Polasaí Iontrála-Enrollment Policy
 

Polasaí Iontrála Ghaelscoil Míde

 

Cill Bharróg, Baile átha Cliath 5

 

Uimhir rolla: 19777V

 

Pátrún na Scoile: Ardeaspag Caitliceach Bhaile atha Cliath

 

1. Réamhrá

Comhlíonann an Polasaí Iontrála seo ceanglais an Achta Oideachais 1998, an Achta Oideachais (Iontráil i Scoileanna) 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann 2000.  Agus an polasaí seo á dhréachtú, chuaigh Bord Bainistíochta na scoile i gcomhairle le foireann na scoile, le pátrún na scoile agus le tuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil.

 

D'fhaomh an pátrún scoile an polasaí ar an 07-07-2020.  Tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear ar fáil i gcóip chrua é ar iarratas d'aon duine a iarrann é.

Tá na dátaí agus na hamlínte ábhartha do pholasaí iontrála Ghaelscoil Míde leagtha amach san fhógra maidir le hiontráil bhliantúil na scoile a fhoilsítear go bliantúil ar shuíomh gréasáin na scoile seachtain amháin ar a laghad roimh thús an phróisis iontrála don scoilbhliain lena mbaineann.

Ní mór an polasaí seo a léamh i gcomhar leis an bhfógra maidir le hIontráil Bhliantúil na scoile don scoilbhliain lena mbaineann.

Foilsítear an fhoirm iarratais i gcomhair iontrála ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear cóip chrua di ar fáil d’aon duine a iarrann sin.

 

Sa chás nach bhfuil an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla ag teacht le chéile is ag an leagan Gaeilge a bheidh forlámhas.

2. Spiorad sainiúil agus cuspóirí ginearálta na scoile

 

 

Bunscoil náisiúnta lán-Ghaelach chomhoideachais le héiteas Caitliceach faoi phátrúnacht Ardeaspag Caitliceach Bhaile Átha Cliath is ea Gaelscoil Míde.

 

Bunaíodh an scoil sa bhliain 1981 leis na haidhmeanna seo a leanas:

(a)    Oideachas iomlán a chur ar fáil do pháistí trí mheán na Gaeilge

(b)   Timpeallacht Ghaelach a chur ar fáil agus dúil sa Ghaeilge agus i saíocht na Gaeilge a spreagadh agus a chothú i measc na ndaltaí agus na dtuismitheoirí.  

 

Ciallaíonn ‘éiteas Caitliceach’ éiteas agus spiorad sainiúil na hEaglaise Chaitlicigh Rómhánaigh, a chuireann chun cinn

-          forbairt iomlán na ndaltaí - idir intleachtúil, mhothálach, fhisiciúil, spioradálta, aeistéitiúil agus shóisialta

-          caidreamh beo le Dia agus le daoine eile

-          fealsúnacht saoil bunaithe ar chreideamh i nDia agus saol, bás agus aiséirí Íosa; agus

-          oiliúint na ndaltaí sa chreideamh Caitliceach

 

Cuirimid oideachas reiligiúnda ar fáil do na daltaí de réir dúnghaoisí , cleachtais agus traidisiúin na hEaglaise Caitlicí Rómhánaí agus/ nó de réir mar a leagann Comhdháil Easpag na hÉireann amach.

 

De réir S.15 (2) (b) den Acht Oideachais 1998, seasfaidh Bord Bainistíochta na scoile le, agus beidh sé freagrach don phátrún as, spiorad sainiúil na scoile de réir na luachanna cultúrtha, oideachasúla, mórálta, reiligiúnda , sóisialta, teangúla agus spioradálta a threoraíonn cuspóirí agus reachtáil na scoile.

 

Is é ár bpolasaí i nGaelscoil Míde ná sár-oideachas lán-Ghaelach Caitliceach a chur ar fáil do dhaltaí na scoile mar bhunscoil chomhoideachais.

 

Cuirimid ár nDúnghaois i bhfeidhm trí:

-          Chothrom na Féinne a thabhairt do Phobal na Scoile ar bhealach cairdiúil, cothrom, réasúnta

-          bhéim a chur ar fhorbairt Phobal na Scoile mar shaoránaigh d’Éirinn agus den domhan

-          mheas orainn féin agus ar dhaoine eile agus ar ár gcultúr Gaelach agus ar chultúir eile a chothú.

-          bhéim a chur ar shábháltacht agus ar shástacht dhaltaí

-          na daltaí a ullmhú don oideachas iarbhunscoile agus don saol amach rompu

 

Creidimid go bhfuil na haidhmeanna agus an polasaí seo ag teacht le fís na mBunaitheoirí.

 

 

3. Ráiteas maidir le hIontráil

Ní dhéanfaidh Gaelscoil Míde idirdhealú maidir le dalta a ligean isteach i scoil ar bhonn aon cheann díobh seo a leanas:

 

(a)                inscne an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann, 

(b)               stádas sibhialta an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(c)                stádas teaghlaigh an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(d)               gnéaschlaonadh an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(e)               reiligiún an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(f)                 bunús mhíchumas an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(g)                cine an dalta nó an iarratasóra i leith an dalta lena mbaineann,

(h)               dalta nó iarratasóir ó phobal an lucht siúil i leith an dalta lena mbaineann, nó

(i)                  riachtanais speisialta oideachais a bheith ag an dalta nó ag an iarratasóir i leith an dalta lena mbaineann.

