachers will make use of varying strategies to promote good behaviour.

All new teachers will be given the opportunity to read the Code of Behaviour and it will be discussed at the first staff meeting at the beginning of the school year.  A copy of the Code of Behaviour will be given to each member of staff and it will be available to parents on the school website or from the office.

Praise and encouragement lead to better self-discipline in the child. In order to achieve a high standard of learning and good manners in Gaelscoil Míde we place a greater emphasis on rewarding good behaviour rather than on sanctions.  Sanctions will occasionally be applied to demonstrate to the child that the wrongdoing/bad behaviour will not be tolerated. When a sanction is applied the child should understand that the bad manners will not be tolerated and that it is the wrongdoing that is at fault.

 

Strategies to promote good behaviour

 • Ensure that each child is familiar with the rules of the school and that they are revised regularly.
 • Verbal praise from the teacher.
 • A note of praise written on the child’s work or in the homework journal.
 • Praise in front of the class.
 • Class prize from the teacher (no homework for a night, golden time, extra time in the yard, etc.)
 • Special privilege/responsibility granted to the child or to the class.
 • Praise from the Principal or from another teacher.
 • Recognition at Assembly.
 • The good behaviour communicated to the child’s parents.
 • Points system, “sun and cloud”,  “traffic lights” etc


Strategies to prevent misbehaviour
The following strategies are used to promote good behaviour and to prevent misbehaviour.  The sanction imposed on a child depends upon the type of misbehaviour in question, the rules that were broken and the age of the child. 

 • Correction and advice from the teacher
 • The child will be separated from peers/friends or removed to another class
 • Note regarding misbehaviour written by the child or the teachers and signed by the parents
 • Privileges will be withdrawn from the child
 • Extra work will be given to the child
 • The teacher will record incidents of misbehaviour in the Fillteán Smachta
 • The child will be kept in during break time and may be given extra work
 • Parents will be contacted
 • The Principal will be sent for
 • The child will be given a “Bileog Bhaile” to fill in at home and to be signed by the parents.
 • The Principal will contact the parents
 • Parents will be notified in writing and a formal meeting with them will be organised
 • Suspension/expulsion from the school (in accordance with Rule 130 of the Rules for National Schools and the Education (Welfare) Act 2000)

The child will not be deprived of engagement in any curricular area, except on grounds of health and safety.  Incidents of misbehaviour will initially be dealt with by the class teacher.  The teacher will incorporate discussions about the children’s behaviour and its improvement in the SPHE classes.  Each class teacher will place a strong emphasis on good behaviour and will aim to give regular praise in order to encourage good behaviour in the class.  Where the above mentioned strategies fail or where there is serious misbehaviour, it will be necessary to involve the Principal, the parents and the Board of Management.

An Fillteán Smachta
The class teacher uses the FillteánSmachta  to record minor misbehaviour that is happening regularly in the class. A record is kept of what the child did and the punishment given.  If the parents are contacted regarding these incidents of discipline, this contact is also recorded.

The class teacher also uses the Fillteán Smachta to record incidences of serious and gross misbehaviour, speaking English as well as bullying.  A description of what the child did and the punishment given is recorded.  If the parents are contacted regarding an incident of discipline, this contact is also recorded. The child is sent to the Principal for incidents of serious or gross misbehaviour.  A meeting is organised with parents if required.

Bileog Bhaile
If a child is sent to the principal because of regular minor misbehaviour, serious or gross misbehaviour or bullying the child will get a “Bileog Bhaile” to complete at home and to be signed by the parents.  The “Bileoga Baile” will be kept on file in the office.

Note
Teachers in Gaelscoil Míde may avail of the  sanctions outlined in this code of behaviour. The staff member will determine the most appropriate sanction(s) to be used in cases of misbehaviour. The list of sanctions is not exhaustive and a staff member may take other prudent steps if necessary. The individual sanctions within the various stages are not in any particular order. The staff member may not necessarily avail of each sanction within the categories. The Principal is responsible for the implementation of the Code and may intervene at any time and take disciplinary action within the spirit of this Code.

