Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Ráiteas um Chumhdach Leanaí Ghaelscoil Míde

Gaelscoil mheasctha, aonsruthach is ea Gaelscoil Míde a chuireann oideachas ar fái trí mheán na Gaeilge ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé.

De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo.

1  Tá glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde le Nósanna Imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den Ráiteas iomlán Chumhdach Leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.

 2  An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea: Joe Ó Dónaill (Príomhoide)

 3  An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Caitlín Ni Mhuircheartaigh (Príomhoide Tánaisteach)

 4  Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an scoil leis na prionsbail dheachleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil:

 1. Cosaint agus Leas Leanaí a aithint mar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile 
 2. Cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí.
 3. Comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsáí chosaint agus leas leanaí.
 4. Glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar phriacail neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina gcoinne. 
 5. Nós na hoscailteachta le tuismitheoirí a fhorbairt agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí a spreagadh; agus
 6. Meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí.

Tá na nósanna imeachta/beartais seo a leanas i bhfeidhm:

 1. Maidir le haon bhall foirne atá ina (h)ábhar fiosrúcháin (pé cur síos a dhéantar air) maidir le haon ghníomh, le haon neamhghníomh, nó le haon chás, maidir le haon pháiste atá ag freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta leagtha amach i gCaibidil a 7 de na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta ábhartha smachta aontaithe do bhaill foirne scoile atá foilsithe ar shuíomh idirlín na ROS.
 2. Maidir le roghnú nó earcú na mball agus lena n-oiriúnacht chun obair le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais ghrinnfhiosraithe reachtúla an Achta BGN (Leanaí agus daoine soghonta) 2012 go 2016 agus le treoir níos forleithne dhualgas chúraim leagtha amach i gciorcláin ábhartha na nGardaí um ghrinnfhiosrú agus um earcú atá foilsithe ag an ROS agus ar fáil ar shuíomh idirlín na ROS.
 3. Maidir le soláthar an eolais agus, nuair is gá, teagaisc agus oiliúna don fhoireann maidir le déanamh díobhála a aithint (mar a shainmhínítear san Acht 2015), déanann an scoil;
  1.  Cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do na baill foirne ar fad.
  2.  Cinnte de go ndéantar cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do gach ball foirne nua
  3.  An fhoireann a spreagadh leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  4.  Baill an Bhoird Bhainistíochta a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  5.  (faoi chúram an Bhoird Bhainistíochta) taifead a choimeád d’oiliúint na mball agus bhaill foirne an Bhoird Bhainistíochta.
 4. Maidir le tuairisciú buarthaí faoi chosaint leanaí do Tusla, tá ceangal ar gach ball foirne scoile cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017, i gcás múinteoirí cláraithe, na cinn sinn a bhaineann le tuairsciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, san áireamh.
 5. Sa scoil seo, tá an DIA thuasainmnithe ceaptha ag an mBord mar an duine ábhartha (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) le bheith ina chéadphointe teagmhála maidir le Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile.

 

5  Tá gach aon mhúinteoir cláraithe fostaithe ag an scoil ina nduine faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

 

6  De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, tá an Bord tar éis measúnacht priacail a dhéanamh ar an bhféidearthacht díobhála do pháistí agus iad ag freastal ar scoil nó ag glacadh páirte in imeachtaí na scoile. Tá measúnacht scríofa a leagann amach na réimsí priacail aitheanta agus na nósanna imeachta chun na priacail sin a bhainistiú ceangailte mar aguisín leis na nósanna seo.

 

7  Tá fáil ar na nósanna imeachta éagsúla a ndéantar tagairt dóibh sa Ráíteas seo ar shuíomh idirlín na ROS nó ar fáil ó scoil ach é a iarraidh.

 

Nóta:  Níl an méid thuasluaite le bheith ina liosta uileghabhálach. Cuimseoidh Boird Bhainstíochta éagsúla nósanna imeachta/beartais eile a bhaineann le hábhar sa scoil atá i gceist.

       

8 Tá an ráiteas thuas foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile agus tá sé curtha ar fáil go gach ball foirne na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dóibh) agus don Phátrún.  Is furasta do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí teacht air ach é a iarraidh. Déanfar cóip den Ráiteas a chur ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar.

 

9  Déanfar Aithbhreithniú bliantúil ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athruithe ábhartha ar aon rud a ndéanann an Ráiteas seo tagairt dó.

