Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Ráiteas um Chumhdach Leanaí Ghaelscoil Míde

Gaelscoil mheasctha, aonsruthach is ea Gaelscoil Míde a chuireann oideachas ar fái trí mheán na Gaeilge ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé.

De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo.

1  Tá glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde le Nósanna Imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den Ráiteas iomlán Chumhdach Leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.

 2  An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea: Joe Ó Dónaill (Príomhoide)

 3  An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Caitríona Ní Dhonnchu (Príomhoide Tánaisteach)

 4  Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an scoil leis na prionsbail dheachleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil:

 1. Cosaint agus Leas Leanaí a aithint mar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile 
 2. Cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí.
 3. Comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsáí chosaint agus leas leanaí.
 4. Glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar phriacail neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina gcoinne. 
 5. Nós na hoscailteachta le tuismitheoirí a fhorbairt agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí a spreagadh; agus
 6. Meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí.

Tá na nósanna imeachta/beartais seo a leanas i bhfeidhm:

 1. Maidir le haon bhall foirne atá ina (h)ábhar fiosrúcháin (pé cur síos a dhéantar air) maidir le haon ghníomh, le haon neamhghníomh, nó le haon chás, maidir le haon pháiste atá ag freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta leagtha amach i gCaibidil a 7 de na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta ábhartha smachta aontaithe do bhaill foirne scoile atá foilsithe ar shuíomh idirlín na ROS.
 2. Maidir le roghnú nó earcú na mball agus lena n-oiriúnacht chun obair le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais ghrinnfhiosraithe reachtúla an Achta BGN (Leanaí agus daoine soghonta) 2012 go 2016 agus le treoir níos forleithne dhualgas chúraim leagtha amach i gciorcláin ábhartha na nGardaí um ghrinnfhiosrú agus um earcú atá foilsithe ag an ROS agus ar fáil ar shuíomh idirlín na ROS.
 3. Maidir le soláthar an eolais agus, nuair is gá, teagaisc agus oiliúna don fhoireann maidir le déanamh díobhála a aithint (mar a shainmhínítear san Acht 2015), déanann an scoil;
  1.  Cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do na baill foirne ar fad.
  2.  Cinnte de go ndéantar cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do gach ball foirne nua
  3.  An fhoireann a spreagadh leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  4.  Baill an Bhoird Bhainistíochta a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
  5.  (faoi chúram an Bhoird Bhainistíochta) taifead a choimeád d’oiliúint na mball agus bhaill foirne an Bhoird Bhainistíochta.
 4. Maidir le tuairisciú buarthaí faoi chosaint leanaí do Tusla, tá ceangal ar gach ball foirne scoile cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017, i gcás múinteoirí cláraithe, na cinn sinn a bhaineann le tuairsciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, san áireamh.
 5. Sa scoil seo, tá an DIA thuasainmnithe ceaptha ag an mBord mar an duine ábhartha (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) le bheith ina chéadphointe teagmhála maidir le Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile.

 

5  Tá gach aon mhúinteoir cláraithe fostaithe ag an scoil ina nduine faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

 

6  De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, tá an Bord tar éis measúnacht priacail a dhéanamh ar an bhféidearthacht díobhála do pháistí agus iad ag freastal ar scoil nó ag glacadh páirte in imeachtaí na scoile. Tá measúnacht scríofa a leagann amach na réimsí priacail aitheanta agus na nósanna imeachta chun na priacail sin a bhainistiú ceangailte mar aguisín leis na nósanna seo.

 

7  Tá fáil ar na nósanna imeachta éagsúla a ndéantar tagairt dóibh sa Ráíteas seo ar shuíomh idirlín na ROS nó ar fáil ó scoil ach é a iarraidh.

 

Nóta:  Níl an méid thuasluaite le bheith ina liosta uileghabhálach. Cuimseoidh Boird Bhainstíochta éagsúla nósanna imeachta/beartais eile a bhaineann le hábhar sa scoil atá i gceist.

       

8 Tá an ráiteas thuas foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile agus tá sé curtha ar fáil go gach ball foirne na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dóibh) agus don Phátrún.  Is furasta do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí teacht air ach é a iarraidh. Déanfar cóip den Ráiteas a chur ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar.

 

9  Déanfar Aithbhreithniú bliantúil ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athruithe ábhartha ar aon rud a ndéanann an Ráiteas seo tagairt dó.

 

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas seo um Chumhdach Leanaí ar 22/02/2018


Sínithe:   Beití Mhic Amhlaoibh                                 Sínithe:     Joe Ó Dónaill

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.                                      Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta.