 

De réir Alt 61 (3) den Acht Oideachas 1998, forléireofar ‘foras stádais shibhialta', 'foras míchumais', 'leithcheal', 'foras stádas teaghlaigh', 'foras inscne', 'foras cine', 'foras reiligiúin', 'foras gnéaschlaonta' agus 'foras pobail Taistil' de réir alt 3 den Acht um Stádas Comhionann 2000.

 

4. Na catagóirí de Riachtanais Speisialta Oideachais a ndéantar freastal orthu sa scoil/sa rang speisialta

 

 

Ní scoil speisialta í Gaelscoil Míde agus níl rang speisialta sa scoil faoi láthair.

 

 

5. Daltaí a Ligean Isteach

 

Riachtanas Iontrála: Ní mór do pháistí bheith ar a laghad 4 bliana d’aois roimh 1 Bealtaine sa bhliain go dteastaíonn uathu tosnú ar scoil.

 

Ligfidh Gaelscoil Míde isteach gach dalta atá ag lorg iontrála ach amháin sna cásanna a leanas –

 

 1. i gcás ina bhfuil ró-éileamh ar an scoil (féach alt 6 thíos le haghaidh tuilleadh sonraí)

 

 1. i gcás go dteipeann ar thuismitheoir dalta, nuair a éilíonn an príomhoide é de réir alt 23(4) den Acht Oideachais (Leas) 2000, a dhearbhú i scríbhinn go bhfuil cód iompair na scoile inghlactha dó nó di agus go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an dalta an cód sin

 

6. Ró-iarratas

Sa chás go bhfuil ró-éileamh ar an scoil, déanfaidh an scoil na critéir roghnaithe a leanas a chur i bhfeidhm san ord ina bhfuil siad thíos maidir leis na hiarratais a fhaightear laistigh den amlíne chun iarratais a fháil mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála na scoile agus na hiarratais ar chead isteach á gcinneadh aici.

 

Riachtanas Iontrála: Ní mór do ghasúir bheith ar a laghad 4 bliana d’aois roimh 1 Bealtaine sa bhliain go dteastaíonn uathu tosnú ar scoil.

Tá sé de cheart ag an mBord Bainistíochta uasmhéid líon na bpáistí in aon rang ar leith agus sa scoil ina hiomláine a leagadh síos.

Is é uasmhéid líon na ndaltaí a cheadófar sna Naíonáin Shóisireacha ná 31.  Sa chás gur leath-chúpla a fhaigheann an spás deireanach i rang déanfar eisceacht agus tabharfar áit don leath-chúpla eile.

Nuair a bhíonn an Bord Bainistíochta ag plé le hiarratais ar chlárú sa scoil i ranganna seachas Naíonáin Shóisearacha is é cinneadh an Bhoird go bhfuil aon rang le tríocha páiste nó níos mó lán.

I gcás ró-éilimh, is mar seo a dháilfear na háiteanna:

Naíonáin Shóisireacha

Glacfar le hiarratais do pháistí a bheidh 4 bliana d’aois, ar a laghad, roimh an 1 Bealtaine don bhliain iarratais.

Maidir le hiarratais a fuairthas do na blianta 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 roimh an 1/2/20, déilealfar leis na hiarratais sin faoi fhorálacha an Pholasaí Chláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin?

Is mar seo a chuirfear na hiarrathóirí in ord.  Cuifear na hiarrthóirí i ngach fo-chatagóir thíos in ord de réir aois na bpáistí ón pháiste is sine go dtí an páiste is óige.

(a)    Dearthair nó deirfiúr le dalta atá ag freastal ar an scoil nó le hiardhalta a d’fhreastal ar an scoil ar feadh dhá bhliain ar a laghad a bheidh ceithre bliana d’aois ar a laghad, roimh an 1 Bealtaine den scoilbhliain ina bhfuil áit á lorg sa scoil dóibh .

(b)   Páistí le le baill foirne a bheidh ceithre bliana d’aois ar a laghad, roimh an 1 bealtaine den scoilbhliain ina bhfuil áit á lorg sa scoil dóibh

(c)    Páistí a bheidh ceithre bliana d’aois ar a laghad, roimh an 1 Bealtaine den scoilbhliain ina bhfuil áit á lorg sa scoil dóibh go bhfuil leibhéal líofachta acu atá ar leibhéal a mbeifeá ag súil leis dá mbeadh an teanga á labhairt mar ghnáthmhodh cumarsáide i suíomh neamhoideachasúil, ag tógaint san áireamh aois agus aon riachtanais speisialta oideachais atá ag an bpáiste agus go mbeadh an dóchúlacht go n-imeodh an líofacht luaite ar gcúl muna scaoilfí an páiste isteach i scoil Ghaeilge.