 

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas seo um Chumhdach Leanaí ar 22/02/2018


Sínithe:   Beití Mhic Amhlaoibh                                 Sínithe:     Joe Ó Dónaill

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.                                      Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta.

 

Dáta:    22/02/2018                                                           Dáta:    22/02/2018

 

 

Aguisín A:  Measúnú Priacail Ghaelscoil Míde

Liosta na n‑Imeachtaí Scoile

Leibhéal Priacail

D’aithin an scoil na priacail díobhála seo a leanas a mbainfidh leis na himeachtaí seo

Tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm ag an scoil le dul i ngleic leis na priacail díobhála a aithníodh sa mheasúnacht seo.

An Bus Scoile

Ard/ Meánach

 • Díobháil ó na tiománaithe
 • Strainséirí ag stad an bhus
 • Díobháil ó daoine ag bailiú leanaí eile
 • Díobháil ó iompair mícheart ar an mbus
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar na tiománaithe
 • Cinnire (páiste sinsearach) chun iompar ceart a thaispeáint agus aire/súil a choimeád ar leanaí níos óige
 • Polasaí go gcaithfidh duine fásta páistí a bhailiú agus a thabhairt go dtí stad an bhus gach maidin/tráthnóna

Daltaí i gceantar na scoile roimh oscailt na ngeataí

Meánach

 • Díobháil ó strainséirí
 • Díobháil ó dhaoine fásta ag crochadh thart
 
 • Litir imithe abhaile ag míniú nach mbeidh an scoil oscailte nó freagrach as daltaí roimh 8.40am
 • Bíonn geataí na scoile dúnta go dtí 8.40am.
 • An geata mór oscailte do charranna na foirne amháin agus litir curtha abhaile maidir leis sin.
 • Fógraí rialta ag meabhrú do dhaltaí gan ’bheith leo féin i gceantar na scoile roimh 8.50am.

Daltaí sa chlós idir 8.40am agus 8.50am

Íseal

 • Tuismitheoirí eile thart.
 • Geataí oscailte: páiste ag rith amach/abhaile
 
 • Múinteoir sa chlós ó 8.40am-8.50am.
 • Bíonn gach duine sa chlós mór.
 • Polasaí maoirseachta

Daltaí sa halla ar lá fliuch idir 8.40am agus 8.50am

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile
 
 • Páistí ag suí síos.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar fheitheoirí
 • Leithreas faoi thionlacan
 • Polasaí maoirseachta

Múinteoireacht ranga

Íseal

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mhí‑oiriúnach ó phearsanra na scoile, ó chuairteoirí ranga agus ó dhaltaí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste ach amháin le doras oscailte
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn cuairteoir sa rang
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach ball foirne/cuairteoirí ranga
 • Rialacha an leithris
 • Cód iompair na scoile
 • Polasaí maoirseachta
 • Polasaí frithbhulaíochta

Obair thacaíocht foghlama

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an scoil maidir le múinteoirí le páistí aonaracha/grúpaí beaga
 • Doras oscailte nuair is paiste aonarach atá i gceist
 • Bailítear/fágtar ar ais páistí sna ranganna.

Múinteoireacht duine ar dhuine

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile.
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an scoil maidir le múinteoirí le páistí aonaracha/grúpaí beaga.
 •  Doras oscailte nuair is páiste aonarach atá i gceist

Na leithris: Úsáid i rith am scoile

Íseal

 • Díobháil ó pháistí eile.
 •  Páiste amháin sa leithreas ag an am.

Na Leithris: Úsáid i rith am Sosa/Lóin

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile nó ó chuairteoir
 • Díobháil ó pháistí eile
 •  Ní bhíonn páiste riamh leo féin sa scoil. Bíonn ar pháiste ó Rang 5 nó Rang 6 teacht isteach ón gclós leis an pháiste agus fanacht ag doras Rang 1/2 go mbíonn siad críochnaithe.