 

Dáta:    22/02/2018                                                           Dáta:    22/02/2018

 

 

Aguisín A:  Measúnú Priacail Ghaelscoil Míde

Liosta na n??'Imeachtaí Scoile

Leibhéal Priacail

D’aithin an scoil na priacail díobhála seo a leanas a mbainfidh leis na himeachtaí seo

Tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm ag an scoil le dul i ngleic leis na priacail díobhála a aithníodh sa mheasúnacht seo.

An Bus Scoile

Ard/ Meánach

 • Díobháil ó na tiománaithe
 • Strainséirí ag stad an bhus
 • Díobháil ó daoine ag bailiú leanaí eile
 • Díobháil ó iompair mícheart ar an mbus
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar na tiománaithe
 • Cinnire (páiste sinsearach) chun iompar ceart a thaispeáint agus aire/súil a choimeád ar leanaí níos óige
 • Polasaí go gcaithfidh duine fásta páistí a bhailiú agus a thabhairt go dtí stad an bhus gach maidin/tráthnóna

Daltaí i gceantar na scoile roimh oscailt na ngeataí

Meánach

 • Díobháil ó strainséirí
 • Díobháil ó dhaoine fásta ag crochadh thart
 
 • Litir imithe abhaile ag míniú nach mbeidh an scoil oscailte nó freagrach as daltaí roimh 8.40am
 • Bíonn geataí na scoile dúnta go dtí 8.40am.
 • An geata mór oscailte do charranna na foirne amháin agus litir curtha abhaile maidir leis sin.
 • Fógraí rialta ag meabhrú do dhaltaí gan ’bheith leo féin i gceantar na scoile roimh 8.50am.

Daltaí sa chlós idir 8.40am agus 8.50am

Íseal

 • Tuismitheoirí eile thart.
 • Geataí oscailte: páiste ag rith amach/abhaile
 
 • Múinteoir sa chlós ó 8.40am-8.50am.
 • Bíonn gach duine sa chlós mór.
 • Polasaí maoirseachta

Daltaí sa halla ar lá fliuch idir 8.40am agus 8.50am

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile
 
 • Páistí ag suí síos.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar fheitheoirí
 • Leithreas faoi thionlacan
 • Polasaí maoirseachta

Múinteoireacht ranga

Íseal

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mhí??'oiriúnach ó phearsanra na scoile, ó chuairteoirí ranga agus ó dhaltaí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste ach amháin le doras oscailte
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn cuairteoir sa rang
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach ball foirne/cuairteoirí ranga
 • Rialacha an leithris
 • Cód iompair na scoile
 • Polasaí maoirseachta
 • Polasaí frithbhulaíochta

Obair thacaíocht foghlama

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an scoil maidir le múinteoirí le páistí aonaracha/grúpaí beaga
 • Doras oscailte nuair is paiste aonarach atá i gceist
 • Bailítear/fágtar ar ais páistí sna ranganna.

Múinteoireacht duine ar dhuine

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile.
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an scoil maidir le múinteoirí le páistí aonaracha/grúpaí beaga.
 •  Doras oscailte nuair is páiste aonarach atá i gceist

Na leithris: Úsáid i rith am scoile

Íseal

 • Díobháil ó pháistí eile.
 •  Páiste amháin sa leithreas ag an am.

Na Leithris: Úsáid i rith am Sosa/Lóin

Íseal

 • Díobháil ó phearsanra na scoile nó ó chuairteoir
 • Díobháil ó pháistí eile
 •  Ní bhíonn páiste riamh leo féin sa scoil. Bíonn ar pháiste ó Rang 5 nó Rang 6 teacht isteach ón gclós leis an pháiste agus fanacht ag doras Rang 1/2 go mbíonn siad críochnaithe.

Na Leithris: Úsáid nuair nach bhfuil tú i do rang féin

Meánach/ Íseal

 • Go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile nó páiste eile díobháil don pháiste
 
 • Téann an paiste agus cara go dtí an seomra ranga is cóngaraí dóibh; paiste amháin sa leithreas ag an am; fanann an cara taobh amuigh.
 • Doras oscailte ag Rang 1 thuas staighre ‘fhad agus atá paiste ón rang ag úsáid an leithreas i rang eile

Am sosa/lóin: ag fanacht istigh

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 •  Polasaí Maoirseachta

Imeachtaí múinteoireachta lasmuigh

Íseal

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mí??'oiriúnach múinteora/cinnire/strainséara
 • Iompar mí??'oiriúnach ó pháistí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn strainséir thart
 • Cód iompair na scoile maidir le gníomhaíochtaí lasmuigh
 • Polasaí maoirseachta
 • Rialacha Bí Sábháilte