(d)   Páistí le hiarscoláirí (a chaith ar a laghad dhá bhliain i nGaelscoil Míde) a bheidh ceithre bliana d’aois ar a laghad, roimh an 1 Bealtaine den scoilbhliain ina bhfuil áit á lorg sa scoil dóibh suas go huasmhéid de 25% den rang. (7 spás ar fad sa rang idir critéir (a) – (d) )

(e)   Iarrthóirí eile a fuaireamar roimh an dáta deireannach d’iarratais de réir an Fhógra Bhliantúil a bheidh ceithre bliana d’aois ar a laghad, roimh an 1 Bealtaine den scoilbhliain ina bhfuil áit á lorg sa scoil dóibh 

(f)     Iarratais dhéanacha.

Nóta: Sa chás gur mian le tuismitheoirí go n-áireofaí a bpáiste mar pháiste a bhfuil leibhéal líofachta sroichte aige/ aici sa Ghaeilge tabharfar cuireadh don tuismitheoir fianaise a chur ar fáil chun an líofacht sin a léiriú do ionadaithe an Bhord Bainistíochta.  Is gá an fhianaise sin a chur ar fáil leis an iarratas.

Muna nglactar leis an bhfianaise cuirfear an páistí i gcatagóir eile, de réir mar is cuí.  Is féidir achomharc i scríbhinn/ríomhphost a dhéanamh chuig an mBord Bainistíochta laistigh de sheachtain amháin ón gcinneadh a fháil. Is ag an mBord Bainistíochta a bheidh an cinneadh deireannach.  

 

 

7. An méid nach mbreithneofar ná nach gcuirfear san áireamh

De réir alt 62(7)(e) den Acht Oideachais 1998, ní dhéanfaidh an scoil aon cheann díobh seo a leanas a bhreithniú ná a chur san áireamh agus iarratais ar chead isteach á gcinneadh nó nuair a bhíonn dalta á c(h)ur ar liosta feithimh le haghaidh iontrála sa scoil.

 

Ní mór do scoileanna pointí (a) go (g) a chuimsiú anseo. Tá eisceachtaí teoranta ann ó chúis díobh seo agus ní mór do scoileanna na heisceachtaí a bhaineann leo a choinneáil agus iad sin nach mbaineann a scriosadh:

a)      freastal roimh ré ag dalta ar réamhscoil nó ar sheirbhís réamhscoile, lena n-áirítear naíonraí,

b)      íocaíocht táillí nó ranníocaíochtaí (cibé slí a dtuairiscítear é) leis an scoil;

c)       cumas, scileanna nó inniúlacht acadúil an dalta seachas de réir fhorálacha alt 62(9) den Acht

d)      gairm, stádas airgeadais, cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht tuismitheoirí dalta;

e)      ceanglas go bhfreastalóidh dalta, nó a t(h)uismitheoirí ar agallamh, lá oscailte nó cruinniú eile mar choinníoll iontrála;

f)       ceangal dalta leis an scoil de bhua duine dá t(h)eaghlach nó dá teaghlach ag freastal ar an scoil nó a bhí ag freastal ar an scoil roimhe sin;

 1. seachas, i gcás siblingí dalta a fhreastalaíonn ar an scoil nó a d'fhreastail ar an scoil de réir mar atá leagtha amach thuas.

g)      an dáta agus an t-am ar ghlac an scoil le hiarratas iontrála.

Tá sé sin faoi réir an iarratais a bheith faighte ag am ar bith le linn na tréimhse a shonraítear chun iarratais a fháil mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála bliantúil na scoile don scoilbhliain lena mbaineann.

Tá sé sin faoi réir freisin ag an scoil tairiscintí a dhéanamh bunaithe ar liostaí feithimh reatha (suas go dtí an 31ú Eanáir 2025 amháin).

 

 

 

8. Cinntí ar iarratais

Béidh na cinntí go léir maidir le hiarratais ar iontráil chuig Gaelscoil Mide bunaithe ar na nithe a leanas:

 1. 1.       Polasaí iontrála na scoile

 

 1. 2.       Fógra iontrála bliantúil na scoile (nuair is cuí);

 

 1. 3.       An fhaisnéis a chuir an t-iarratasóir ar fáil le agus i bhfoirm iarratais oifigiúil na scoile a fuarthas le linn na tréimhse atá sonraithe inár bhfógra iontrála bliantúil chun iarratais a fháil;

 

Ní úsáidfear critéir roghnúcháin nach n-áirítear inár bpolasaí iontrála scoile chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas ar áit inár scoil.

 

9. Cinntí a chur in iúl d'iarratasóirí

Cuirfear iarratasóirí ar an eolas i ríomhphost/ scríbhinn maidir le cinneadh na scoile, laistigh den amlíne atá leagtha amach san fhógra bliantúil iontrála.

 

Mura dtairgtear áit do dhalta inár scoil, cuirfear na cúiseanna nár tairgeadh áit dó nó di ar fáil i scríbhinn don iarratasóir, lena n-áirítear, nuair is infheidhme, sonraí maidir le rangú an dalta i gcoinne na gcritéar roghnúcháin agus na sonraí faoi áit an dalta ar an liosta feithimh don scoilbhliain lena mbaineann.