Riail na Gaeilge
Irish is the spoken language of the school.  Every child must speak Irish in the classroom, in the yard, in the surrounds of the school, and at school related events (i.e. tours, games, competitions, sacraments etc).  Children are not allowed to speak English.  

If a child from Rang1 to Rang 6 speaks English, the teacher will give them a Bileog BHéarla to complete at home and to sign by the parents.  If a child from rang 1 to rang 6 speak English in the yard, the teacher supervising the yard will inform the class teacher.   The class teacher will keep the Bileoga Béarla on file in the class and record them in the Fillteán Smachta.  If a child gets more than two Bileog Bhéarla in any one school-term or more than four in any one school-year the Principal will be informed and the Principal will impose the appropriate sanctions according to the Code of Behaviour.  The age of the child will be taken into consideration when Riail na Gaeilge is being implemented.

Misbehaviour - Classification
Misbehaviour falls into one of three categories: minor misbehaviour, serious misbehaviour and gross misbehaviour. The teacher or the Principal will make a judgement on the kind of misbehaviour in question based on a common sense approach having regard to the age and vulnerability of the child and the frequency and gravity of the misbehaviour.

The following are examples of minor misbehaviour:
Interrupting class work; regularly arriving late to school; running or being loud in the school; not doing homework and not having a note; throwing rubbish; being discourteous/unmannerly; disregarding school rules; inappropriate gestures and/or behaviour; back-answering; talking without permission; name-calling; walking about without permission.

The following measures will be taken when dealing with minor misbehaviour:

 • verbal correction/advice from the teacher;
 • reasoning with the child;
 • time out;
 • note in journal to be signed by parent / infant class teachers inform parents;
 • class teacher informed of misbehaviour in the yard and records the incident in the Fillteán Smachta if appropriate.

The following measures will be taken when dealing with regular occurrences of minor misbehaviour:

 • recorded in the Fillteán Smachta;
 • temporary separation from peers in classroom;
 • spend some time in another classroom;
 • withdraw privileges from the child;
 • additional written work during break time;
 • written account (by child or teacher), signed by parent and kept by teacher.

When the above mentioned strategies fail the following measures will be taken:

 • Inform the Principal and parents;
 • Organise a meeting with parents.

Misbehaviour in the Yard
The following measures will be taken when dealing with misbehaviour in the yard.
The teacher on yard duty will speak to the child/children misbehaving.  Depending on the nature of the misbehaviour the following measures can be taken:

 • Correct the child
 • Ask child/children to accompany the teacher on duty around school yard
 • Separate child/children from peers and place in a designated area for a period of 5-15 minutes
 • Class teacher will be notified once lunch time is over.  Class teacher will record the misbehaviour in the Fillteán Smachta
 • Class teacher along with teacher on yard duty will deal with the misbehaviour as outlined for minor misbehaviour/serious misbehaviour.
 • In the event of serious and gross misbehaviour, the teacher on duty will call for the Principal or class teacher.

The following are examples of serious misbehaviour:
Constantly disruptive in class; telling lies; stealing; regular back-answering; bad language; any behaviour that endangers self or fellow child; bullying; damaging others’ or school’s property; continual and deliberate disobedience; continuously and deliberately not making any effort with school work/homework; speaking in English; regular name-calling.

The following measures will be taken when dealing with serious misbehaviour:

 • the measures set out to deal with minor misbehaviour (where appropriate)
 • record incident in the Fillteán Smachta
 • class teacher will organise a meeting with parents
 • additional work to be given to child and keep him/her in during lunch time
 • withdraw privileges from the child
 • if the serious misbehaviour continues the class teacher and the Principal will organise a formal meeting with the parents to find a solution
 • the Chairperson of the Board of Management will be notified and the parents will be asked to attend a meeting with the Principal and the Chairperson (or a representative of the Board of Management) to discuss the serious misbehaviour
 • the child will be suspended thereafter when all other efforts to deal with the misbehaviour have failed.   The child’s parents will be notified of the suspension in writing.