Na Leithris: Úsáid nuair nach bhfuil tú i do rang féin

Meánach/ Íseal

 • Go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile nó páiste eile díobháil don pháiste
 
 • Téann an paiste agus cara go dtí an seomra ranga is cóngaraí dóibh; paiste amháin sa leithreas ag an am; fanann an cara taobh amuigh.
 • Doras oscailte ag Rang 1 thuas staighre ‘fhad agus atá paiste ón rang ag úsáid an leithreas i rang eile

Am sosa/lóin: ag fanacht istigh

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 •  Polasaí Maoirseachta

Imeachtaí múinteoireachta lasmuigh

Íseal

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mí‑oiriúnach múinteora/cinnire/strainséara
 • Iompar mí‑oiriúnach ó pháistí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn strainséir thart
 • Cód iompair na scoile maidir le gníomhaíochtaí lasmuigh
 • Polasaí maoirseachta
 • Rialacha Bí Sábháilte

Cúram do pháistí le riachtanais, riachtanais dlúthphearsanta san áireamh

Íseal

 • Go ndéanfadh páiste eile nó ball d’fhoireann na scoile díobháil don pháiste
 • Bulaíocht
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach ball foirne
 • Polasaí frithbhulaíochta i bhfeidhm.
 • Polasaí ag an scoil maidir le paistí aonaracha

Tabhairt  amach leighis

Íseal

 • Díobháil ón duine ag tabhairt amach an leigheas
 
 • Polasaí agus nósanna imeachta ag an scoil
 • Traenáil ar fhoireann na scoile
 • CRS i gceannas ar leigheas agus tuairisc scríofa ar pháistí áirithe
 • Tuairisc déanta nuair is cuí gach uair atá leigheas le tabhairt amach agus tuismitheoirí curtha ar an eolas
 • Leigheas le tógáil os comhair páistí nó duine fásta eile.

Garchabhair

Íseal

 • Díobháil ón bhall foirne

 

 • Polasaí agus nósanna  imeachta garchabhracha i bhfeidhm
 • Traenáil ar fáil don fhoireann
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an fhoireann
 • Boscaí  garchabhracha ar fáil sa chlós agus ar fud na scoile

 

Páistí  atá tinn ag fanacht istigh

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Ag fanacht istigh ag am lóin/sosa díreach lasmuigh don seomra foirne.
 • Ní bhíonn paistí ‘riamh leo féin

Cosc a chur ar thromaíocht agus déileáil Leis

Meánach

 • Bulaíocht.
 • Díobháil do pháistí.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Cód Iompair.

Cúram páistí a bhfuil soghontachtaí sainiúla acu:

-   Daltaí ó mhionlaigh eitneacha/imircigh

-   An lucht siúil

-   Daltaí ó mhionlaigh chreidimh

-   Daltaí faoi chúram an stáit

-   Daltaí ar an gcóras fógartha um chosaint leanaí

Íseal

 • Bulaíocht.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Cód Iompair.

Daltaí ar theachtaireachtaí ar fud na Scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí 
 
 • Téann na páistí timpeall i mbeirteanna ar fud na háite ar theachtaireachtaí.
 • Polasaithe Scoile i bhfeidhm: Cód Smachta, Cód Frithbhulaíochta, Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Daltaí ar theachtaireachtaí in oifig an rúnaí

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Téann na páistí timpeall i mbeirteanna ar fud na háite ar theachtaireachtaí.
 • Polasaithe Scoile i bhfeidhm: Cód Smachta, Cód Frithbhulaíochta, Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Daltaí LADT (LGBT) nó daltaí a bhraitear le bheith LADT (LGBT)

Íseal

 • Bulaíocht.
 •  Polasaí Frithbhulaíochta i bhfeidhm agus meas do dhaoine eile a mhúineadh tríd na hábhair OSPS agus OCG.

Soláthar an churaclaim: OSPS, OCG agus Bí Sábháilte san áireamh

Íseal

 • Nach mbeadh an curaclam múinte i gceart/ina iomlán
 
 • Múineann an scoil na hábhair díreach mar a mholtar.
 • Taifead sa chuntas míosúil

Úsáid TEC ag daltaí na scoile

Meánach

 • Díobháil do pháistí.
 • Bulaíocht.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Polasaí Gléasanna Leictreonacha.
 • Polasaí úsáide inghlactha.
 • Múinteoir i gcónaí ag déanamh maoirseacht ar sheisiúin ar an idirlíon.
 • Bogearraí scagtha

Cur i bhfeidhm smachtbhannaí mar chuid den chód iompair – coimeáid, tógáil gutháin etc: ag an Múinteoir

Íseal

 • Dochar do pháistí mura gcloíonn an múinteoir leis an Chód Iompair.
 •  Cód Iompar léite agus á chleachtadh ag gach múinteoir agus ar fáil i ngach seomra ranga.

Cur i bhfeidhm Smachtbhannaí mar chuid den Chód Iompair – coimeáid, tógáil gutháin etc: ag an Príomhoide

Íseal

 • Dochar do pháistí mura gcloíonn an príomhoide leis an Chód Iompair.
 