 

Cuirfear iarratasóirí ar an eolas faoin gceart chun athbhreithniú/ceart achomhairc a lorg maidir le cinneadh na scoile (féach alt 18 thíos le haghaidh tuilleadh sonraí).

 

10. Glacadh le tairiscint áite ag iarratasóir – treoir don tuismitheoir/chaomhnóir

Agus tairiscint iontrála á glacadh agat ó Ghaelscoil Mide, ní mór duit an méid a leanas a léiriú:

 I.   cé acu an bhfuil nó nach bhfuil glactha agat le tairiscint iontrála ar scoil nó ar scoileanna eile. Má ghlac tú le tairiscint den sórt sin, ní mór duit sonraí na tairisceana nó na dtairiscintí lena mbaineann a chur ar fáil freisin.

II.  cé acu an bhfuil iarratas déanta agat ar thairiscint iontrála ó scoil nó ó scoileanna eile nó cé acu an bhfuil tú ag feitheamh lena dheimhniú, agus má tá, ní mór duit sonraí na scoile nó na scoileanna eile lena mbaineann a sholáthar.

 

11. Cúinsí nach féidir tairiscintí a dhéanamh nó ar féidir tairscint a tharraingt siar dá mbarr.

 

Ní féidir le Gaelscoil Míde tairiscint iontrála a dhéanamh, nó is féidir tairscint a tharraingt siar, sna cásanna a leanas:

a)      déantar amach go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas bréagach nó míthreorach.

b)      teipeann ar iarratasóir glacadh le tairiscint iontrála ar nó roimh an dáta atá leagtha amach i bhfógra iontrála bliantúil na scoile.

c)       má theipeann ar thuismitheoir dalta, nuair a éilíonn an príomhoide é de réir alt 23(4) den Acht Oideachais (Leas) 2000, a dhearbhú i scríbhinn go bhfuil cód iompair na scoile inghlactha dó nó di agus go ndéanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an dalta an cód sin; nó

d)      teipeann ar iarratasóir riachtanais a chomhlíonadh chun 'glacadh le tairiscint' mar atá leagtha amach in alt 10 thuas.

 

12. Sonraí a roinnt le scoileanna eile

Ba chóir d'iarratasóirí a bheith feasach go gceadaítear le hAlt 66(6) den Acht Oideachas (Iontráil Scoileanna), 2018 comhroinnt sonraí idir scoileanna d'fhonn iontráil éifeachtach daltaí a éascú.

Tá ceadaithe de réir Alt 66 (6) do scoil liosta de na daltaí a sholáthar do phátrún nó do bhord bainistíochta eile:

 (i) go bhfuarthas iarratas ar ligean isteach sa scoil,

 

(ii) go ndearnadh tairiscint ar áit sa scoil, nó

 

(iii) gur glacadh le tairiscint ar áit scoile.

 

Féadfaidh aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas a bheith ar an liosta:

 

(i) an dáta a fuair an scoil iarratas ar áit scoile;

 

(ii) an dáta a rinne an scoil tairiscint ar áit scoile;

 

(iii) an dáta ar ghlac iarratasóir le tairiscint ar áit scoile;

 

(iv) sonraí pearsanta dalta(í) lena n-áirítear ainm, seoladh, dáta breithe agus uimhir seirbhíse poiblí pearsanta (de réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúthaithe Leasa Shóisialaigh 2005).

 

13. Liosta feithimh i gcás ró-iarratais

I gcás go mbeidh níos mó iarratas ar an scoilbhliain lena mbaineann ná na háiteanna atá ar fáil, tiomsófar liosta feithimh de dhaltaí nár éirigh lena n-iarratas ar iontráil chuig Gaelscoil Míde mar gheall ar ró-éileamh ar an scoil agus beidh siad bailí don scoilbhliain ina bhfuil cead isteach á lorg.

 

Tá socrúchán ar liosta feithimh Ghaelscoil Míde san ord tosaíochta a shanntar d'iarratais na ndaltaí tar éis don scoil na critéir roghnúcháin a chur i bhfeidhm de réir an pholasaí iontrála seo.

 

Déanfar tairiscintí maidir le haon áiteanna ina dhiaidh sin a bheidh ar fáil don scoilbhliain agus lena linn a bhfuil cead isteach á lorg ina leith maidir leis na daltaí sin ar an liosta feithimh, de réir an oird tosaíochta ar cuireadh na daltaí ar an liosta.

 

14. Iarratais Dhéanacha

Breithneofar agus déanfar cinneadh ar gach iarratas ar chead isteach a fhaightear tar éis an dáta deiridh mar atá leagtha amach san fhógra iontrála bliantúil de réir pholasaí iontrála ár scoile, de réir an Achta um Iontrálacha Scoile 2018 agus de réir aon rialacháin a rinneadh faoin Acht sin.