Cúram do pháistí le riachtanais, riachtanais dlúthphearsanta san áireamh

Íseal

 • Go ndéanfadh páiste eile nó ball d’fhoireann na scoile díobháil don pháiste
 • Bulaíocht
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach ball foirne
 • Polasaí frithbhulaíochta i bhfeidhm.
 • Polasaí ag an scoil maidir le paistí aonaracha

Tabhairt  amach leighis

Íseal

 • Díobháil ón duine ag tabhairt amach an leigheas
 
 • Polasaí agus nósanna imeachta ag an scoil
 • Traenáil ar fhoireann na scoile
 • CRS i gceannas ar leigheas agus tuairisc scríofa ar pháistí áirithe
 • Tuairisc déanta nuair is cuí gach uair atá leigheas le tabhairt amach agus tuismitheoirí curtha ar an eolas
 • Leigheas le tógáil os comhair páistí nó duine fásta eile.

Garchabhair

Íseal

 • Díobháil ón bhall foirne

 

 • Polasaí agus nósanna  imeachta garchabhracha i bhfeidhm
 • Traenáil ar fáil don fhoireann
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an fhoireann
 • Boscaí  garchabhracha ar fáil sa chlós agus ar fud na scoile

 

Páistí  atá tinn ag fanacht istigh

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Ag fanacht istigh ag am lóin/sosa díreach lasmuigh don seomra foirne.
 • Ní bhíonn paistí ‘riamh leo féin

Cosc a chur ar thromaíocht agus déileáil Leis

Meánach

 • Bulaíocht.
 • Díobháil do pháistí.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Cód Iompair.

Cúram páistí a bhfuil soghontachtaí sainiúla acu:

-   Daltaí ó mhionlaigh eitneacha/imircigh

-   An lucht siúil

-   Daltaí ó mhionlaigh chreidimh

-   Daltaí faoi chúram an stáit

-   Daltaí ar an gcóras fógartha um chosaint leanaí

Íseal

 • Bulaíocht.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Cód Iompair.

Daltaí ar theachtaireachtaí ar fud na Scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí 
 
 • Téann na páistí timpeall i mbeirteanna ar fud na háite ar theachtaireachtaí.
 • Polasaithe Scoile i bhfeidhm: Cód Smachta, Cód Frithbhulaíochta, Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Daltaí ar theachtaireachtaí in oifig an rúnaí

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Téann na páistí timpeall i mbeirteanna ar fud na háite ar theachtaireachtaí.
 • Polasaithe Scoile i bhfeidhm: Cód Smachta, Cód Frithbhulaíochta, Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Daltaí LADT (LGBT) nó daltaí a bhraitear le bheith LADT (LGBT)

Íseal

 • Bulaíocht.
 •  Polasaí Frithbhulaíochta i bhfeidhm agus meas do dhaoine eile a mhúineadh tríd na hábhair OSPS agus OCG.

Soláthar an churaclaim: OSPS, OCG agus Bí Sábháilte san áireamh

Íseal

 • Nach mbeadh an curaclam múinte i gceart/ina iomlán
 
 • Múineann an scoil na hábhair díreach mar a mholtar.
 • Taifead sa chuntas míosúil

Úsáid TEC ag daltaí na scoile

Meánach

 • Díobháil do pháistí.
 • Bulaíocht.
 
 • Cód Frithbhulaíochta.
 • Polasaí Gléasanna Leictreonacha.
 • Polasaí úsáide inghlactha.
 • Múinteoir i gcónaí ag déanamh maoirseacht ar sheisiúin ar an idirlíon.
 • Bogearraí scagtha

Cur i bhfeidhm smachtbhannaí mar chuid den chód iompair – coimeáid, tógáil gutháin etc: ag an Múinteoir

Íseal

 • Dochar do pháistí mura gcloíonn an múinteoir leis an Chód Iompair.
 •  Cód Iompar léite agus á chleachtadh ag gach múinteoir agus ar fáil i ngach seomra ranga.

Cur i bhfeidhm Smachtbhannaí mar chuid den Chód Iompair – coimeáid, tógáil gutháin etc: ag an Príomhoide

Íseal

 • Dochar do pháistí mura gcloíonn an príomhoide leis an Chód Iompair.
 
 • Cód Iompar léite agus á chleachtadh ag an bpríomhoide.
 • Doras oscailte má táthar ag plé le páiste aonarach.