 • Cód Iompar léite agus á chleachtadh ag an bpríomhoide.
 • Doras oscailte má táthar ag plé le páiste aonarach.

Bainistíocht ar iompar dúshlánach agus úsáid srianta nuair is cuí

Meánach/ Íseal

 • Díobháil ón mball foirne
 • Baol go ngortóidh ball foirne an páiste agus iad ag iarraidh an páiste a shocrú
 • Baol ann nach n-aithneoidh ball foirne díobháil agus nach ndéanfar tuairisc chuig  TUSLA
 
 • Céimeanna agus polasaí ann chun treoirlínte a thabhairt do mhúinteoirí/CRS
 • Traenáil faighte faoi úsáid srianta
 • Tuairisc scríofa ar gach eachtra le tabhairt don phríomhoide
 • Caithfidh ar a laghad beirt mhúinteoir nó CRS a bheith i láthair nuair is féidir

Oiliúint ar fhoireann na scoile faoi chúrsaí chosaint leanaí

Íseal

 • Easpa tuisceana ar cad is brí le ‘dochar’.
 • Gan dochar a thuairisciú in am/i gceart.
 
 • Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí ar fáil do gach ball foirne.
 • DIA agus DIAT ag freastal ar oiliúint aghaidh ar aghaidh.
 • Foireann ag féachaint ar mhodúl oiliúna TUSLA agus ar oiliúint eile curtha ar fáil ag SFGM.
 • Bord Bainistíochta ag coimeád taifead ar oiliúint sa scoil.

Daoine seachtracha a chuireann leis an gcuraclam

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Bíonn an múinteoir i gcónaí i láthair nuair atá duine seachtrach leis an rang.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an duine seachtrach.

Rince gaelach

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí  déanta ar an múinteoir rince.
 • Múinteoir ranga le fanacht leis an rang le linn am rince.

Spórt le Traenálaí

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Polasaí Maoirseachta
 • Grinnscrúdú na nGardaí  déanta ar an traenálaí.
 • Múinteoir ranga le fanacht leis an rang le linn na traenála.

Earcú Baill Foirne na Scoile, ina measc:

-   Múinteoirí

-   CRS

-   Airíoch

-   Rúnaí

-   Glantóirí

-   Oiliúnóirí Spóirt

-   Teagascóirí Seachtracha

-   Aoichainteoirí

-   Oibrithe Deonacha

-   Tuismitheoirí

Íseal

 • Díobháil do pháistí.

 

 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta orthu.
 • Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí ar fáil do gach ball foirne/cuairteoir/ranga.

Úsáid áiseanna nach bhfuil ar láthair na Scoile

Íseal

 • Timpeallacht oscailte
 • Díobháil do pháistí de bharr iompar mhí‑oiriúnach
 
 • Maoirseacht cheart
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlachán
 • Grinnscrúdú na ngardaí déanta ar gach cúntóir fásta

Grianghraif scoile

Ard

 • Bulaíocht
 • Grianghraf a úsáid gan cead/a mhí-úsáid
 
 • Polasaí Frithbhulaíochta
 • Cód Iompair
 • Polasaí na scoile maidir le grianghraif tógtha de dhaltaí scoile

Grianghraif/físeáin tógtha ag daoine eile

Ard

 • Grianghraif a úsáid gan cead/a mhí-úsáid
 •  Meabhrú ag gach ócáid nach bhfuil cead grianghraif a fhoilsiú

Úsáid físeáin/mheáin eile chun taifead a dhéanamh ar imeachtaí scoile

Ard

 • Díobháil do pháistí má scaipfear íomhánna.
 •  Polasaí Scoile maide le físeáin/grianghraif.

Grianghraif agus físeáin a ghlactar sa scoil ag ócáidí scoile ag tuismitheoirí etc

Ard

 • Grianghraif foilsithe nó úsáid míchuí bainte astu gan chead
 •  Ní féidir daoine a stopadh ag úsáid na bpictiúr seo ach déantar fógra ag gach ócáid scoile nach bhfuil cead iad a fhoilsiú ar na meáin shóisialta/ar líne etc.

Mic Léinn ar shocrúchán scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta agus an teastas a bheith ar fáil.
 • Polasaí Maoirseachta

Mic Léinn ar thaithí oibre

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta agus an teastas a bheith ar fáil.
 • Polasaí Maoirseachta

Siúlóidí lasmuigh den Scoil

Íseal

 • Díobháil do pháistí

 

 • Níos mó ná múinteoir amháin a bheith leo.
 • Polasaí Maoirseachta.

