Fógra Ligean Isteach-Admissions Notice

GAELSCOIL MÍDE

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH

i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2021/2022

 

Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais

Tá cóip de Pholasaí Iontrála na scoile agus Foirm Iarratais do 2021/2022 ar fáil mar seo a leanas: –

Le híoslódáil ag: www.gaelscoilmide.ie

Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig gaelscoilmide@gmail.com nó scríobh chuig:

Gaelscoil Míde,

Bóthar an Ghleanntáin Ghlais,

Cill Bharróg,

Baile Átha Cliath 5

D05 YN51

 

CUID 1 - Ligean isteach i scoilbhliain 2021/2022

Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2021/2022

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha:

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 

 

15-10-2020

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach

 ar 

15-01-2021

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná    

05-02-2021

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

5 Lá Oibre

Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir pholasaí iontrála na scoile.

 *Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar

 Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2021-2022

 

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sna Naíonáin Shóisearacha

30

Tá glactha ag Gaelascoil Mide le iarratais roimh thosach feidhme Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna),2018 ar an 1ú Feabhra 2020.  Is é lion na n-iarratas ar glacadh leo i dtaca leis seo ná: 49

CUID 2 - Ligean isteach i scoilbhliain 2020/2021

Maidir leis an scoilbhliain 2020/2021 ba é an líon iomlán iarratas ar ligean isteach a fuair an scoil ná 57

Miondealú ar na háiteanna atá leithdháilte don scoilbhliain 20/21:

Líon na n-áiteanna ar fáil:

31

Líon na n-iarratas a fuarthas:

57

Líon na dTairiscintí a rinneadh agus ar glacadh leo faoi gach critéar

Catagóir 1: 15

 

Catagóir 2:  13 

 

Catagóir 3:  3

 

Catagóir 4:  0

 

 

 

Líon iomlán an dtairiscintí a rinneadh

39

Líon na n-ainmneacha a cuireadh ar an liosta feithimh don scoilbhliain lena mbaineann.

11

 

 

 

 

 

 

GAELSCOIL MÍDE

ANNUAL ADMISSION NOTICE

in respect of admissions to the 2021/2022 school year

 

Admission Policy and Application Form

A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the [insert school year] is available as follows: –

To download at: www.gaelscoilmide.ie

On request: By emailing  gaelscoilmide@gmail.com or writing to :

Gaelscoil Míde,

Bóthar an Ghleanntáin Ghlais,

Cill Bharróg,

Baile Átha Cliath 5.

D05 YN51

 

PART 1 - Admissions to the 2021/2022 school year

Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Míde

The following are the dates applicable for admission to Junior Infants/First Year (delete as appropriate)

The school will commence accepting applications for admission on 

15-10-2020

The school shall cease accepting applications for admission on 

15-01-2021

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is    

05-02-2021

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is

5 Working Days

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.

*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn

 

Number of places being made available in 2021/2022

The number of places being made available in junior infants is

30

Gaelscoil Mide has accepted applications prior to the commencement of section 62 of the Education Act (Admissions to Schools) 2018 0n 1st of February 2020.  The number of those applications for Junior Infants for 2021/2022 is:  49

 

PART 2 - Admissions to the 2020/2021  school year

In respect of the 2020/2021 school year, the total number of applications for admission received by the school was 57

Breakdown of places allocated for the xx/xx school year:

Number of places available:

31

Number of applications received:

57

Number of Offers made and accepted under each criteria:

Category 1: 15

 

Category 2: 13 

 

Category 3:  3

 

Category:    0

 

Total number of offers made

39

Number of names placed on waiting list for the school year concerned.

11