Bainistíocht ar iompar dúshlánach agus úsáid srianta nuair is cuí

Meánach/ Íseal

 • Díobháil ón mball foirne
 • Baol go ngortóidh ball foirne an páiste agus iad ag iarraidh an páiste a shocrú
 • Baol ann nach n-aithneoidh ball foirne díobháil agus nach ndéanfar tuairisc chuig  TUSLA
 
 • Céimeanna agus polasaí ann chun treoirlínte a thabhairt do mhúinteoirí/CRS
 • Traenáil faighte faoi úsáid srianta
 • Tuairisc scríofa ar gach eachtra le tabhairt don phríomhoide
 • Caithfidh ar a laghad beirt mhúinteoir nó CRS a bheith i láthair nuair is féidir

Oiliúint ar fhoireann na scoile faoi chúrsaí chosaint leanaí

Íseal

 • Easpa tuisceana ar cad is brí le ‘dochar’.
 • Gan dochar a thuairisciú in am/i gceart.
 
 • Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí ar fáil do gach ball foirne.
 • DIA agus DIAT ag freastal ar oiliúint aghaidh ar aghaidh.
 • Foireann ag féachaint ar mhodúl oiliúna TUSLA agus ar oiliúint eile curtha ar fáil ag SFGM.
 • Bord Bainistíochta ag coimeád taifead ar oiliúint sa scoil.

Daoine seachtracha a chuireann leis an gcuraclam

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Bíonn an múinteoir i gcónaí i láthair nuair atá duine seachtrach leis an rang.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an duine seachtrach.

Rince gaelach

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí  déanta ar an múinteoir rince.
 • Múinteoir ranga le fanacht leis an rang le linn am rince.

Spórt le Traenálaí

Íseal

 • Díobháil do pháistí.
 
 • Polasaí Maoirseachta
 • Grinnscrúdú na nGardaí  déanta ar an traenálaí.
 • Múinteoir ranga le fanacht leis an rang le linn na traenála.

Earcú Baill Foirne na Scoile, ina measc:

-   Múinteoirí

-   CRS

-   Airíoch

-   Rúnaí

-   Glantóirí

-   Oiliúnóirí Spóirt

-   Teagascóirí Seachtracha

-   Aoichainteoirí

-   Oibrithe Deonacha

-   Tuismitheoirí

Íseal

 • Díobháil do pháistí.

 

 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta orthu.
 • Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí ar fáil do gach ball foirne/cuairteoir/ranga.

Úsáid áiseanna nach bhfuil ar láthair na Scoile

Íseal

 • Timpeallacht oscailte
 • Díobháil do pháistí de bharr iompar mhí??'oiriúnach
 
 • Maoirseacht cheart
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlachán
 • Grinnscrúdú na ngardaí déanta ar gach cúntóir fásta

Grianghraif scoile

Ard

 • Bulaíocht
 • Grianghraf a úsáid gan cead/a mhí-úsáid
 
 • Polasaí Frithbhulaíochta
 • Cód Iompair
 • Polasaí na scoile maidir le grianghraif tógtha de dhaltaí scoile

Grianghraif/físeáin tógtha ag daoine eile

Ard

 • Grianghraif a úsáid gan cead/a mhí-úsáid
 •  Meabhrú ag gach ócáid nach bhfuil cead grianghraif a fhoilsiú

Úsáid físeáin/mheáin eile chun taifead a dhéanamh ar imeachtaí scoile

Ard

 • Díobháil do pháistí má scaipfear íomhánna.
 •  Polasaí Scoile maide le físeáin/grianghraif.

Grianghraif agus físeáin a ghlactar sa scoil ag ócáidí scoile ag tuismitheoirí etc

Ard

 • Grianghraif foilsithe nó úsáid míchuí bainte astu gan chead
 •  Ní féidir daoine a stopadh ag úsáid na bpictiúr seo ach déantar fógra ag gach ócáid scoile nach bhfuil cead iad a fhoilsiú ar na meáin shóisialta/ar líne etc.

Mic Léinn ar shocrúchán scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta agus an teastas a bheith ar fáil.
 • Polasaí Maoirseachta

Mic Léinn ar thaithí oibre

Íseal

 • Díobháil do pháistí
 
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta agus an teastas a bheith ar fáil.
 • Polasaí Maoirseachta

Siúlóidí lasmuigh den Scoil

Íseal

 • Díobháil do pháistí

 

 • Níos mó ná múinteoir amháin a bheith leo.
 • Polasaí Maoirseachta.

Cuairteoirí ar láthair na scoile le linn an lae

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó na cuairteoirí.
 
 • Polasaí scoile maidir le tuismitheoirí/cuairteoirí sa scoile.
 • Polasaí Maoirseachta.