 

15.   Nósanna imeachta maidir le daltaí a ligean isteach i mblianta eile agus le linn na scoilbhliana

 

 

Seo a leanas nósanna imeachta na scoile maidir le daltaí a ligean isteach nach bhfuil glactha isteach sa scoil cheana féin chuig ranganna nó blianta seachas grúpa iontrála na scoile:

Clárúchán i Ranganna seachas na Naíonáin Shóisearacha

 • Glacfar le páistí i ranganna Naíonáin Shinsearacha go Rang 6 má tá spás sa rang, agus má shíleann an Príomhoide/Bord Bainistíochta cumas Gaeilge an pháiste a bheith ar leibhéal a ligfeadh don pháiste feidhmiú agus foghlaim sa rang agus nach mbeadh ar dhaltaí eile iompú ar theanga eile chun cumarsáid a dhéanamh.  Is faoin tuismitheoir a bheidh sé fianaise chuige seo a chur os comhair an Bhord Bainistíochta leis an iarratas. 
 • Is gá do thuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in aon rang seachas Naíonáin Shóisearacha litir iarratais chuige sin a scríobh chuig Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta. Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile.

 

16.   Dearbhú maidir le gan táillí a ghearradh

Ní ghearrfaidh bord Gaelscoil Mide ná aon duine a ghníomhaíonn thar a ceann táillí ar íocaíocht nó ní lorgeoidh sé nó sí íocaíocht ná ranníocaíocht (cibé slí a dtuairiscítear) mar choinníoll de -

(a)    iarratas ar dhalta a ligean isteach sa scoil, nó

(b)   iontráil nó clárú leanúnach dalta sa scoil.

 

17.  Socruithe maidir le daltaí nach bhfreastalaíonn ar theagasc reiligiúnach

Ní mór do scoileanna a chuireann teagasc reiligiúnach ar fáil do dhaltaí an chuid seo a chomhlánú.

 

 

Seo a leanas socruithe na scoile do dhaltaí, sa chás gur iarr na tuismitheoirí, a d'iarr go bhfreastalódh an dalta ar an scoil gan freastal ar theagasc reiligiúnach sa scoil. Ní bheidh laghdú ar lá scoile na ndaltaí sin mar thoradh ar na socruithe seo.

Ba cheart iarratas scríofa a dhéanamh chuig Príomhoide na scoile.  Eagrófar cruinniú leis na tuismitheoirí chun plé a dhéanamh ar conas is féidir déileáil leis an iarratas sa scoil.

 

 

18.   An ceart chun athbreithnithe/achomhairc

 Athbhreithniú ar chinntí an Bhord Bainistíochta

Féadfaidh tuismitheoir mac léinn iarraidh ar an mbord athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh áit sa scoil a dhiúltú. Ní mór iarratais den gcineál sin a dhéanamh de réir Alt 29C den Acht Oideachais 1998.   

Tá an t-amlíne ina gcaithfear athbhreithniú den gcineál sin a iarraidh agus na ceanglais eile a bhaineann maidir le hathbhreithnithe den gcineál sin leagtha amach sna nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire faoi alt 29B den Acht Oideachais 1998 atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Déanfaidh an Bord athbhreithnithe den gcineál sin de réir na nósanna imeachta a rialaítear faoi Alt 29B i gcomhair le Alt 29C den Acht Oideachais 1998.

Tabhair faoi deara:  Sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, ní mór don iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998.

Sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar chúis seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998.

Ceart achomhairc

Faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998, féadfaidh tuismitheoir mac léinn achomharc a dhéanamh ar chinneadh na scoile seo áit sa scoil a dhiúltú. 

Is féidir achomharc a dhéanamh faoi Alt 29 (1)(c)(i) den Acht Oideachais 1998 sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil.

Is féidir achomharc a dhéanamh faoi Alt 29 (1)(c)(i) den Acht Oideachais 1998 sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar chúis seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil.

Sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, ní mór don iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998. (féach Athbhreithniú ar chinntí an Bhord Bainistíochta)

Sa chás gur diúltaíodh áit d'iarratasóir mar gheall ar chás seachas ró-éileamh ar áiteanna sa scoil, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh ar an mbord bainistíochta athbhreithniú ar an gcinneadh sin a dhéanamh roimh achomharc a dhéanamh faoi alt 29 den Acht Oideachais 1998. (féach Athbhreithniú ar chinntí an Bhord Bainistíochta)

Déanfar achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998 a mheas agus a chinneadh ag coiste neamhspleách achomhairc arna cheapadh ag an AIre Oideachais agus Scileanna.    

Tá an t-amlíne ina gcaithfear achomharc den gcineál sin a iarraidh agus na ceanglais eile a bhaineann maidir le hachomhairc den gcineál sin leagtha amach sna nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire faoi alt 29B den Acht Oideachais 1998 atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Críoch

 

                                                                  

Sínithe:       Beití Mhic Amhlaoibh                                                               Sínithe:    Joe Ó Dónaill

                      (Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta)                                             (Príomhoide)

signature1.png          signature2.png 

Dáta: 07/07/2020

 

 

 

 

 

Admission policy of Gaelscoil Mide

 

Cill Bharróg, Baile átha Cliath 5

 

Roll number: 19777V

 

Patron: Catholic Archbishop of Dublin

 

1.     Introduction

This Admission Policy complies with the requirements of the Education Act 1998, the Education (Admission to Schools) Act 2018 and the Equal Status Act 2000. In drafting this policy, the board of management of the school has consulted with school staff, the school patron and with parents of children attending the school.