The following are examples of gross misbehaviour:

 • continuously taking part in dangerous or unsuitable activities
 • leaving the school/school yard without permission
 • causing deliberate harm to any member of the school community
 • deliberately vandalising or setting fire to the school building or school property
 • deliberately leaving taps or water pipes turned on
 • the use of aggressive, threatening or violent behaviour towards a child or any member of the school staff: striking, kicking, biting, or spitting.  If a child continues with serious misbehaviour it will be classified as gross misbehaviour.
 • bringing dangerous weapons or substances to school

The following measures will be taken when dealing with gross misbehaviour:

 • a formal meeting will be organised with the parents (and with the child if required).  The class teacher and the Principal will be present
 • the gross misbehaviour will be discussed at the meeting and with the co-operation of the parents and child, an effort will be made to deal with the incident of misbehaviour
 • the Chairperson of the Board of Management will be notified and the parents will be asked to attend a meeting with the class teacher, the Principal and the Chairperson (or a representative of the Board of Management)
 • the child will be suspended or expelled from the school when all other efforts to deal with the misbehaviour have failed.  The child’s parents will be notified of the suspension in writing.

Immediate Suspension   
In exceptional circumstances the Principal may decide that an immediate suspension is appropriate where it could be demonstrated that the student’s continuing presence at that time would be a threat to the safety of school students or staff, or to anyone else.  Fair procedures must always be implemented.

Suspension
The school will endeavour to make every effort in accordance with the Code of Behaviour before it will suspend or expel a child from the school.  The child will be suspended in accordance with Rule 130(5) of the Rules for National Schools and the Education (Welfare) Act 2000.  The Principal and Chairperson will be informed immediately of the misbehaviour and suspension will be sanctioned.  The Board of Management has deferred responsibility to the Principal to impose a three day period of suspension.   Permission to impose a period of suspension in excess of the three days requires Board of Management approval.  This approval may be obtained at a regular meeting of the Board or at an emergency meeting at which the Chairperson and the Principal outline the reasons why they feel it is necessary to impose a further suspension.  In line with the requirements of the Education (Welfare) Act 2000, the Board of Management will inform the Educational Welfare Services, Child and Family Agency, (TUSLA) when a child’s period of suspension equals or exceeds six days.

When a child is suspended, parents will be requested to take the child home from the school.  The Principal will meet with the child’s parents to outline to them the child’s suspension and the Principal will present them with a written statement of the terms, duration and date of termination of the suspension.

Removal of Suspension
During a period of suspension from the school, parents have the right to apply to have their child reinstated to the school.  The parents must give an undertaking that the suspended child will fully comply with the school's Code of Behaviour.  In addition the Principal must be satisfied that the child’s reinstatement to the school does not constitute a risk to the safety of the other children, the staff or him/herself.  If required, the Principal in consultation with the class teacher, the parents and the child will prepare a plan of behaviour for the child and will re-admit the child formally to the class. If a satisfactory resolution to the problem is achieved within the period of suspension, the Chairperson or the Principal may re-admit the child to school.

Expulsion
The Board of Management has the authority to expel a child from the school in the case of gross misbehaviour or in the case of repeated incidents of misbehaviour that interfere with the education of other children or where there is a threat to the health and safety of children and school staff.  This sanction will be imposed under the terms of the Education (Welfare) Act 2000.  Before expelling a child from the school, the Board of Management will inform the Local Welfare Education Officer in accordance with Section 24 of the Education (Welfare) Act .  If the Board of Management deems it necessary, they may contact the Garda Síochána.

Rule 130(5) of the Rules for National Schools


Where the Board of Management deems it necessary to make provision in the code of discipline to deal with continuously disruptive pupils or with a serious breach of discipline, by authorizing the Chairperson or Principal Teacher to exclude a pupil or pupils from school, the maximum initial period of such exclusion shall be 3 school days.  A special decision of the Board of Management is necessary to authorize a further period of exclusion up to a maximum of 10 school days to allow for consultation with the pupil’s or pupils’ parents or guardians.  In exceptional circumstances, the Board of Management may authorize a further period of exclusion in order to enable the matter to be reviewed.  (Dept. of Education ‘Rules for National Schools’ 1965.)