Cuairteoirí ar láthair na scoile tar éis am scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí atá ag freastal ar imeachtaí i ndiaidh am scoile
 
 • Polasaí Slándála agus Sábháilteachta
 • Polasaí Maoirseachta.

Conraitheoirí ar láthair na scoile i rith am scoile

Íseal

   
 • Polasaí Scoile maidir le tuismitheoirí/cuairteoirí sa scoile.
 • Polasaí Maoirseachta.

Conraitheoirí ar láthair na scoile tar éis am scoile

Íseal

 • Díobháil do pháistí atá ag freastal ar imeachtaí i ndiaidh am scoile
 
 • Polasaí Slándála agus Sábháilteachta
 • Polasaí Maoirseachta.

Imeachtaí thiomsú airgid a bhfuil daltaí páirteach Iontu

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó pháistí eile/strainséir.
 
 • Múinteoir/Cinnire a bheith i láthair nuair a bhailítear airgead.
 • Maoirseacht cheart a bheith ar siúil ag na himeachtaí.
 • Grinnscrúdú na ngardaí ar gach cúntóir fásta

Peil, iomáint, camógaíocht-Traenáil

Meánach

 • Páiste ag dul go dtí an leithreas, ag buaileadh le daoine
 • Dul abhaile
 
 • Leithreas i mbeirteanna
 • Litir éigeantach  le rá conas atá siad ag dul abhaile
 •  Rialacha Bí Sábháilte a mheabhrú dóibh.

Peil, Iomáint, camógaíocht- Cluichí

Meánach

         Díobháil do phaistí:

 • Ag dul abhaile
 • Ag úsáid an leithreas
 • Ar an taobh líne
 
 • Níl cead acu teacht gan litir
 • Ní fhágann an múinteoir go dtí go bhfuil gach páiste imithe
 • Leithreas i mbeirteanna
 • Fanacht le chéile ar an taobh líne i ngrúpa in aice leis an múinteoir

Cispheil, traenáil

Íseal

 • Díobháil do phaistí
 
 • Múinteoir ag tabhairt cead, leithreas sa halla, ag dul i mbeirteanna. Téann siad le chéile i rith am sosa ón gcispheil, de ghnáth, ach amháin má bhíonn géar-ghá.
 • Múinteoir sa halla an t-am ar fad agus é/í aireach.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar an traenálaí

Daltaí ag dul ar Aifreann

Íseal

 • Díobháil ó dhaoine eile sa séipéal.
 
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

An Chéad Chomaoineach/Fhaoistin

Íseal

 • Díobháil ó dhaoine eile sa séipéal.
 
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

Cóineartú

Íseal

 • Díobháil do pháistí ó pháistí eile, strainséir nó foireann na scoile
 
 • Maoirseacht leithris
 • Polasaí maidir le grianghraif agus na meáin shóisialta
 • Béim a chur ar rialacha Bí Sábháilte.

Dráma na Nollag

Meánach

 • Díobháil do pháistí

 

 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan
 • Polasaí Maoirseachta.

Turais scoile

Ard/ Meánach

 • Taisteal poiblí
 • Turas scoile atá oscailte don phobal, m.sh. an Zú
 • Íseal más an scoil amháin atá san ionad.
 
 • Bus scoile príobháideach a úsáid
 • Ar a laghad triúr múinteoirí in éineacht le híseal ranganna; beirt mhúinteoirí leis na hardranganna.
 • Aire agus duine fásta leo i gcónaí
 • Rialacha an leithris agus cinnire chun páistí a thionlacan

Turais go dtí an chathair

Ard

 • Díobháil do pháistí

 

 • Bus príobháideach a úsáid nuair is féidir.
 • Polasaí Maoirseachta.

Taisteal ar an DART, busanna poiblí

Ard

 • Díobháil do pháistí ó dhaoine anaithnide.
 
 • Polasaí Maoirseachta
 • Ar a laghad triúr múinteoirí in éineacht le híseal ranganna; beirt mhúinteoirí leis na hardranganna.
 • Córas Buddy i bhfeidhm leis na hísealranganna.

Ceol tar éis am scoile

Meánach

 • Díobháil do pháistí ó dhaoine anaithnide a bheith sa scoil.
 
 • An Coiste Ceoil ag stiúradh bhailiúchán na bpáistí ón halla.
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar bhaill den Choiste Ceoil, ar na múinteoirí ceoil agus ar na maoirseoirí sa halla.