 

The policy was approved by the school patron on 07.07.2020.  It is published on the school’s website and will be made available in hardcopy, on request, to any person who requests it.

 

The relevant dates and timelines for Gaelscoil Míde admission process are set out in the school’s annual admission notice which is published annually on the school’s website at least one week before the commencement of the admission process for the school year concerned.

This policy must be read in conjunction with the annual admission notice for the school year concerned.

The application form for admission is published on the school’s website and will be made available in hardcopy on request to any person who requests it.

 

Where the English and Irish version of this policy do not agree the Irish version will take precedence

 

 

2.     Characteristic spirit and general objectives of the school

 

Gaelscoil Mide is an All-Irish Catholic co-educational primary school with a Catholic ethos under the patronage of the Archbishop of Dublin.

The school was founded in 1981 with the following aims:

(a) To fully educate the child through the medium of Irish

(b) To provide an environment where the desire to learn the Irish language can be encouraged and fostered among pupils and parents alike.

 

“Catholic Ethos” in the context of a Catholic primary school means the ethos and characteristic spirit of the Roman Catholic Church, which aims at promoting:

a.            the full and harmonious development of all aspects of the person of the pupil, including the intellectual, physical, cultural, moral and spiritual aspects; and

b.            a living relationship with God and with other people; and

c.             a philosophy of life inspired by belief in God and in the life, death and resurrection of Jesus; and

d.            the formation of the pupils in the Catholic faith, and which school provides religious education for the pupils in accordance with the  doctrines, practices and traditions of the Roman Catholic Church, and/or such ethos and/or characteristic spirit as may be determined or interpreted from time to time by the Irish Episcopal Conference.

In accordance with S.15 (2) (b) of the Education Act, 1998 the Board of Management of Gaelscoil Míde shall uphold, and be accountable to the patron for so upholding, the characteristic spirit of the school as determined by the cultural, educational, moral, religious, social, linguistic and spiritual values and traditions which inform and are characteristic of the objectives and conduct of the school.

It is our Mission here in Gaelscoil Míde to provide an excellent all-Irish Catholic education for the pupils as a co-educational primary school.

We will do this by:

 • Treating the school community justly in a friendly, equitable and fair manner.
 • By emphasizing the development of the school community intellectually, emotionally, physically, spiritually, aesthetically and socially as citizens of Ireland and the world.
 • By encouraging respect for ourselves and for others, for our Gaelic/Irish heritage and for other cultures.
 • Emphasizing the safety and happiness of our pupils.
 • Preparing our pupils for post-primary education and for their future lives.

We believe this Statement is true to the vision of the founders of  Gaelscoil Míde

 

 

3.     Admission Statement

Gaelscoil Míde will not discriminate in its admission of a student to the school on any of the following:

 

(a)    the gender ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(b)   the civil status ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(c)    the family status ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(d)   the sexual orientation ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(e)   the religion ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(f)     the disability ground of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(g)    the ground of race of the student or the applicant in respect of the student concerned,

(h)   the Traveller community ground of the student or the applicant in respect of the student concerned, or

(i)      the ground that the student or the applicant in respect of the student concerned has special educational needs

 

As per section 61 (3) of the Education Act 1998, ‘civil status ground’, ‘disability ground’, ‘discriminate’, ‘family status ground’, ‘gender ground’, ‘ground of race’, ‘religion ground’,  ‘sexual orientation ground’ and ‘Traveller community ground’ shall be construed in accordance with section 3 of the Equal Status Act 2000.

 

4.     Categories of Special Educational Needs catered for in the school/special class

 

 Gaelscoil Míde is not a special school and does not have a special class at present

 

5.     Admission of Students

 

Conditions of Enrolment: Applicants for Junior Infants must be 4 years of age before the 1st May  in the year for which they are applying.

 

This school shall admit each student seeking admission except where –

 

(a)    the school is oversubscribed (please see section 6 below for further details)

 

(b)   a parent of a student, when required by the principal in accordance with section 23(4) of the Education (Welfare) Act 2000, fails to confirm in writing that the code of behaviour of the school is acceptable to him or her and that he or she shall make all reasonable efforts to ensure compliance with such code by the student

 

6.     Oversubscription

In the event that the school is oversubscribed, the school will, when deciding on applications for admission, apply the following selection criteria in the order listed below to those applications that are received within the timeline for receipt of applications as set out in the school’s annual admission notice:

 

Conditions of Enrolment: Applicants for Junior Infants must be 4 years of age before the 1st May  in the year for which they are applying.

 

The Board of Management may set down the number of pupils on any class and in the school in total.

 

The maximum number of children in Junior Infants will be 31.  However, in the exceptional circumstance where the final place in a class is offered to a twin the other twin will also be offered a place.

 

 

When dealing with applications to register in classes other than Junior Infants the Board’s decision is that any class with thirty or more pupils is full. 