Participation of Parents/Guardians in Managing Problem Behaviour
Parents/Guardians play a vital role in the school community and as such will be invited to participate in promoting good behaviour in the school and to support the Code of Behaviour.  The class teacher will note regular incidents of minor misbehaviour in the child’s school journal.  Parents/Guardians are requested to read and sign this note.  When additional work is given to the child as a sanction, parents/guardians are requested to also sign this work.  From time to time, teachers will call on parents/guardians to come to the school to discuss some aspect of their child’s behaviour.  If required the Principal will be informed of this meeting and may attend.  Parents/Guardians are encouraged to make an appointment with the class teacher or with the Principal as soon as possible in an effort to prevent any escalation in their child’s misbehaviour.  The school will remind parents/guardians at every opportunity of the procedures for contacting the school and for arranging a meeting with teachers.  Where a child is found to be involved in more serious behaviour the Principal may request parents/guardians to attend an informal/formal meeting at the school.  This meeting may be arranged with parents/guardians by telephone or in writing.  The class teacher or the teachers who witnessed the misbehaviour while supervising on yard duty, the Principal and the Chairperson of the Board of Management may be present at this meeting.  The child may attend all or part of the meeting if deemed appropriate.

Managing Violent/Aggressive Behaviour
The school recognizes that a child may not always respond positively to the usual intervention, as outlined in the Code of Behaviour.  These children require extra support in an effort to manage their violent or aggressive behaviour.  Occasionally a small minority of children show particular challenging behaviour, due to their educational needs or to other reasons.  It is vitally important for teachers and parents to co-operate in order to deal with this misbehaviour.   It is important that the adults in their lives, at home and at school, follow the same system when dealing with the misbehaviour.

Appeal
Under Section 29 of the Education Act 1998, a parent or children who have reached the age of 18 years are entitled to appeal to the Secretary General of the Department of Education and Skills against some decisions of the Board of Management, including (1) permanent expulsion from the school and (2) suspension for a period which would bring the cumulative period of suspension to 20 school days or longer in any one school year.  The appeal must be lodged within 42 days from the date the decision of the school was notified to the parents.  (See Circular 22/02).

Procedure for notifying the school of absences
Parents are obliged to notify the school (in writing) when their child is absent from the school and the reason for the absence. Parents are requested to send a letter of explanation or a note in the diary to the school (to the class teacher) when their child is absent from school due to illness or otherwise. All parents are advised not to bring children on holidays during the school year.  
Where a child exceeds 20 days absences this must be communicated by the school to TUSLA,  The Child and Family Agency.  This is a legal requirement on the school. Where a child’s absence is due to illness this is communicated to TUSLA.  The school rewards children who have full attendance every year.

Care of children before/after school
Parents are informed that the Board of Management will not accept any responsibility for children who arrive to the school before 8.40 a.m. or after 1.30 p.m. (for infant classes) or 2.30 p.m. for the other children in the school.  Teachers are responsible for the children after school if the children are taking part in classes organised by the school and recognised by the Board of Management.  Children taking part in classes after school must understand that the school’s Code of Behaviour is in force during these classes.

School Rules

The School Rules are classified as follows:
1. Irish    2. School rules     3. Classroom rules    4. Yard rules

Irish
Irish is the spoken language of the school.  Every child must speak Irish in the classroom, in the yard, in the surrounds of the school, and at school related events (i.e. tours, games, competitions, sacraments etc).  English is not permitted.  Parental co-operation is essential in implementing this rule.