Snámh tar éis am scoile

Ard

 • Díobháil do pháistí
 • Iompar mhí??'oiriúnach
 
 • Polasaí i bhfeidhm ag an gCoiste Snámha/ionad snámha.
 • Fanann tuismitheoir/caomhnóir ann don tréimhse (níl cead ag páistí freastal gan caomhnóir a bheith leo).
 • Grinnscrúdú na nGardaí déanta ar gach duine ábharthach

Lá spóirt

Meánach

 • Díobháil a bhaineann le hiompar mhí??'oiriúnach phearsanra na scoile/ tuismitheora/strainséara agus na páistí eile
 
 • Múinteoir gan a bheith leo féin le páiste
 • Múinteoir le bheith i láthair nuair a bhíonn strainséir thart
 • Timpeallacht oscailte faoi mhaoirseacht.
 • Cód Iompair na Scoile.
 • Rialacha Bí Sábháilte

 

 

 

***********************************************************************************************

 

Gaelscoil Míde Child Safeguarding Statement

Gaelscoil Míde is a primary/post-primary school providing primary education to pupils from Junior Infants to Sixth Class.

In accordance with the requirements of the Children First Act 2015, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 2017, the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 and Tusla Guidance on the preparation of Child Safeguarding Statements, the Board of Management of Gaelscoil Míde has agreed the Child Safeguarding Statement set out in this document.

1        The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for primary and post-primary Schools 2017 as part of this overall Child Safeguarding Statement.

 

2        The Designated Liaison Person (DLP) is: Joe Ó Dónaill (Príomhoide)

 

3        The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is: Caitríona Ní Dhonnchu (Príomhoide Tánaisteach)

 

4        The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, procedures, practices and activities. The school will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare.  The school will:

 

 1. recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations
 2. fully comply with its statutory obligations under the Children First Act 2015 and other relevant legislation relating to the protection and welfare of children
 3. fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters
 4. adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect
 5. develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
 6. fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters

 

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

5        The following procedures/measures are in place:

 

 1. In relation to any member of staff who is the subject of any investigation (howsoever described) in respect of any act, omission or circumstance in respect of a child attending the school, the school adheres to the relevant procedures set out in Chapter 7 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 and to the relevant agreed disciplinary procedures for school staff which are published on the DES website 
 2. In relation to the selection or recruitment of staff and their suitability to work with children, the school adheres to the statutory vetting requirements of the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and to the wider duty of care guidance set out in relevant Garda vetting and recruitment circulars published by the DES and available on the DES website
 3. In relation to the provision of information and, where necessary instruction and training to staff in respect of the identification of the occurrence of harm (as defined in the 2015 Act) the school:

                                                              i.      Has provided each member of staff with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement

                                                            ii.      Ensures all new staff  are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement

                                                          iii.      Encourages staff to avail of relevant training

                                                           iv.      Encourages Board of Management members to avail of relevant training

                                                             v.      The Board of Management maintains records of all staff and Board member training.

 

 1. In relation to reporting of child protection concerns to Tusla, all school personnel are required to adhere to the procedures set out in the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017, including in the case of registered teachers, those in relation to mandated reporting under the Children First Act 2015
 2. In this school, the Board has appointed the above named DLP as the ‘relevant person’ (as defined in the Children First Act 2015) to be the first point of contact in respect of the school’s child safeguarding statement.

 

6        All registered teachers employed by the school are mandated persons under the Children First Act 2015

 

7        In accordance with the Children First Act 2015, the Board has carried out an assessment of any potential for harm to a child while attending the school or participating in school activities. A written assessment setting out the areas of risk identified and the school’s procedures for managing those risks is attached as an appendix to these procedures

 

8        The various procedures referred to in this Statement can be accessed via the DES website or will be made available on request by the school

 

Note:  The above is not intended as an exhaustive list. Individual Boards of Management shall also include in this section such other procedures/measures that are of relevance to the school in question 

     

9        This statement has been published on the school’s website and has been provided to all members of school personnel, the Parents’ Association (if any) and the patron.  It is readily accessible to parents and guardians on request. A copy of this Statement will be made available to Tusla and the Department if requested.