 

In case of excess demand, this is how places will be allocated:

 

Junior Infants

Applicants for Junior Infants must be due to be 4 years of age before the 1st May in the year for which they are applying. 

Applications received before 1/2/20 for the years 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 will be dealt with under the Enrolment Policy in force at that time?

If there are more applicants that there are places available, applicants will be placed in order in each of the categories according to age, from the oldest to the youngest:

(a)    Brothers ans sisters of a pupil who is attending the school or of a pastpupil who attended the school for at least two years who will be 4 years of age before the 1st of May in the year for which they are applying for a place in the school

(b)   Children of school staff who will be 4 years of age before the 1st of May in the year for which they are applying for a place in the school

(c)    Children  who will be 4 years of age before 1st May in the year for which they are applying for a place who have attained a level of fluency in the Irish language indicative of what would be expected of a student who uses the Irish language as a normal means of communication in a non-educational environment, taking into account the age and any special educational needs of the student concerned and that the said fluency would be likely to regress were the student not admitted to an Irish language school.

(d)   Children of past-pupils (who spent at least 2 years in Gaelscoil Míde) who will be 4 years of age before the 1st of May in the year for which they are applying for a place in the school,  up to the maximum of 25% of the intake. (7 spaces available from criteria (a)-(d))

(e)   Other applicants whose applications were received in the timeframe outlined in our Annual  Admission Notice who will be 4 years of age before the 1st of May in the year for which they are applying for a place in the school.

(f)     Applications received outside the timeframe outlined in our Annual Statement.

Note: Where parent wish their child to be considered under the ‘level of fluency in the Irish language’ provision above, that parent is invited to provide evidence to prove/ display the fluency to the Board of Management’s representatives. This evidence must be provided with the application.

If the evidence provided is not deemed sufficient, the applicant will be placed in another category according to the Enrolment Policy.  An appeal may be made by email to the Board of Management within a week of receiving the decision.   The Board of Management’s decision will be final.

 

 

7.     What will not be considered or taken into account

In accordance with section 62(7) (e) of the Education Act, the school will not consider or take into account any of the following in deciding on applications for admission or when placing a student on a waiting list for admission to the school:

Points (a) to (g) must be included here by all schools. There are limited exceptions to some of these and schools must retain the exceptions that apply to them and delete those that do not:

 

(a)    a student’s prior attendance at a pre-school or pre-school service, including naíonraí,

(b)   the payment of fees or contributions (howsoever described) to the school;

(c)    a student’s academic ability, skills or aptitude other than in accordance with the provisions of section 62(9) of the act

(d)   the occupation, financial status, academic ability, skills or aptitude of a student’s parents;

(e)   a requirement that a student, or his or her parents, attend an interview, open day or other meeting as a condition of admission;

(f)     a student’s connection to the school by virtue of a member of his or her family attending or having previously attended the school other than,in the case of siblings of a student attending or having attended the school for a minimum of two years.

(g)    the date and time on which an application for admission was received by the school,

This is subject to the application being received at any time during the period specified for receiving applications set out in the annual admission notice of the school for the school year concerned.

This is also subject to the school making offers based on existing waiting lists (up until 31st January 2025 only).

 

 

8.     Decisions on applications

All decisions on applications for admission to Gaelscoil Mide will be based on the following:

 

 1. 1.       Our school’s admission policy

 

 1. 2.       The school’s annual admission notice (where applicable)

 

 1. 3.       The information provided by the applicant in the school’s official application form received during the period specified in our annual admission notice for receiving applications

 

Selection criteria that are not included in our school admission policy will not be used to make a decision on an application for a place in our school.

9.     Notifying applicants of decisions

Applicants will be informed in writing as to the decision of the school, within the timeline outlined in the annual admissions notice.

If a student is not offered a place in our school, the reasons why they were not offered a place will be communicated in writing to the applicant, including, where applicable, details of the student’s ranking against the selection criteria and details of the student’s place on the waiting list for the school year concerned. 

Applicants will be informed of the right to seek a review/right of appeal of the school’s decision (see section 18 below for further details).

 

10.    Acceptance of an offer of a place by an applicant

In accepting an offer of admission from Gaelscoil Míde you must indicate:

(i)   whether or not you have accepted an offer of admission for another school or schools. If you have accepted such an offer, you must also provide details of the offer or offers concerned and

 

(ii)  whether or not you have applied for and awaiting confirmation of an offer of admission from another school or schools, and if so, you must provide details of the other school or schools concerned.

 

11.                        Circumstances in which offers may not be made or may be withdrawn

An offer of admission may not be made or may be withdrawn by Gaelscoil Míde where:

(a)    it is established that information contained in the application is false or misleading.

(b)   an applicant fails to confirm acceptance of an offer of admission on or before the date set out in the annual admission notice of the school.

(c)    the parent of a student, when required by the principal in accordance with section 23(4) of the Education (Welfare) Act 2000, fails to confirm in writing that the code of behaviour of the school is acceptable to him or her and that he or she shall make all reasonable efforts to ensure compliance with such code by the student; or

 (d)   an applicant has failed to comply with the requirements of ‘acceptance of an offer’ as set out in section 10 above.

