Fógra Ligean Isteach-Admissions Notice

GAELSCOIL MÍDE

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH

i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2022/2023

 

Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais

Tá cóip de Pholasaí Iontrála na scoile agus Foirm Iarratais do 2022/2023 ar fáil mar seo a leanas: –

Le híoslódáil ag: www.gaelscoilmide.ie

Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig oifiggsm@gmail.com nó scríobh chuig:

Gaelscoil Míde,

Bóthar an Ghleanntáin Ghlais,

Cill Bharróg,

Baile Átha Cliath 5

D05 YN51

 

CUID 1 - Ligean isteach i scoilbhliain 2022/2023

Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2022/2023

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha:

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 

 

18-10-2021

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach

 ar 

14-01-2022

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná    

04-02-2022

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

5 Lá Oibre

Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir pholasaí iontrála na scoile.

 *Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar.

 Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2022-2023

 

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sna Naíonáin Shóisearacha

30

Tá glactha ag Gaelascoil Mide le iarratais roimh thosach feidhme Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna),2018 ar an 1ú Feabhra 2020.  Is é lion na n-iarratas ar glacadh leo i dtaca leis seo ná: 18

CUID 2 - Ligean isteach i scoilbhliain 2021/2021

Maidir leis an scoilbhliain 2020/2021 ba é an líon iomlán iarratas ar ligean isteach a fuair an scoil ná 79

Miondealú ar na háiteanna atá leithdháilte don scoilbhliain 21/22:

Líon na n-áiteanna ar fáil:

30

Líon na n-iarratas a fuarthas:

79

Líon na dTairiscintí a rinneadh agus ar glacadh leo faoi gach critéar

Catagóir 1: 25

 

Catagóir 2:  5

 

Catagóir 3:  0

 

Catagóir 4:  0

 

 

 

Líon iomlán an dtairiscintí a rinneadh

30

Líon na n-ainmneacha a cuireadh ar an liosta feithimh don scoilbhliain lena mbaineann.

33

 

 

 

 

 

 

GAELSCOIL MÍDE

ANNUAL ADMISSION NOTICE

in respect of admissions to the 2022/2023 school year

 

Admission Policy and Application Form

A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the 2022-23 is available as follows: –

To download at: www.gaelscoilmide.ie

On request: By emailing  oifiggsm@gmail.com or writing to :

Gaelscoil Míde,

Bóthar an Ghleanntáin Ghlais,

Cill Bharróg,

Baile Átha Cliath 5.

D05 YN51

 

PART 1 - Admissions to the 2022/2023 school year

Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Míde

The following are the dates applicable for admission to Junior Infants:

The school will commence accepting applications for admission on 

18-10-2021

The school shall cease accepting applications for admission on 

14-01-2022

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is    

04-02-2022

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is

5 Working Days

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.

*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn.

 

Number of places being made available in 2022/2023

The number of places being made available in junior infants is

30

Gaelscoil Mide has accepted applications prior to the commencement of section 62 of the Education Act (Admissions to Schools) 2018 0n 1st of February 2020.  The number of those applications for Junior Infants for 2021/2022 is:  18

 

PART 2 - Admissions to the 2021/2022  school year

In respect of the 2020/2021 school year, the total number of applications for admission received by the school was 57

Breakdown of places allocated for the 2021/22 school year:

Number of places available:

30

Number of applications received:

79

Number of Offers made and accepted under each criteria:

Category 1: 25

 

Category 2:

 

Category 3:  0

 

Category:    0

 

Total number of offers made

30

Number of names placed on waiting list for the school year concerned.

33