 

10    This Child Safeguarding Statement will be reviewed annually or as soon as practicable after there has been a material change in any matter to which this statement refers

 

This Child Safeguarding Statement was adopted by the Board of Management on 22/02/2018

Signed: Beití Mhic Amhlaoibh                      Signed: Joe Ó Dónaill

             Chairperson of BoM                                 Principal/Secretary to the BoM

      Date:     22/02/2018                                    Date:      22/02/2018


Athbhreithniú Bliaintiúil ag an Bhord Bainistíochta ar an Ráisteas maidir le Cumhdach Leanaí  i nGaelscoil Míde  11/3/2021

 

Tá ceangal ar an mBord Bainistíochta faoi na nósanna imeachta um chosaint leanaí do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna 2017 tabhairt faoi athbhreithniú ar a Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí agus go mbainfear leas as an liosta seiceála seo a leanas chun na críche sin.  Caithfear an t-athbhreithniú a chur I gcrích gach bliain nó a luaithe is indéanta tar éis d’athrú ábhartha bheith déanta maidir le haon ní dá dtagraíonn an ráiteas. Trí athbhreithniú a dhéanamh cinnteoidh an scoil chomh maith go bhfuil sí ag sásamh na hoibleagáide reachtúla atá uirthi faoi alt 11(8) den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 a Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a athbhreithniú gach dhá bhliain.  

 

Tá an liosta seiceála seo ceaptha mar chúnamh chun an t-athbhreithniú seo a chur i gcrích agus níl sé i gceist go mbeadh sé ina liosta uileghabhálach de na ceisteanna atá le machnamh.   Cuirfidh Boird Bhainistíochta ar leith san áireamh sa liosta seiceála nithe eile atá ábhartha don scoil i gceist.

 

Mar chuid den phróiseas foriomlán athbhreithnithe, is ceart do Bhoird Bhainistíochta beartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí  ábhartha de chuid na scoile a mheas féachaint an bhfuil siad ag cloí le prionsabail an dea-chleachtais cosanta agus leasa leanaí de réir mar atá siad leagtha amach i Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí, san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017.

 

 

Tá/Níl

 1.  An bhfuil glactha go foirmiúil ag an mBord le Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí atá de réir na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017?

 1. Mar chuid de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí, an bhfuil glactha go foirmiúil ag an mBord, gan athrú ná leasú, leis na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna 2017?

 1. An bhfuil measúnacht scríofa riosca san áireamh i Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí de réir mar a fhorálann an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015? 

 1. An bhfuil an mheasúnacht scríofa riosca athbhreithnithe agus nuashonraithe ag an mBord áit is gá mar chuid den athbhreithniú foriomlán seo?

 1. An bhfuil freastal déanta ag an DIA ar an oiliúint maidir le cosaint leanaí atá le fáil?    

 1. An bhfuil freastal déanta ag an Leas-DIA ar an oiliúint maidir le cosaint leanaí atá le fáil?

 1. An bhfuil freastal déanta ag comhaltaí ar bith den Bhord ar oiliúint maidir le cosaint leanaí?

 1. An bhfuil DIA mar aon le Leas-DIA ceaptha faoi láthair?

 1. An bhfuil na sonraí teagmhála bainteacha (Tusla agus an Garda Síochána) ar láimh?

 1. An bhfuil socruithe ar bun ag an mBord chun Ráiteas an Bhoird maidir le Cumhdach Leanaí a chur ar eolas do phearsanra nua scoile?

 1. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil an lucht foirne ar fad curtha ar an eolas faoina bhfreagrachtaí faoi na 'Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017' agus an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015?

 1. An bhfuil Tuairisc Mhaoirseachta Cosanta Leanaí (TMCL) an Phríomhoide faighte ag an mBord ag gach cruinniú den Bhord a tionóladh ó tugadh faoin athbhreithniú is déanaí?

 1. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an raibh gach eolas riachtanach faoi gach ceann de na 4 ceannlíne mar atá leagtha amach i cuid 9.5 go 9.8, nósanna imeachta san áireamh, istigh sa TMCL?

 1. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an bhfuil gach cáipéis curtha ar fáil don Bhord agus athbhreithniú déanta ag an mBord ar gach cáipéis a bhaineann leis an TMCL?

 1. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an bhfuil taifead cuí déanta ar na taifid a cuireadh ar fáil don Bhord ag miontuairiscí gach cruinniú Boird mar chuid den tuairisc TMCL?

 1.  An bhfuil taifead cuí déanta ag miontuairiscí gach cruinniú Boird ar an tuairisc TMCL?

 1. An bhfuil an Bord cinnte de gur cloíodh i gceart leis na nósanna imeachta um chosaint leanaí maidir le tuairiscí a dhéanamh chuig Tusla/An Garda Síochána i ngach cás a ndearnadh athbhreithniú air?

 1. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil gach beart cuí á dhéanamh nó déanta i ndáil le ball ar bith de lucht foirne na scoile a ndearnadh líomhain drochúsáide nó faillí ina (h)aghaidh ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí?*

 1. An bhfuil tuairiscí maidir le cosaint leanaí a cuireadh faoi bhráid an Bhoird breactha mar is cóir i miontuairiscí an Bhoird?