Cuairteoirí ar láthair na scoile le linn an lae

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó na cuairteoirí.
 
 • Polasaí scoile maidir le tuismitheoirí/cuairteoirí sa scoile.
 • Polasaí Maoirseachta.

Cuairteoirí ar láthair na scoile tar éis am scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí atá ag freastal ar imeachtaí i ndiaidh am scoile
 
 • Polasaí Slándála agus Sábháilteachta
 • Polasaí Maoirseachta.

Conraitheoirí ar láthair na scoile i rith am scoile

Íseal

   
 • Polasaí Scoile maidir le tuismitheoirí/cuairteoirí sa scoile.
 • Polasaí Maoirseachta.

Conraitheoirí ar láthair na scoile tar éis am scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí atá ag freastal ar imeachtaí i ndiaidh am scoile
 
 • Polasaí Slándála agus Sábháilteachta
 • Polasaí Maoirseachta.

Imeachtaí thiomsú airgid a bhfuil daltaí páirteach Iontu

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó pháistí eile/strainséir.
 
 • Múinteoir/Cinnire a bheith i láthair nuair a bhailítear airgead.
 • Maoirseacht cheart a bheith ar siúil ag na himeachtaí.
 • Grinnscrúdú na ngardaí ar gach cúntóir fásta

Peil, iomáint, camógaíocht-Traenáil

Meánach

 • Páiste ag dul go dtí an leithreas, ag buaileadh le daoine
 • Dul abhaile
 
 • Leithreas i mbeirteanna
 • Litir éigeantach  le rá conas atá siad ag dul abhaile
 •  Rialacha Bí Sábháilte a mheabhrú dóibh.

Peil, Iomáint, camógaíocht- Cluichí

Meánach

         Díobháil do phaistí:

 • Ag dul abhaile
 • Ag úsáid an leithreas
 • Ar an taobh líne
 
 • Níl cead acu teacht gan litir
 • Ní fhágann an múinteoir go dtí go bhfuil gach páiste imithe
 • Leithreas i mbeirteanna
 • Fanacht le chéile ar an taobh líne i ngrúpa in aice leis an múinteoir

Cispheil, traenáil

Íseal

 • Díobháil do phaistí
 
 • Múinteoir ag tabhairt cead, leithreas sa halla, ag dul i mbeirteanna. Téann siad le chéile i rith am sosa ón gcispheil, de ghnáth, ach amháin má bhíonn géar-ghá.
 • Múinteoir sa halla an t-am ar fad agus é/í aireach.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an traenálaí

Daltaí ag dul ar Aifreann

Íseal

 • Díobháil ó dhaoine eile sa séipéal.
 
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

An Chéad Chomaoineach/Fhaoistin

Íseal

 • Díobháil ó dhaoine eile sa séipéal.
 
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

Cóineartú

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó pháistí eile, strainséir nó foireann na scoile
 
 • Maoirseacht leithris
 • Polasaí maidir le grianghraif agus na meáin shóisialta
 • Béim a chur ar rialacha Bí Sábháilte.

Dráma na Nollag

Meánach

 • Díobháil do pháistí

 

 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

Turais scoile

Ard/ Meánach

 • Taisteal poiblí
 • Turas scoile atá oscailte don phobal, m.sh. an Zú
 • Íseal más an scoil amháin atá san ionad.
 
 • Bus scoile príobháideach a úsáid
 • Ar a laghad triúr múinteoirí in éineacht le híseal ranganna; beirt mhúinteoirí leis na hardranganna.
 • Aire agus duine fásta leo i gcónaí
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan

Turais go dtí an chathair

Ard

 • Díobháil do pháistí

 

 • Bus príobháideach a úsáid nuair is féidir.
 • Polasaí Maoirseachta.

Taisteal ar an DART, busanna poiblí

Ard

 • Díobháil do pháistí ó dhaoine anaithnide.
 
 • Polasaí Maoirseachta
 • Ar a laghad triúr múinteoirí in éineacht le híseal ranganna; beirt mhúinteoirí leis na hardranganna.
 • Córas Buddy i bhfeidhm leis na hísealranganna.

Ceol tar éis am scoile

Meánach

 • Díobháil do pháistí ó dhaoine anaithnide a bheith sa scoil.
 
