An Modh Gearáin/Complaints Procedure

An Modh Gearáin/Complaints Procedure i nGaelscoil Míde


Céim 1 / Stage 1

1.1    Má theastaíonn ó thuismitheoir/caomhnóir gearán a dhéanamh ba cheart dó/di teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga ar dtús leis an ngearán a réiteach.
1.1 A parent/guardian who wishes to make a complaint should, unless there   are local arrangements to the contrary, approach the class teacher with a view to resolving the complaint.

1.2    Sa chás nach féidir leis an tuismitheoir/caomhnóir teacht ar réiteach leis an múinteoir ranga, ba cheart dó/di teagmháil a dhéanamh leis an bPríomhoide leis an ngearán a réiteach.
1.2 Where the parent/guardian is unable to resolve the complaint with the class teacher s/he should approach the principal with a view to resolving it.

1.3     Mura mbíonn réiteach ar an ngearán ina dhiaidh sin, ba cheart don          tuismitheoir/caomhnóir an gearán a ardú le Cathaoirleach Bhord Bainistíochta na scoile leis an ngearán a réiteach.
1.3 If the complaint is still unresolved the parent/guardian should raise the matter with the chairperson of the board of management with a view to resolving it.


Céim 2 / Stage 2

2.1     Má tá an gearán fós gan réiteach agus má theastaíonn ón tuismitheoir/caomhnóir an gearán a thógáil níos faide ba cheart dó/di an gearán a chur i scríbhinn chuig Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta.
2.1 If the complaint is still unresolved and the parent/guardian wishes to pursue the matter further s/he should lodge the complaint in writing with the chairperson of the board of management.

2.2     Ba cheart don Chathaoirleach aird an mhúinteora atá i gceist a dhíriú ar an ngearán scríofa agus gach iarracht a dhéanamh cúrsaí a réiteach idir na páirtithe taobh istigh de 5 lá den ghearán scríofa a bheith faighte
2.2 The chairperson should bring the precise nature of the written complaint to the notice of the teacher and seek to resolve the matter between the parties within five days of receipt of the written complaint.Céim 3 / Stage 3

3.1     Mura mbíonn an gearán réitithe ar bhonn neamhfhoirmeálta, ba chóir don chathaoirleach; faoi réir údarás an Bhoird agus i gcásanna go gceapann an Cathaoirleach go mbeidh údarás ón mbord ag teastáil:

a)    Cóip den ghearán scríofa a chur ar fáil don mhúinteoir; agus
b)     Ba cheart cruinniú a eagrú leis an múinteoir ranga agus nuair a oireann, an Príomhoide chun iarracht teacht ar réiteach ar an ngearán. Ba cheart don chruinniú seo tarlú taobh istigh de 10 lá ón ngearán scríofa a bheith faighte.
3.1  If the complaint is not resolved informally, the chairperson should, subject to the general authorisation of the board and except in those cases where the chairperson deems the particular authorisation of the board to be required:

a)     supply the teacher with a copy of the written complaint; and
b)    arrange a meeting with the teacher and, where applicable, the principal teacher with a view to resolving the complaint. Such a meeting should take place within 10 days of receipt of the written complaint.


Céim 4 / Stage 4

4.1     Mura mbíonn an gearán réitithe ba chóir don Chathaoirleach tuairisc foirmeálta a chur os comhair an Bhoird taobh istigh de 10 lá den chruinniú in 3.1 (b).
4.1 If the complaint is still not resolved the chairperson should make a formal report to the board within 10 days of the meeting referred to in 3(b).

4.2     Má cheapann an Bord nach bhfuil bunús leis an ngearán , ba cheart é seo a chur in iúl don mhúinteoir agus don ghearánaí taobh istigh de 3 lá den chruinniú Boird.
4.2 If the board considers that the complaint is not substantiated the teacher and the complainant should be so informed within three days of the board meeting.

4.3     Má shíleann an Bord gur gá níos mó iniúchadh a dhéanamh ar an gcás, gníomhaítear mar a leanas:

a)     Ba chóir a chur in iúl don mhúinteoir go bhfuil an iniúchadh/fiosrúchán ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
b)     Ba chóir aon fhianaise i scríbhinn mar thacaíocht ar an ngearán a chur ar fáil don mhúinteoir.
c)     Ba chóir iarraidh ar an múinteoir ráiteas i scríbhinn a chur ar fáil don Bhord mar fhreagra ar an ngearán.
d)     Ba chóir an deis a thabhairt don mhúinteoir cur i láthair/léiriú a dhéanamh don Bhord. Bheadh an múinteoir i dteideal duine dá rogha féin a bheith in éineacht leis/léi mar chomhluadar agus mar chuiditheoir ag aon chruinniú dá leithéid.
e) Tionólfar an cruinniú den Bhord Bainistíochta a luaitear in (d) taobh istigh de 10 lá den chruinniú a luaitear in 3.1(b).
f)     Tionólfar an cruinniú den Bhord Bainistíochta a luaitear in (d) taobh istigh de 10 lá den chruinniú a luaitear in 3.1(b).

4.3 If the board considers that the complaint is substantiated or that it warrants further investigation it proceeds as follows:

a)    the teacher should be informed that the investigation is proceeding to the next stage;
b) the teacher should be supplied with a copy of any written evidence in support of the complaint;
c) the teacher should be requested to supply a written statement to the board in response to the complaint;
d) the teacher should be afforded an opportunity to make a presentation of case to the board. The teacher would be entitled to be accompanied and assisted by a friend at any such meeting;
e) the board may arrange a meeting with the complainant if it considers such to be required. The complainant would be entitled to be accompanied and assisted by a friend at any such meeting; and
f) the meeting of the board of management referred to in (d) and (e) will take place within 10 days of the meeting referred to in 3(b).


Céim 5/ Stage 5

5.1     Nuair atá fiosrúcháin an Bhoird curtha i gcrích ba cheart go gcuirfeadh an Cathaoirleach cinneadh an Bhoird i scríbhinn chuig an múinteoir agus chuig an ngearánaí taobh istigh de 5 lá ón gcruinniú Boird.
5.1 When the board has completed its investigation, the chairperson should convey the decision of the board in writing to the teacher and the complainant within five days of the meeting of the board.

5.2    Ní bheidh aon dul thar chinneadh an Bhoird.
5.2 The decision of the board shall be final.
Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú air agus d’fhaomh an modh gearáin seo i Meitheamh 2019.