 1. An bhfuil an Bord cinnte de go ndéantar na taifid ar fad maidir le cosaint leanaí a chur ar comhad mar ba chóir agus a choinneáil i dtaisce go sábháilte?  

 1. An bhfuil fógra faighte ag an mBord ó thuismitheoir ar bith maidir le gan an fógra caighdeánach atá riachtanach faoi rannán 5.6 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 bheith faighte ag an tuismitheoir
  sin?

níl

 1. Maidir le cásanna ar bith a sonraíodh ag ceist 21 thuas, an bhfuil cinntithe ag an mBord gur chuir an DIA amach ina dhiaidh sin fógraí ar bith atá riachtanach faoi rannán 5.6 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna
  2017?

n/a

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord gur cuireadh Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dá leithéid)?

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord gur cuireadh Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil don phátrún?

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil do na tuismitheoirí ar a iarraidh?

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil an clár Bí Sábháilte á chur i bhfeidhm go hiomlán sa scoil?  (baineann le bunscoileanna)

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí á chur i bhfeidhm go hiomlán sa scoil?  (baineann le hiarbhunscoileanna)

n/a

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil an curaclam OSPS á chur i bhfeidhm go hiomlán sa scoil?

 1. An bhfuil an Bord cinnte de gur comhlíonadh coinníollacha na Roinne maidir le
    grinnfhiosrúchán de chuid an Gharda Síochána i ndáil le gach duine d'fhoireann na scoile (fostaithe agus oibrithe deonacha)?  *

 1. An bhfuil an Bord cinnte de gur comhlíonadh coinníollacha na Roinne maidir le dearbhú reachtúil i ndáil le cosaint leanaí a chur ar fáil agus maidir le gealltanas bainteach a thabhairt, i gcás gach duine a ceapadh i bpost múinteoireachta nó i bpost nach post múinteoireachta atá ann?*

 1. An bhfuil an Bord cinnte de go mbíonn, ó thaobh cúrsaí cosaint leanaí de, nósanna imeachta críochnúla á gcur i bhfeidhm ag an scoil i gcúrsaí earcaíochta agus
  roghnúcháin i ndáil le lucht foirne iomlán na scoile (fostaithe agus oibrithe deonacha)?* 

 1.  An bhfuil machnamh déanta agus aghaidh tugtha ag an mBord ar aon ghearáin nó moltaí ar mhaithe le feabhsú i ndáil le Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí?

 1. An bhfuil aiseolas iarrtha ag an mBord ó na tuismitheoirí maidir le géilliúlacht na scoile le riachtanais cumhdaithe leanaí na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017?

 

 1. An bhfuil aiseolas iarrtha ag an mBord ó na daltaí maidir le socruithe na scoile don chumhdach leanaí?                                                                                                   

 1. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 á gcur i bhfeidhm go hiomlán agus go leordhóthanach sa scoil?  

 1. An bhfuil sonraithe ag an mBord go bhfuil gné ar bith de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí agus/nó a chur i bhfeidhm ar gá feabhas breise ina leith?

níl

 1. An bhfuil plean gníomhaíochta lena n-áirítear tráthchláir oiriúnacha curtha ar bun ag an mBord d'fhonn dul i ngleic leis na gnéithe sin de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí agus/nó a chur i bhfeidhm ar sonraíodh gur gá feabhas breise ina leith?

n/a

 1. An bhfuil cinntithe ag an mBord go ndeachthas i ngleic go leordhóthanach le haon réimse ar sonraíodh le linn athbhreithnithe roimhe seo ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí go bhféadfaí feabhas a dhéanamh ina leith?

n/a

 

*I scoileanna ina bhfuil an Bord Oideachais agus Oiliúna ina fhostóir, is ar an mBord Oideachais agus Oiliúna i gceist atá an fhreagracht na riachtanais sin atá ar an bhfostóir a chomhlíonadh.   Sna cásanna sin, ba chóir an cheist sin a chur i gcrích ar dhul i gcomhairle leis an mBord Oideachais agus Oiliúna.

 

 

Sínithe                                 Dáta  11/3/2021

 

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta

 

Sínithe                           Dáta   11/3/2021

 

Príomhoide/Rúnaí ag an mBord Bainistíochta

 

Nóta: Sa chás ina bhfuil scoil ag tabhairt faoina céad athbhreithniú, glacfar leis gurb ionann do thagairtí don “athbhreithniú deireanach” sa seicliosta agus an dáta ina cuireadh an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí i bhfeidhm ar dtús.