 • An Coiste Ceoil ag stiúradh bhailiúchán na bpáistí ón halla.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar bhaill den Choiste Ceoil, ar na múinteoirí ceoil agus ar na maoirseoirí sa halla.

Snámh tar éis am scoile

Ard

 • Díobháil do pháistí
 • Iompar mhí‑oiriúnach
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an gCoiste Snámha/ionad snámha.
 • Fanann tuismitheoir/caomhnóir ann don tréimhse (níl cead ag páistí freastal gan caomhnóir a bheith leo).
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach duine ábharthach

Lá spóirt

Meánach

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mhí‑oiriúnach phearsanra na scoile/ tuismitheora/strainséara agus na páistí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn strainséir thart
 • Timpeallacht oscailte faoi mhaoirseacht.
 • Cód Iompair na Scoile.
 • Rialacha Bí Sábháilte

 

 

 

***********************************************************************************************

 

Gaelscoil Míde Child Safeguarding Statement

Gaelscoil Míde is a primary/post-primary school providing primary education to pupils from Junior Infants to Sixth Class.

In accordance with the requirements of the Children First Act 2015, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 2017, the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 and Tusla Guidance on the preparation of Child Safeguarding Statements, the Board of Management of Gaelscoil Míde has agreed the Child Safeguarding Statement set out in this document.

1        The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for primary and post-primary Schools 2017 as part of this overall Child Safeguarding Statement.

 

2        The Designated Liaison Person (DLP) is: Joe Ó Dónaill (Príomhoide)

 

3        The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is: Caitlín Ni Mhuircheartaigh (Príomhoide Tánaisteach)

 

4        The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, procedures, practices and activities. The school will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare.  The school will:

 

 1. recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations
 2. fully comply with its statutory obligations under the Children First Act 2015 and other relevant legislation relating to the protection and welfare of children
 3. fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters
 4. adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect
 5. develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
 6. fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters

 

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

5        The following procedures/measures are in place:

 

 1. In relation to any member of staff who is the subject of any investigation (howsoever described) in respect of any act, omission or circumstance in respect of a child attending the school, the school adheres to the relevant procedures set out in Chapter 7 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 and to the relevant agreed disciplinary procedures for school staff which are published on the DES website 
 2. In relation to the selection or recruitment of staff and their suitability to work with children, the school adheres to the statutory vetting requirements of the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and to the wider duty of care guidance set out in relevant Garda vetting and recruitment circulars published by the DES and available on the DES website
 3. In relation to the provision of information and, where necessary instruction and training to staff in respect of the identification of the occurrence of harm (as defined in the 2015 Act) the school:

                                                              i.      Has provided each member of staff with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement

                                                            ii.      Ensures all new staff  are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement

                                                          iii.      Encourages staff to avail of relevant training

                                                           iv.      Encourages Board of Management members to avail of relevant training

                                                             v.      The Board of Management maintains records of all staff and Board member training.

 

 1. In relation to reporting of child protection concerns to Tusla, all school personnel are required to adhere to the procedures set out in the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017, including in the case of registered teachers, those in relation to mandated reporting under the Children First Act 2015
 2. In this school, the Board has appointed the above named DLP as the ‘relevant person’ (as defined in the Children First Act 2015) to be the first point of contact in respect of the school’s child safeguarding statement.

 

6        All registered teachers employed by the school are mandated persons under the Children First Act 2015

 

7        In accordance with the Children First Act 2015, the Board has carried out an assessment of any potential for harm to a child while attending the school or participating in school activities. A written assessment setting out the areas of risk identified and the school’s procedures for managing those risks is attached as an appendix to these procedures

 

8        The various procedures referred to in this Statement can be accessed via the DES website or will be made available on request by the school

 

Note:  The above is not intended as an exhaustive list. Individual Boards of Management shall also include in this section such other procedures/measures that are of relevance to the school in question 

     

9        This statement has been published on the school’s website and has been provided to all members of school personnel, the Parents’ Association (if any) and the patron.  It is readily accessible to parents and guardians on request. A copy of this Statement will be made available to Tusla and the Department if requested.

 

10    This Child Safeguarding Statement will be reviewed annually or as soon as practicable after there has been a material change in any matter to which this statement refers

 

This Child Safeguarding Statement was adopted by the Board of Management on 22/02/2018

Signed: Beití Mhic Amhlaoibh                      Signed: Joe Ó Dónaill

             Chairperson of BoM                                 Principal/Secretary to the BoM

      Date:     22/02/2018                                    Date:      22/02/2018