 

12.  Sharing of Data with other schools

Applicants should be aware that section 66(6) of the Education (Admission to Schools) Act 2018 allows for the sharing of certain information between schools in order to facilitate the efficient admission of students.

Section 66(6) allows a school to provide a patron or another board of management with a list of the students in relation to whom:

(i)      an application for admission to the school has been received,

(ii)    an offer of admission to the school has been made, or

(iii)   an offer of admission to the school has been accepted.

The list may include any or all of the following:

(i)      the date on which an application for admission was received by the school;

(ii)    the date on which an offer of admission was made by the school;

(iii)   the date on which an offer of admission was accepted by an applicant;

(iv)  a student’s personal details including his or her name, address, date of birth and personal public service number (within the meaning of section 262 of the Social Welfare Consolidation Act 2005).

 

13. Waiting list in the event of oversubscription

In the event of there being more applications to the school year concerned than places available, a waiting list of students whose applications for admission to Gaelscoil Míde were unsuccessful due to the school being oversubscribed will be compiled and will remain valid for the school year in which admission is being sought.

Placement on the waiting list of Gaelscoil Míde is in the order of priority assigned to the students’ applications after the school has applied the selection criteria in accordance with this admission policy. 

Offers of any subsequent places that become available for and during the school year in relation to which admission is being sought will be made to those students on the waiting list, in accordance with the order of priority in relation to which the students have been placed on the list.

14. Late Applications

All applications for admission received after the closing date as outlined in the annual admission notice will be considered and decided upon in accordance with our school’s admissions policy, the Education Admissions to School Act 2018 and any regulations made under that Act.

 

15. Procedures for admission of students to other years and during the school year

 

Applications for classes other than Junior Infants

 

 • Children may be accepted in classes other than Junior Infants if there is a space available in the class and if, in the opinion of the Board of Management, the child’s fluency in Irish is sufficient to let her/him take part in the class and learn and let other pupils communicate with her/him in Irish. It is the parent’s responsibility to provide such evidence with the application.

 

 • Applications for places in classes other than Junior Infants must be submitted in writing to An Cathaoirleach.  The decision to accept a child in any other class other than Junior Infants is made by the Board of Management and their decision is binding.

 

 

16.  Declaration in relation to the non-charging of fees

The board of Gaelscoil Míde or any persons acting on its behalf will not charge fees for or seek payment or contributions (howsoever described) as a condition of:

(a)    an application for admission of a student to the school, or

(b)   the admission or continued enrolment of a student in the school.

17.  Arrangements regarding students not attending religious instruction

 This section must be completed by schools that provide religious instruction to students.

The following are the school’s arrangements for students, where the parents  have requested that the student attend the school without attending religious instruction in the school.  These arrangements will not result in a reduction in the school day of such students:

A written request should be made to the Principal of the school.  A meeting will then be arranged with the parent(s) to discuss how the request may be accommodated by the school.

 

 18.                        Reviews/appeals

 Review of decisions by the Board of Management

The parent of the student, or in the case of a student who has reached the age of 18 years, the student, may request the board to review a decision to refuse admission. Such requests must be made in accordance with Section 29C of the Education Act 1998.   

The timeline within which such a review must be requested and the other requirements applicable to such reviews are set out in the procedures determined by the Minister under section 29B of the Education Act 1998 which are published on the website of the Department of Education and Skills.

The board will conduct such reviews in accordance with the requirements of the procedures determined under Section 29B and with section 29C of the Education Act 1998.

Note:  Where an applicant has been refused admission due to the school being oversubscribed, the applicant must request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998.

Where an applicant has been refused admission due to a reason other than the school being oversubscribed, the applicant may request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998.  

Right of appeal

Under Section 29 of the Education Act 1998, the parent of the student, or in the case of a student who has reached the age of 18 years, the student, may appeal a decision of this school to refuse admission. 

An appeal may be made under Section 29 (1) (c) (i) of the Education Act 1998 where the refusal to admit was due to the school being oversubscribed.

An appeal may be made under Section 29 (1) (c) (ii) of the Education Act 1998 where the refusal to admit was due a reason other than the school being oversubscribed.

Where an applicant has been refused admission due to the school being oversubscribed, the applicant must request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998. (see Review of decisions by the Board of Management)

Where an applicant has been refused admission due to a reason other than the school being oversubscribed, the applicant may request a review of that decision by the board of management prior to making an appeal under section 29 of the Education Act 1998. (see Review of decisions by the Board of Management)

Appeals under Section 29 of the Education Act 1998 will be considered and determined by an independent appeals committee appointed by the Minister for Education and Skills.    

The timeline within which such an appeal must be made and the other requirements applicable to such appeals are set out in the procedures determined by the Minister under section 29B of the Education Act 1998 which are published on the website of the Department of Education and Skills.

Críoch

 

 

Sínithe:       Beití Mhic Amhlaoibh                                                               Sínithe:    Joe Ó Dónaill

                      (Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta)                                             (Príomhoide)

signature1.png           signature2.png

 

Dáta: 07/07/2020