School Rules

 • Always speak Irish throughout the school.
 • Show respect, courtesy and good manners to each other and to adults.
 • Bullying will never be tolerated in Gaelscoil Míde.  Being nasty to other children or causing them harm is not permitted.  Verbal abuse, gossiping, threatening or aggressive behaviour to any person is prohibited.
 • Be truthful at all times at school.  The telling of lies is not acceptable.
 • Walk quietly in the school building and its surroundings at all times.  Running or being loud in the school is not permitted.  The class line always keeps to the right on the stairs.
 • Arrive to school each day on time and leave the school yard immediately when the school day is over.
 • Walking in or out the big gate for the cars is not permitted.
 • Take care of the school: the yard, the classroom, school equipment, furniture, computers and toilets.
 • Littering or damaging school property or that of others is not permitted.
 • The Gaelscoil Míde uniform(complete) must always be worn.  Long ear-rings, dangling jewellery or make-up are not allowed in school.  Long hair should be tied back.  
 • Never leave the classroom, the school or the yard without permission from the teacher.
 • Staying indoors during break time or lunch time is not permitted without obtaining written permission.  
 • Behave in an orderly and responsible fashion outside school gates.  Always cross the road with the help of the lollipop lady if appropriate.
 • Bring a nutritional lunch to school.  Chewing gum, nuts, fizzy drinks and glass bottles are prohibited.  Rubbish is to be taken home in the lunch box.
 • Mobile phones are not to be brought to or used in school except in exceptional circumstances which have been authorised beforehand by the Principal.  More information available in our electronic devices policy.
 • Learn the Fire Drill and pay attention to it.
 • Attention must be paid to the school rules at training, at games, on trips, at competitions and at every school event.
 • A note from your parents is required: if you were absent, if you are late coming to school, if you are to remain indoors during lunch time, if you are to go home early or if your homework in not done.
 • Cigarettes, alcohol or drugs are not allowed to be brought to school.
 • The rules as outlined in the acceptable Use Policy are in force at all times when children are using the computers and the internet.

Classroom Rules

 • Speak Irish in the classroom at all times.
 • Learn the Classroom Rules and pay attention to them.
 • Be polite and co-operative with your teacher and fellow students.  Continuous use of bad language, swearing, back-answering, boldness or misbehaviour will not be accepted.  You are not allowed to interrupt the teaching or class work.
 • Pay attention to the teacher’s instructions.
 • Always do your best with school work and homework.  Ensure your parents sign the homework diary.
 • Ensure that you have your books and class equipment with you always.  Books must be covered and kept clean and tidy.
 • Write your name on your books, your clothes and your school equipment.  
 • Walking about or throwing anything in the classroom is not allowed.
 • Keep your table and the classroom clean, tidy and safe.  Coats must be hung, passageways kept clear and chairs pushed in etc.
 • Toys, magazines, playing cards or money are not to be brought to school without permission.
 • If a visitor comes to the class, welcome them and be polite to them.
 • Ask for the teacher’s permission if you are going to the toilet.  Only one person at a time is allowed to go to the toilet.  Bring a hand towel with you each day.
 • If the teacher must leave the classroom, you must remain in your seat.  
 • Children must always run errands in pairs.
 • Observe the classroom rules which are set by the children and the class teacher.

Yard Rules

 • Speak Irish in the school yard at all times
 • You are not allowed go out to the yard until the teacher on duty is in the yard.
 • When the teacher instructs you, stand in your line and walk out quietly to the yard.  Use the toilet before going out and put on a coat if the weather is cold.
 • Attention must be paid to the instructions of the teacher in the yard.
 • All children must play in the appropriate yard that is designated to them.
 • If you are playing basketball you must obey the rules of the game.
 • You are not allowed play any game that is considered dangerous.  Fighting, kicking, being rough, climbing, spitting, pushing, throwing stones, hitting or walking in puddles is not allowed.
 • If you fall in the yard, immediately inform the teacher on duty.
 • You are not allowed come in from the yard without the permission of the teacher on duty.
 • You are not allowed to litter in the yard.
 • When the bell rings at the end of break/lunch time, walk quietly into your class line.  Wait quietly in the line until your class teacher arrives and then return to your class.
 • On wet days all classes remain seated in their classrooms.  Walking about is not allowed.
 • Food is not permitted in the schoolyard during breaks.

 

----------------------------------------------------------------------